Project Description

JM prof. dr hab. Inż. Tadeusz Słomka powierzył dr. inż. Leszkowi Kurczowi stanowisko profesora uczelni.

Profesor swoją pracę w AGH rozpoczął w 1976 roku i od tamtej pory, w ramach swoich obowiązków dydaktycznych na początku na Wydziale Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, Międzywydziałowej Szkole Energetyki, a obecnie Wydziale Energetyki i Paliw prowadzi aktywną działalność na rzecz Wydziału i Uczelni.
Oprócz obowiązków dydaktycznych profesor L. Kurcz jest – między innymi – inicjatorem i kierownikiem studiów podyplomowych „Audyt energetyczny, ocena energetyczna budynków oraz efektywne użytkowanie energii”, był członkiem komisji egzaminacyjnej ds. Świadectw Kwalifikacji (zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową). Pełnił funkcje p.o. Kierownika MSE, a obecnie trwa jego kolejna kadencja jako Prodziekana ds. kształcenia, kierunek Energetyka na WEiP.
Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że pan profesor Leszek Kurcz od kilkudziesięciu lat jest wielkim przyjacielem studentów i dydaktyków.
W latach 1987-2002 był opiekunem Studenckiego Koła Naukowego Caloria. Od 2002 roku Rektor powierza profesorowi funkcje Pełnomocnika Rektora ds. Kół Naukowych Pionu Hutniczego. Jest współzałożycielem Stowarzyszenia „Studenckie Towarzystwo Naukowe”. Studenci i opiekunowie kół co roku czekają w maju na konferencje studenckich kół naukowych pionu hutniczego i Sesje Laureatów – konferencje organizowane przez profesora w ramach Dnia Hutnika, którym towarzyszy „Studencka Majówka”.
Nie samą nauką żyje student. Profesor wiele uwagi przywiązuje do relacji międzyludzkich, dzięki czemu studenci Wydziału Energetyki i Paliw, a także innych wydziałów są zintegrowani, a ich przyjaźnie są trwałe. Wydarzenia takie, jak: Puchar Dziekana, Miecz Dziekana i Bal Energetyka to w dużej części zasługa profesora. Leszek Kurcz jest pomysłodawcą i współorganizatorem seminariów „FORUM KÓŁ NAUKOWYCH – spotkania z nauką i sztuką”, obozów adaptacyjno-integracyjnego dla nowoprzyjętych studentów „Bean” oraz współtwórcą Akademickiego Klubu Żeglarskiego AKŻ AGH (Komandor Honorowy AKŻ AGH). Jest ceniony przez opiekunów kół naukowych.
Coroczna konferencja kół naukowych organizowana przez pełnomocników rektora ds. kół naukowych, podsumowująca Granty Rektora realizowane na AGH jest miejscem spotkań i forum dyskusyjnego studentów, opiekunów, pełnomocników i władz rektorskich. Profesor L. Kurcz jest nie tylko współorganizatorem, ale przede wszystkim dobrym duchem tego wydarzenia. To tutaj, ostatnimi latami w Bartkowej, często rodzą się pomysły na kolejne granty, również strategiczne, dzięki którym AGH jest wysoce notowane pod względem działalności studenckiej.