Project Description

Dr inż. Mariusz Wądrzyk z Katedry Technologii Paliw został laureatem XI konkursu realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – LIDER.

Głównym celem projektu „Opracowanie sposobu zrównoważonej transformacji odpadów z przetwórstwa spożywczego do bio-polioli jako nowej platformy chemicznej” będzie określenie sposobu konwersji mieszaniny różnych odpadów z przemysłu spożywczego do polioli jako nowej platformy chemicznej dla pozyskania produktów spożywczych, farmaceutycznych, a także biopolimerów i biowęglowodorów. Surowcem wykorzystywanym w procesie będą różnego rodzaju wytłoki owocowe i warzywne stanowiące odpad przemysłowy. Realizacja celu projektu oparta będzie o przeprowadzenie kaskady procesów chemicznych oraz termochemicznych mających na celu kompleksowe przetworzenie wszystkich grup molekuł zawartych w surowcu dla zapewnienia zrównoważenia i uniwersalności surowcowej opracowywanej technologii. Podsumowując, projekt będzie dotyczył głównie dwóch obszarów badawczych tj. opracowania sposobu wykorzystania surowców i materiałów odpadowych z przemysłu spożywczego z wykorzystaniem kaskady procesów konwersji (chemicznych i termochemicznych) oraz wygenerowanie w sposób alternatywny i zrównoważony grupy pełnowartościowych bioproduktów dla pokrycia potrzeb rynkowych na produkty spożywcze oraz chemiczne.