Project Description

Szanowni Państwo,

W związku z wysoce niepokojącą sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Polsce, szczególnie w Małopolsce, opierając się na zarządzeniu Nr 68/2020 Rektora AGH z dnia 30 września 2020 r., ustalam następujące zasady realizacji zajęć dydaktycznych:

 • Podstawową formą realizacji zajęć dydaktycznych na wszystkich stopniach i latach studiów jest forma zdalna. Wszystkie zajęcia, możliwe do zrealizowania w tym trybie (ćwiczenia audytoryjne, seminaria, zajęcia projektowe), z zasady zostają przeniesione na platformy UPel lub MSTeams. Zajęcia te winny odbywać się w terminach ustalonych w systemie UNITIME.
 • Zajęcia laboratoryjne, które mogą odbywać się w systemie zdalnym, odbywają się zgodnie z planami.
 • Zajęcia laboratoryjne, które muszą odbywać się w formie stacjonarnej zostają zawieszone do 13.11.2020 r.
 • Do składu zespołów ze studentami na platformie MS Teams i kursów UPeL należy dodać Dziekana Wydziału, Prodziekana ds. Kształcenia oraz Kierownika Katedry.
 • Ostateczne terminy zajęć laboratoryjnych stacjonarnych zostaną uzgodnione przez Prowadzących z poszczególnymi grupami, z zachowaniem ramowych terminów podanych w programie UNITIME. O wszelkich zmiany w harmonogramie, należy informować p. Joannę Górską-Boroń (jgboroń@agh.edu.pl).
 • Realizacje prac inżynierskich i magisterskich są dozwolone po uzgodnieniu z opiekunem pracy, który musi z kolei uzyskać zgodę kierownika danej Katedry. Ewidencję pracy studentów w laboratorium należy prowadzić u osób odpowiedzialnych za pracownię. Proszę o takie zaplanowanie pracy, aby maksymalnie ograniczyć czasu przebywania dyplomantów na terenie uczelni.
 • W miarę możliwość sprawy służbowe proszę załatwiać drogą telefoniczną, emailową, itp., ograniczając kontakty osobiste.

Wprowadzone zostają następujące zasady pracy jednostek wydziałowych:

 • Biuro Administracyjnie zawiesza bezpośrednie przyjmowanie interesantów, poza absolutnie wyjątkowymi sytuacjami. W takim przypadku, spotkanie z pracownikiem Biura należy wcześniej uzgodnić telefonicznie lub mailowo. Wszelkie dokumenty należy przesyłać drogą elektroniczną (skany), a oryginały z podpisami składać do skrzynki do pokoju 119.
 • Dziekanat zawiesza przyjmowanie studentów, poza sprawami związanymi z wydawaniem dyplomów. Wszelkie dokumenty należy składać drogą elektroniczną (skany), a oryginały do skrzynki znajdującej się przed pokojem nr 18 w pawilonie D-4.
 • Biblioteka Wydziałowa jest czynna dla studentów w godzinach 10-13.
 • Zobowiązuję kierowników jednostek wydziałowych do stałego monitorowania czasu pracy pracowników, zgodnie z wymaganiami określonymi w zarządzeniu Nr 68/2020 Rektora AGH z dnia 30 września 2020 r. i bezwzględny obowiązek rejestrowania obecności pracowników, doktorantów i innych osób w pomieszczeniach Wydziału.
 • Przypominam, że wszelkie wizyty gości z zewnątrz mogą mieć miejsce wyłącznie na podstawie mailowej zgody dziekana z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Takie wizyty proszę zgłaszać do p. Magdaleny Starzec (starzec@agh.edu.pl)
 • Osobom, które wykazują oznaki jakichkolwiek infekcji (katar, kaszel, etc.) polecam załatwianie spraw wyłącznie drogą mailową lub telefoniczną i pozostawanie poza terenem Uczelni. Przypominam, że zgodnie z zarządzeniem Nr 68/2020 Rektora AGH z dnia 30 września 2020 r. obowiązuje zakaz pojawiania się na terenie AGH osób z objawami chorobowymi, bez względu na ich przyczyny, pod rygorem odpowiedzialności dyscyplinarnej.
 • W przypadku stwierdzenia w budynku Wydziału obecności osoby z objawami COVID-19, należy stosować się ściśle do instrukcji zawartej w komunikacie Kanclerza AGH nr 70/2020, określającej zasady postępowania w przypadku wystąpienia zdarzeń epidemicznych na terenie Uczelni.
 • Izolatoria znajdują się w:
  • D-4 – p. 118, I piętro,
  • B-4 – p. 114, I piętro (obowiązuje dla też dla paw. B3 i H-B3B4),
  • A-4 – p. 1, parter,
  • D-10 – p. 2, parter,
  • C-6 – p. 10, parter.

Zarządzenie wchodzi w życie z dn. 12 października i obowiązuje do odwołania.

Zarządzenie może ulec zmianie wraz ze zmianą sytuacji epidemicznej.

Stosujmy zasadę DDMO – Dezynfekcja, Dystans, Maseczki, Odpowiedzialność!

Łączę wyrazy szacunku i życzę dużo zdrowia,

dr hab. Monika Motak, prof. AGH

Dziekan Wydział Energetyki i Paliw
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie