Skład Okręgowej Komisji Wyborczej nr 13:

Dr inż. Paweł Baran – Przewodniczący

baranp@agh.edu.pl
+48 12 617 20 79

Dr inż. Krzysztof Kogut – Zastępca przewodniczącego

kogut@agh.edu.pl
+48 12 617 39 01

Mgr inż. Joanna Górkska-Boroń – Sekretarz, D-4, pok. 119

jgboron@agh.edu.pl
+48 12 617 20 66

Dr inż. Grażyna Domańska
Mgr inż. Elżbieta Gołdasz
Dr inż. Robert Kaczmarczyk
Dr inż. Andrzej Kulka
Mgr inż. Iwona Micuła
Dr hab. Marcin Stobński, prof. AGH
Dr inż. Karol Sztekler
Dr inż. Mariusz Wądrzyk
Dr hab. inż. Artur Wyrwa
Gabriela Dąbrowska – przedstawiciel studentów

Ogłoszenia Okręgowej Komisji Wyborczej nr 13:

W imieniu Okręgowej Komisji Wyborczej nr 13 chciałbym Państwa poinformować, że 2 marca 2020 roku rozpoczyna się akcja wyborcza mająca na celu wyłonienie organów Akademii Górniczo-Hutniczej na kadencję 2020-2024. W złączniku przesyłam Państwu Uchwałę Senatu AGH z dnia 26 lutego 2020 w sprawie wyborów organów Uczelni na kadencję 2020-2024. Uchwała jest dokumentem wykonawczym dla Statutu AGH z dnia 26 czerwca 2019 roku (Załącznik 1 -Wybory, powoływanie i odwoływanie organów i osób pełniących funkcje kierownicze).

Zgodnie z harmonogramem akcji wyborczej, w przyszłym tygodniu, w dniach 2-5 marca 2020 roku rozpoczyna się przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do Okręgowego Kolegium Elektorów (OKE). Kandydatury należy zgłaszać na formularzu 2a (załącznik Uchwały) który musi być wydrukowany dwustronnie. Każda kandydatura musi być poparta trzema osobami zgłaszającymi (zgłaszający kandydata musi zebrać jeszcze podpisy dwóch osób popierających tą kandydaturę). Dodatkowo Kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie a także podpisać oświadczenie o spełnieniu wymagań Ustawy 2.0 art.20 ust.1 pkt 1–5 i 7 (druga strona formularza 2a). Należy podkreślić, że kandydatury do danej grupy pracowników (przedstawiciele profesorów i profesorów uczelni; przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich; przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi) powinny uzyskać poparcie osób będących przedstawicielami tej właśnie grupy. Wypełnione formularze można składać u Sekretarza OKW13, pani mgr inż. Joanny Górskiej-Boroń w pokoju 119 w pawilonie D4. Przyjmowanie zgłoszeń upływa 5 marca o godzinie 12.

O wyłonionych kandydatach i dalszej procedurze wyborczej zostaną Państwo poinformowani w kolejnym komunikacie. Wszystkie informacje umieszczane będą również w zakładce Wybory 2020 na naszej stronie Wydziałowej https://weip.agh.edu.pl/wybory-2020

załączniki:

1. Uchwala_Senatu_AGH_wybory_2020

2. Harmonogram_akcji_wyborczej_do_organow_AGH_2020_2024

3. Karta_zgłoszenia_do_okregowego_kolegium_elektorow

Z poważaniem,

Paweł Baran

Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej nr 13

Szanowni Państwo,

W dniu dzisiejszym, 6 marca 2020 roku, Okręgowa Komisja Wyborcza nr 13 zebrała się aby wyłonić kandydatów do Okręgowego Kolegium Elektorów (OKE). Wszystkie zgłoszone kandydatury spełniały wymagania formalne, tj. posiadały wymaganą liczbę osób popierających z danej grupy pracowników, kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie oraz podpisali wymagane oświadczenia. W załączniku przesyłam Państwu oficjalną listę kandydatów zgłoszonych do OKE z podziałem na grupy pracowników.

Wybory w I turze głosowania do Okręgowego Kolegium Elektorów odbędą się w przyszły czwartek, 12 marca 2020 r., w sali 118 w pawilonie D4, w godzinach od 9.00 do 13.30. Podkreślam, że czynne prawo wyborcze mają wszyscy pracownicy naszego Wydziału. Liczba mandatów do obsadzenie jest różna, dla różnych grup pracowniczych. Wyboru dokonujemy poprzez wykreślenie osób, na które nie jest oddawany głos. Zgodnie ze Statutem AGH, w pierwszej turze wybrani zostają kandydaci w liczbie nie większej niż liczba miejsc do obsadzenia,  którzy  otrzymali  największe  liczby  głosów,  ale  większe  niż  50%  ważnie oddanych  głosów,  przy  frekwencji  wyborczej  większej  niż  50%  osób  uprawnionych  do głosowania. W przypadku nie obsadzenia wszystkich miejsc przeprowadzana jest druga tura, w której nie obowiązuje wymóg 50% frekwencji wyborczej, a mandaty pozostałe do obsadzenia uzyskują kandydaci, którzy otrzymali największe liczby głosów.

Załącznik:

lista_kandydatow_do_OKE

Z poważaniem,

Paweł Baran

Przewodniczący OKW nr 13

Szanowni Państwo,

w dzisiejszym dniu odbyła się I tura wyborów do Okręgowego Kolegium Elektorów. W załączniku przesyłam Państwu wyciąg protokołów z głosowań we wszystkich grupach pracowniczych. W grupie Profesorów i Profesorów Uczelni obsadzone zostały wszystkie mandaty (osiągnięta została frekwencja oraz każdy z kandydatów uzyskał więcej niż 50% ważnie oddanych głosów). Podobnie w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

W grupie przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich odbędzie się druga tura głosowania, do której przechodzą kandydaci którzy nie uzyskali powyżej 50% ważnie oddanych głosów.

Głosowanie w II turze dla jedynie tej grupy (przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich) odbędzie się we wtorek 17 marca 2020 w godzinach 9.30-11.00 w sali 118 w pawilonie D4.

Załącznik:

wyniki_glosowania_do_OKE13

Protokół z głosowania na studenckich elektorów

Serdecznie gratuluje osobom które zdobyły mandat,

Z poważaniem,

Paweł Baran
Przewodniczący OKW13

Szanowni Państwo, jutrzejsza druga tura wyborów do Okręgowego Kolegium Elektorów zostaje odwołana. Wprowadzone przez JM Rektora AGH zarządzenie zabrania jakichkolwiek zebrań. W związku z tym Uczelniana Komisja Wyborcza podjęła uchwałę o przesunięciu terminu zakończenia drugiej tury wyborów do OKE do 22 marca do godziny 23.59 jednocześnie wskazując, że wybory mają odbyć się w drodze głosowania elektronicznego. Jednak to na Okręgowej Komisji Wyborczej spoczywa sposób wyboru systemu/platformy, która umożliwi głosowanie z zachowaniem zasad tajności.
Na tą chwilę takiego systemu jeszcze nie mamy. Postaram się jutro porozmawiać z Panem Dziekanem żeby udało się zakończyć głosowanie w zadanym terminie.

Bardzo więc Państwa przepraszam, ale termin głosowania zostanie podany później, proszę się również spodziewać że może to być nawet w sobotę lub niedzielę.

Z poważaniem,
Paweł Baran
Przewodniczący OKW13

Szanowni Państwo,

obecna sytuacja wymusiła na nas dokończenie wyborów w części bezpośredniej wykorzystując metodę głosowania elektronicznego. Uczelniana Komisja Wyborcza poleciła Komisjom Okręgowym wybór platformy wg własnego uznania. Komisja, po konsultacji z Panem Dziekanem Suwałą i przedstawicielem Wydziału w UKW Panem Prof. Olkuskim, wybrała platformę glosuj24.pl. Platforma ta jest od dawna stosowana do różnych głosowań w ACMINIE i do tej pory nie było żadnych problemów, ani protestów pracowników.

Druga tura wyborów dotyczy tylko przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich. Do obsadzenia został jeden mandat. Głosowanie odbędzie się w piątek w godzinach od 8.30 do 14. Każdy z uprawnionych do głosowania zostanie zaproszony do oddania głosu drogą mailową. Dostaną Państwo dwie wiadomości (system wysyła powiadomienie o rozpoczęciu głosowania z dwóch niezależnych serwerów SMTP, co ma na celu uniknięcie przypadków niedostarczenia jednej z wiadomości – czasami jedna z nich przechwytywana jest przez filtr antyspamowy). Korzystają Państwo z jednej z nich. W otrzymanej wiadomości będzie link do strony, na której będą Państwo mogli oddać głos. Zastosowaliśmy metodę głosowania jaka wynika z ordynacji wyborczej, czyli głosuje się poprzez skreślenie kandydatów i pozostawienie tych, których Państwo popieracie. W piątkowym głosowaniu będzie 9 kandydatów i do obsadzenia 1 mandat, więc należy zaznaczyć 8, których Państwo chcecie z karty do głosowania wykreślić. Instrukcja głosowania będzie również podana w mailu z zaproszeniem do głosowania, oraz na karcie do głosowania po kliknięciu w link. System uniemożliwia wielokrotne oddanie głosu oraz oddanie głosu nieważnego. Po ponownym wejściu na stronę w czasie trwania głosowania widoczne będą jedynie nazwiska które Państwo skreśliliście.

W piątek, po zakończeniu głosowania, ok godziny 15, roześlę Państwu protokół z głosowania oraz pełny skład Okręgowego Kolegium Elektorów uzupełniony o przedstawicieli grupy studentów.

Z poważaniem,

Paweł Baran
Przewodniczący OKW nr 13

Szanowni Państwo,

w wyniku dzisiejszego głosowania do Okręgowego Kolegium Elektorów w grupie pozostałych nauczycieli akademickich wybrano Pana Jakuba Szczurowskiego. Protokół z głosowania załączam do niniejszej wiadomości.

Pełny skład Okręgowego Kolegium Elektorów zostanie umieszczony na stronie internetowej Wydziału, w zakładce Wybory 2020.

Przypominam, że zgodnie z Uchwałą UKW dalsza część akcji wyborczej jest zawieszona do odwołania.

Jeszcze raz gratuluję wszystkich wybranym.

załącznik:

wyniki_II_tura_OKW13

Z poważaniem,
Paweł Baran

Przewodniczący OKW nr 13

Szanowni Państwo.

W związku z sytuacją epidemiologiczną 16 marca 2020 roku, na drodze uchwały Uczelnianej Komisji Wyborczej, akcja wyborcza na AGH została przerwana. Jej wznowienie wymagało reasumpcji Uchwały Senatu AGH nr 30/2020 w sprawie wyborów organów Uczelni na kadencję 2020-2024. Dnia 3 kwietnia Senat AGH w uchwale 44/2020 wprowadził zmiany w harmonogramie akcji wyborczej (treść uchwały w załączniku).

W jednym z moich wcześniejszych komunikatów (z 15 marca) informowałem Państwa o rozpoczęciu zbierania kandydatów do Uczelnianego Kolegium Elektorów. Następnego dnia Rektor jednak zadecydował o przerwaniu wszelkich czynności wyborczych i dokończeniu jedynie głosowań drugiej tury mającej na celu wyłonienie składu Okręgowego Kolegium Elektorów.

Po zmianie harmonogramu akcji wyborczej, termin zgłaszania kandydatów zostaje wznowiony i rozpoczyna się w poniedziałek 20 kwietnia. Zakończenie zbierania kandydatów ustalam na czwartek 23 kwietnia o godzinie 15. Chciałbym podkreślić, że dotychczas złożone kandydatury o których zostałem poinformowany drogą mailową, a których oryginały złożone zostały w biurze Dziekana, pozostają oczywiście ważne. Zgłoszenia kolejnych kandydatów może odbywać się już poprzez obiegowy tryb dodawania podpisów popierających kandydata z tym, że oprócz podpisów “fizycznych” na skanach można i dopuszcza się podpisy elektroniczne -np. poprzez profil zaufany.

W piątek 24 kwietnia zostaną Państwo poinformowani o wyłonionych kandydatach do Uczelnianego Kolegium Elektrów. W naszym okręgu mamy do obsadzenia 5 mandatów w grupie Profesorów i Profesorów Uczelni oraz 2 w grupie pozostałych nauczycieli akademickich. Wybór członków UKE odbędzie się w poszczególnych grupach przy użyciu systemu głosowania elektronicznego. W głosowaniu tym uczestniczyć będą wyłonieni wcześniej członkowie Okręgowego Kolegium Elektorów. Szczegóły zostaną przesłane już do członków OKE po wyłonieniu kandydatów.

W przypadku grupy pracowników nie będących nauczycielami których wybory przedstawicieli do UKE i Senatu przeprowadzane są przez Okręgową Komisję Wyborczą nr 17, zgłoszenia kandydatów również proszę przesyłać do mnie.

Załączniki:

Uchwala_44_2020_Senatu_w_sprawie_reasumpcji_uchwaly_30_2020_w_sprawie_wyborow

wzor_2b_2020_UKE

wzor_2c_2020_Senat

Z poważaniem,

Paweł Baran
Przewodniczący OKW 13

Szanowni Państwo,

we czwartek 23 kwietnia zakończone zostały czynności wyborcze związane ze składaniem kandydatów do Uczelnianego Kolegium Elektorów. Przypominam, że wg Uchwały Senatu AGH z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie wyborów organów Uczelni na kadencję 2020 – 2024, nasz Wydział ma możliwość wprowadzenia do Uczelnianego Kolegium pięciu Elektorów z grupy profesorów i profesorów Uczelni oraz dwóch elektorów reprezentujących grupę pozostałych nauczycieli akademickich. Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami wybierają Elektorów i Senatorów w Okręgowej Komisji Wyborczej nr 17.

W naszym okręgu wpłynęło siedem kandydatur z grupy profesorów i profesorów Uczelni (dwie z nich złożone zostały po wznowieniu akcji wyborczej w poniedziałek 20 kwietnia 2020 roku) oraz cztery z grupy pozostałych nauczycieli akademickich (2 z nich złożono po wznowieniu akcji wyborczej).

Poniżej lista zgłoszonych kandydatów (w porządku alfabetycznym):
-w grupie profesorów i profesorów Uczelni

dr hab. inż., prof. AGH Grzegorz Czerski
prof. dr hab. inż. Jacek Leszczyński
dr hab., prof. AGH Monika Motak
dr hab. inż., prof. AGH Katarzyna Styszko
prof. dr hab. inż. Janusz Szmyd
prof. dr hab. inż. Konrad Świerczek
dr hab., prof. AGH Katarzyna Zarębska

– w grupie pozostałych nauczycieli akademickich

dr inż. Paweł Baran
dr inż. Tadeusz Dziok
dr inż. Bogdan Samojeden
dr inż. Marta Wójcik

W grupie pracowników niebędących nauczycielami do UKE i Senatu wpłynęła kandydatura Pani Mgr inż. Wioletty Więcław (przypominam, wybory w tej grupie pracowników przeprowadza OKW 17).

W związku z kolejną reasumpcją Uchwały Senatu (Uchwała nr 48/2020 w sprawie zmiany Uchwały nr 30/2020 z 26 lutego 2020 r. w sprawie wyborów organów uczelni na kadencję 2020–2024 zmienionej Uchwałą nr 44/2020 Senatu z 3 kwietnia 2020 r.) ponownie zmieniony został harmonogram akcji wyborczej. Według harmonogramu wybory do UKE muszą odbyć się w terminie 4-5 maja 2020, a ewentualna druga tura w dniach 6-8 maja 2020 roku.

Głosowanie odbędzie się przy użyciu systemu elektronicznego. Dokładna data wyborów, po ustaleniu, zostanie przekazana bezpośrednio członkom Okręgowego Kolegium Elektorów.

Z poważaniem,
Paweł Baran
Przewodniczący OKW13

Szanowni członkowie Okręgowego Kolegium Elektorów nr 13,

w dniach 4 i 5 maja odbędzie się głosowanie do Uczelnianego Kolegium Elektorów. Początek głosowania został ustalony na godzinę 9.00 w poniedziałek a zamknięcie o godzinie 15.00 we wtorek 5 maja.

Głosowanie odbędzie się przy użyciu systemu elektronicznego poprzez stronę internetową https://vote.agh.edu.pl/Wybory2020

Po rozpoczęciu głosowania do osób uprawnionych zostanie wysłany e-mail z informacją o głosowaniu wraz linkiem do strony internetowej, na której znajduje się głosowanie. Elektorzy są przypisani wyłącznie do jednego głosowania – tego, w którym są uprawnieni do oddania głosu. Dostęp do systemu głosowań możliwy jest po wcześniejszym zalogowaniu się za pośrednictwem Panelu usług sieciowych AGH (inaczej mówiąc, logują się Państwo tak jak do poczty e-mail AGH). Po zalogowaniu widoczna będzie tabela z przypisaną dla Państwa sesją głosowania Wybory OKW 13. Po kliknięciu na niej wyświetlona zostanie karta do głosowania, na której skreślają Państwo (przez kliknięcie w obrębie imienia i nazwiska) kandydata, na którego nie chcecie Państwo oddać głosu. Nad kandydatami znajduje się informacja jak należy głosować i maksymalnie ilu kandydatów można zostawić na karcie do głosowania. Po skreśleniu odpowiedniej liczby kandydatów należy kliknąć przycisk dalej, co kończy głosowanie.

Aby uniknąć problemów technicznych proszę używać przeglądarek internetowych Microsoft Edge lub Google Chrome. Użycie popularnej przeglądarki Firefox powoduje po zalogowaniu przeniesienie na stronę głosowań Senatu AGH nie dając możliwości udziału w wyborach do UKE. Nie potrafię powiedzieć jak system zachowa się przy użyciu innych przeglądarek.

Wyniki głosowania zostaną podane możliwie jak najszybciej jeszcze 5 maja, gdyż jeśli zaistnieje potrzeba głosowania w II turze, odbędzie się ona 6 maja.

Z poważaniem,

Paweł Baran
Przewodniczący OKW13

Szanowni Państwo,

w dniu dzisiejszy zakończyło się głosowanie do Uczelnianego Kolegium Elektorów. W załączniku przesyłam protokół z głosowania, opracowany na podstawie raportu z systemu vote na zebraniu OKW13. W grupie profesorów i profesorów Uczelni wyłonionych zostało pięciu Elektorów. Wg ordynacji wybór kandydata jest skuteczny przy frekwencji większej niż 50% oraz uzyskaniu większej niż 50% ważnie oddanych głosów. W grupie pozostałych nauczycieli akademickich wyłoniono jednego Elektora, natomiast do obsadzenia drugiego mandatu konieczne jest przeprowadzenie II tury wyborów.

Druga tura wyborów w grupie pozostałych nauczycieli akademickich odbędzie się jutro 6 maja 2020. Elektorzy Okręgowego Kolegium otrzymają jutro o 9.00 mail z linkiem do systemu wyborczego, głosowanie odbywa się wg tej samej procedury jak w pierwszej turze z tą różnica, że lista kandydatów uszeregowana jest wg ilości głosów oddanych w pierwszej turze. Zakończenie głosowanie ustalono na godzinę 15.00. Wyniki zostaną ogłoszone niezwłocznie po uzyskaniu raportu głosowania z systemu vote.

załączniki:

protokol_wybory_UKE_I_tura

OKW13-202005051504

Z poważaniem,

Paweł Baran
Przewodniczący OKW 13

Szanowni Państwo,

zakończyło się dzisiaj głosowanie w drugiej turze głosowania do Uczelnianego Kolegium Elektorów z grupy pozostałych nauczycieli akademickich. Frekwencja głosowania wynosiła 100%, jednak żaden z kandydatów nie uzyskał więcej jak 50% ważnie oddanych głosów. Raport z systemu vote oraz protokół dołączam do niniejszej wiadomości.

W tej sytuacji konieczne jest przeprowadzenie III tury głosowania, które odbędzie się jutro tj. 7 maja 2020 roku w godzinach od 9 do 15. Głosowanie odbędzie się wg tej samej procedury z wykorzystaniem systemu vote.

W załączniku przesyłam również skorygowany protokół z wczorajszych wyborów I tury głosowania do UKE. Zauważyliśmy pomyłkę w protokole, przy nazwisku prof. G. Czerskiego w kolumnie % oddanych głosów ważnych wpisane było 53.2, natomiast powinno być 63.2. Pomyłka ta nie wpływa na ostateczny wynik głosowania, natomiast w imieniu Komisji i swoim chciałbym za nią Państwa przeprosić.

Załączniki:

protokol_wybory_UKE_II_tura

OKW13-_II_tura_UKE_vote

protokol_wybory_UKE_I_tura_korekta

Z poważaniem,

Paweł Baran
przewodniczący OKW13

Szanowni Państwo,

W dniu dzisiejszym odbyło się głosowanie w trzeciej turze wyborów do Uczelnianego Kolegium Elektorów z grupy pozostałych nauczycieli akademickich. Frekwencja głosowania wynosiła 87,5%, i elektorzy wybrali kandydata dr. inż. Pawła Barana, który uzupełni skład UKE. Raport z systemu vote oraz protokół dołączam do niniejszej wiadomości.

Załączniki:

protokol_głosowanie_do_UKE_III_tura

OKW13-_III_tura_UKE_vote

Z poważaniem,

Krzysztof Kogut

z-ca przewodniczącego OKW13

Szanowni Państwo,

w dniu 28 maja 2020 r. odbyło się zebranie Okręgowego Kolegium Elektorów. Na zebraniu wyłonione zostało prezydium Kolegium:

 • prof. dr hab. Inż. Konrad Świerczek, przewodniczący OKE,
 • dr inż. Paweł Baran – zastępca przewodniczącego.

Istotnym punktem zebrania było wyłonienie kandydatów na Dziekana Wydziału. W wyniku przeprowadzonej procedury Członkowie Kolegium wyłonili 4 kandydatów, z których dwóch nie wyraziło chęci kandydowania.

Kandydatami, którzy zostaną przedstawieni Rektorowi Elektowi zostali:

 • dr hab. Monika Motak, prof. Uczelni (uzyskała poparcie 27 Elektorów);
 • prof. dr hab. inż. Janusz Szmyd (uzyskał poparcie 8 Elektorów).

Serdecznie gratuluję kandydatom uzyskanego poparcia.

Z poważaniem,

Paweł Baran

Przewodniczący OKW13

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że od 3 do 8 czerwca 2020 roku harmonogram wyborczy wyznacza termin składania kandydatów do Senatu i Kolegium Wydziałowego. W załączniku przesyłam niezbędne formularze.

Z powodu wciąż nadzwyczajnego stanu funkcjonowania Uczelni wprowadzono dodatkowe możliwości składania wniosków.

Uchwałą nr 48/2020 Senatu AGH z dnia 24 kwietnia 2020r. w  sprawie zmiany Uchwały nr 30/2020 z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie wyborów organów Uczelni na kadencję 2020 –2024 zmienionej Uchwałą nr 44/2020 Senatu z dnia 3 kwietnia 2020 r dodała ustęp 4. o następującej treści:

„W  okresie  obowiązywania  nadzwyczajnego  stanu  działalności  Uczelni przyjmuje się, że:

1)Dopuszczalne  jest  także  składanie  (przesyłanie)  kart  zgłoszenia kandydata  na  członka  Uczelnianego  Kolegium  Elektorów  oraz  Senatu podpisanych rozdzielnie przez osoby zgłaszające i kandydatów.

2)Zgłoszenia kandydatów na członków Uczelnianego Kolegium Elektorów oraz Senatu mogą odbywać się także poprzez:

a)złożenie  osobiście  w  wyznaczonym  przez  odpowiednią  komisję wyborczą  miejscu  i  czasie  podanych  do  publicznej  wiadomości,

wydrukowanej  jedno-lub  dwustronnie  karty  zgłoszenia  kandydata, podpisanej przez jedną lub więcej osób zgłaszających,

b)przesłanie  skanu wydrukowanej   jedno-lub   dwustronnie   karty zgłoszenia  kandydata  podpisanej  przez  jedną  lub  więcej  osób zgłaszających drogą mailową w terminie i na adres mailowy wskazany przez właściwą komisję wyborczą.

3)Wyrażenie  zgody  na  kandydowanie  oraz  złożenie  odpowiednich oświadczeń przez kandydata może odbywać się także:

a)osobiście  w  wyznaczonym  przez  odpowiednią  komisję  wyborczą miejscu i czasie podanych do publicznej wiadomości poprzez złożenie wydrukowanej  jedno-lub  dwustronnie  karty  zgłoszenia  kandydata zawierającej  podpisy  kandydata  pod  zgodą  na  kandydowanie i odpowiednimi oświadczeniami,

b)poprzez przesłanie skanu wydrukowanej jedno-lub dwustronnie karty zgłoszenia  kandydata  podpisanej  przez  kandydata  pod  zgodą  na kandydowanie    i odpowiednimi  oświadczeniami  drogą mailową w terminie  i  na  adres mailowy  wskazany  przez  właściwą  komisję wyborczą.

4)Zgłoszenie  kandydata  będzie  uznane  za  ważne,  jeżeli  otrzymane i zweryfikowane w powyższy sposób przez właściwą komisję wyborczą dokumenty  wskażą,  że  dany  kandydat  uzyskał  poparcie  odpowiedniej liczby osób oraz wyraził zgodę na kandydowanie i złożył odpowiednie oświadczenia.

5)W  przypadku  zgłoszeń  kandydatów  oraz  wyrażania  przez  nich  zgód i składania odpowiednich oświadczeń przesłanych w formie skanów kart lub za pomocą profilu zaufanego epuap, zobowiązuje się zgłaszających, kandydatów  oraz  właściwe  komisje  wyborcze  do  uzupełnienia dokumentacji   poprzez   zebranie   dokumentów   zawierających własnoręczne podpisy.”

W tej sytuacji ustalam możliwość składania formularzy w terminie do 8 czerwca do godziny 15.00. Formularze proszę zgłaszać osobiście do Biura Dziekana (D4 pok.121) lub na mój adres poczty elektronicznej.

Załączniki:

1. wzór_kolegium_wydziału

2. wzór_senat

Z poważaniem,

Paweł Baran

Przewodniczący OKW13

Szanowni Państwo, w dniu dzisiejszym (8.06) upłynął termin zgłaszania kandydatów do Senatu i Kolegium Wydziału.
W wyborach do Senatu zgłoszono następujące kandydatury:

a) w grupie profesorów i profesorów Uczelni
Dr hab. inż. Piotr Burmistrz, prof. Uczelni
Prof. dr hab. inż. Jacek Leszczyński
Dr hab. Monika Motak, prof. Uczelni
Prof. dr hab. inż. Konrad Świerczek
b) grupie pozostałych nauczycieli akademickich:
Dr inż. Bogdan Samojeden
Dr inż. Krzysztof Sornek

Zgodnie z Uchwałą Senatu AGH z dnia 26 lutego 2020 roku, nasz Wydział uzupełnia skład Senatu o dwóch Senatorów z grupy profesorów i profesorów Uczelni i jednego Senatora z grupy pozostałych nauczycieli akademickich.

W wyborach do Kolegium Wydziału zgłoszono następujące kandydatury:

a) w grupie profesorów i profesorów Uczelni
Dr hab. inż. Tomasz Chmielniak, prof. Uczelni
Dr hab. inż. Grzegorz Czerski, prof. Uczelni
Dr hab. inż. Cezary Czosnek, prof. Uczelni
Dr hab. inż. Magdalena Dudek, prof. Uczelni
Dr hab. inż. Elżbieta Fornalik-Wajs, prof. Uczelni
Dr hab. inż. Jerzy Górecki, prof. Uczelni
Prof. dr hab. inż. Jacek Leszczyński
Dr hab. inż. Marek Lewandowski, prof. Uczelni
Dr hab. inż. Mariusz Macherzyński, prof. Uczelni
Dr hab. inż. Tadeusz Olkuski, prof. Uczelni
Dr hab. Marcin Stobiński, prof. Uczelni
Dr hab. Katarzyna Zarębska, prof. Uczelni

b) w grupie pozostałych nauczycieli akademickich:
Dr inż. Katarzyna Czerw
Dr inż. Paweł Gajda
Dr inż. Grzegorz Jodłowski
Dr inż. Bogdan Samojeden
Dr inż. Krzysztof Sornek
Mgr inż. Jakub Szczurowski
Dr inż. Karol Sztekler
Dr inż. Elżbieta Vogt
Dr hab. inż. Wojciech Zając

c) w grupie pracowników niebędących nauczycielami:
Mgr inż. Elżbieta Gołdasz

Zgodnie z Uchwałą Senatu AGH z dnia 26 lutego 2020 roku liczba wybieralnych członków Kolegium Wydziałowego wynosi 18, z czego 9 z grupy profesorów i profesorów Uczelni, 4 z grupy pozostałych nauczycieli akademickich, 1 z grupy pracowników niebędących nauczycielami oraz 4 przedstawicieli studentów i doktorantów. W kolegium wydziału zasiadają także dziekan (jako przewodniczący), wszyscy prodziekani, wszyscy kierownicy katedr oraz dyrektor administracyjny (§31 ust 5 Statutu AGH).
Przypominam, że Wybory do Senatu i Kolegium Wydziału odbywają się na Zebraniu Okręgowego Kolegium Elektorów, poprzez tajne głosowanie w poszczególnych grupach przez przedstawicieli tych grup wchodzących w skład OKE.

O terminie Zebrania Okręgowego Kolegium Elektorów zostaną Państwo poinformowaniu w kolejnym komunikacie.

Z poważaniem,
Paweł Baran
Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej nr 13

Szanowni Państwo,

w imieniu Pana Profesora Konrada Świerczka uprzejmie informuję, że dziś, 17 czerwca 2020 roku, odbyło się zebranie Okręgowego Kolegium Elektorów. Podczas zebrania odbyły się głosowania mające na celu wyłonienie kandydatów do Senatu i Kolegium Wydziału.

W wyniku głosowań mandat Senatora uzyskali:

 • z grupy profesorów i profesorów Uczelni:
  • dr hab. inż. Piotr Burmistrz, prof. Uczelni,
  • prof. dr hab. inż. Konrad Świerczek;
 • z grupy pozostałych nauczycieli akademickich:
  • dr inż. Bogdan Samojeden.

Przeprowadzone wybory do Kolegium Wydziału wyłoniło w I turze następujących członków:

 • z grupy profesorów i profesorów Uczelni:
  • dr hab. inż. Elżbieta Fornalik-Wajs, prof. Uczelni,
  • dr hab. inż. Grzegorz Czerski, prof. Uczelni,
  • dr hab. inż. Cezary Czosnek, prof. Uczelni,
  • dr hab. inż. Magdalena Dudek, prof. Uczelni,
  • dr hab. inż. Marek Lewandowski, prof. Uczelni,
  • dr hab. inż. Tomasz Chmielniak, prof. Uczelni,
  • dr hab. Katarzyna Zarębska, prof. Uczelni,
  • prof. dr hab. inż. Jacek Leszczyński;
 • z grupy pozostałych nauczycieli akademickich:
  • dr inż. Elżbieta Vogt,
  • dr inż. Grzegorz Jodłowski,
  • dr inż. Bogdan Samojeden,
  • mgr inż. Jakub Szczurowski;
 • z grupy pracowników niebędących nauczycielami
  • Mgr inż. Elżbieta Gołdasz.

W grupie profesorów i profesorów Uczelni pozostało do obsadzenia jedno miejsce w Kolegium Wydziału. Do drugiej tury wyborów przeszli:

 • dr hab. inż. Tadeusz Olkuski, prof. Uczelni,
 • dr hab. Marcin Stobiński, prof. Uczelni.

W załączniku przesyłam Państwu wyciąg z protokołów głosowań:

Wyciag_protokolu_głosowan_Senat

Wyciag_protokolu_głosowan_Kolegium_Wydziału

W imieniu Przewodniczącego Okręgowego Kolegium Elektorów Pana Prof. Konrada Świerczka informuję, że zebranie Okręgowego Kolegium Elektorów w celu przeprowadzenia II tury wyborów w grupie profesorów i profesorów Uczelni odbędzie się w poniedziałek 22 czerwca o godzinie 11.00. Zaproszenie zostanie przesłane do Elektorów w oddzielnym komunikacie.

Serdecznie gratuluję wybranym Senatorom i członkom Kolegium Wydziału,

z poważaniem,

Paweł Baran

Zastępca przewodniczącego Okręgowego Kolegium Elektorów

Szanowni Państwo,

w imieniu Pana Prof. Konrada Świerczka informuję, że na wczorajszym (22.06.2020 r.) zebraniu Okręgowego Kolegium Elektorów odbyła się II tura wyborów w grupie profesorów i profesorów Uczelni. W przeprowadzonym głosowaniu, do Kolegium Wydziału został wybrany dr hab. Marcin Stobiński, prof. Uczelni.

Jednocześnie chciałbym wszystkich poinformować, że akcja wyborcza na Uczelni została zakończona.

W imieniu Okręgowej Komisji Wyborczej nr 13 bardzo wszystkim dziękuję za aktywny udział w wyborach powszechnych na pierwszym etapie. Dziękuję również członkom Okręgowego Kolegium Elektorów za ich niezawodny udział w zebraniach OKE i sprawnie przeprowadzone głosowania.

Z poważaniem,

Paweł Baran
Przewodniczący OKW 13