Skład Okręgowej Komisji Wyborczej nr 13:

Dr inż. Paweł Baran – Przewodniczący

baranp@agh.edu.pl
+48 12 617 20 79

Dr inż. Krzysztof Kogut – Zastępca przewodniczącego

kogut@agh.edu.pl
+48 12 617 39 01

Mgr inż. Joanna Górkska-Boroń – Sekretarz, D-4, pok. 119

jgboron@agh.edu.pl
+48 12 617 20 66

Dr inż. Grażyna Domańska
Mgr inż. Elżbieta Gołdasz
Dr inż. Robert Kaczmarczyk
Dr inż. Andrzej Kulka
Mgr inż. Iwona Micuła
Dr hab. Marcin Stobński, prof. AGH
Dr inż. Karol Sztekler
Dr inż. Mariusz Wądrzyk
Dr hab. inż. Artur Wyrwa
Gabriela Dąbrowska – przedstawiciel studentów

Ogłoszenia Okręgowej Komisji Wyborczej nr 13:

W imieniu Okręgowej Komisji Wyborczej nr 13 chciałbym Państwa poinformować, że 2 marca 2020 roku rozpoczyna się akcja wyborcza mająca na celu wyłonienie organów Akademii Górniczo-Hutniczej na kadencję 2020-2024. W złączniku przesyłam Państwu Uchwałę Senatu AGH z dnia 26 lutego 2020 w sprawie wyborów organów Uczelni na kadencję 2020-2024. Uchwała jest dokumentem wykonawczym dla Statutu AGH z dnia 26 czerwca 2019 roku (Załącznik 1 -Wybory, powoływanie i odwoływanie organów i osób pełniących funkcje kierownicze).

Zgodnie z harmonogramem akcji wyborczej, w przyszłym tygodniu, w dniach 2-5 marca 2020 roku rozpoczyna się przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do Okręgowego Kolegium Elektorów (OKE). Kandydatury należy zgłaszać na formularzu 2a (załącznik Uchwały) który musi być wydrukowany dwustronnie. Każda kandydatura musi być poparta trzema osobami zgłaszającymi (zgłaszający kandydata musi zebrać jeszcze podpisy dwóch osób popierających tą kandydaturę). Dodatkowo Kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie a także podpisać oświadczenie o spełnieniu wymagań Ustawy 2.0 art.20 ust.1 pkt 1–5 i 7 (druga strona formularza 2a). Należy podkreślić, że kandydatury do danej grupy pracowników (przedstawiciele profesorów i profesorów uczelni; przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich; przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi) powinny uzyskać poparcie osób będących przedstawicielami tej właśnie grupy. Wypełnione formularze można składać u Sekretarza OKW13, pani mgr inż. Joanny Górskiej-Boroń w pokoju 119 w pawilonie D4. Przyjmowanie zgłoszeń upływa 5 marca o godzinie 12.

O wyłonionych kandydatach i dalszej procedurze wyborczej zostaną Państwo poinformowani w kolejnym komunikacie. Wszystkie informacje umieszczane będą również w zakładce Wybory 2020 na naszej stronie Wydziałowej https://weip.agh.edu.pl/wybory-2020

załączniki:

1. Uchwala_Senatu_AGH_wybory_2020

2. Harmonogram_akcji_wyborczej_do_organow_AGH_2020_2024

3. Karta_zgłoszenia_do_okregowego_kolegium_elektorow

Z poważaniem,

Paweł Baran

Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej nr 13

Szanowni Państwo,

W dniu dzisiejszym, 6 marca 2020 roku, Okręgowa Komisja Wyborcza nr 13 zebrała się aby wyłonić kandydatów do Okręgowego Kolegium Elektorów (OKE). Wszystkie zgłoszone kandydatury spełniały wymagania formalne, tj. posiadały wymaganą liczbę osób popierających z danej grupy pracowników, kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie oraz podpisali wymagane oświadczenia. W załączniku przesyłam Państwu oficjalną listę kandydatów zgłoszonych do OKE z podziałem na grupy pracowników.

Wybory w I turze głosowania do Okręgowego Kolegium Elektorów odbędą się w przyszły czwartek, 12 marca 2020 r., w sali 118 w pawilonie D4, w godzinach od 9.00 do 13.30. Podkreślam, że czynne prawo wyborcze mają wszyscy pracownicy naszego Wydziału. Liczba mandatów do obsadzenie jest różna, dla różnych grup pracowniczych. Wyboru dokonujemy poprzez wykreślenie osób, na które nie jest oddawany głos. Zgodnie ze Statutem AGH, w pierwszej turze wybrani zostają kandydaci w liczbie nie większej niż liczba miejsc do obsadzenia,  którzy  otrzymali  największe  liczby  głosów,  ale  większe  niż  50%  ważnie oddanych  głosów,  przy  frekwencji  wyborczej  większej  niż  50%  osób  uprawnionych  do głosowania. W przypadku nie obsadzenia wszystkich miejsc przeprowadzana jest druga tura, w której nie obowiązuje wymóg 50% frekwencji wyborczej, a mandaty pozostałe do obsadzenia uzyskują kandydaci, którzy otrzymali największe liczby głosów.

Załącznik:

lista_kandydatow_do_OKE

Z poważaniem,

Paweł Baran

Przewodniczący OKW nr 13

Szanowni Państwo,

w dzisiejszym dniu odbyła się I tura wyborów do Okręgowego Kolegium Elektorów. W załączniku przesyłam Państwu wyciąg protokołów z głosowań we wszystkich grupach pracowniczych. W grupie Profesorów i Profesorów Uczelni obsadzone zostały wszystkie mandaty (osiągnięta została frekwencja oraz każdy z kandydatów uzyskał więcej niż 50% ważnie oddanych głosów). Podobnie w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

W grupie przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich odbędzie się druga tura głosowania, do której przechodzą kandydaci którzy nie uzyskali powyżej 50% ważnie oddanych głosów.

Głosowanie w II turze dla jedynie tej grupy (przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich) odbędzie się we wtorek 17 marca 2020 w godzinach 9.30-11.00 w sali 118 w pawilonie D4.

Załącznik:

wyniki_glosowania_do_OKE13

Protokół z głosowania na studenckich elektorów

Serdecznie gratuluje osobom które zdobyły mandat,

Z poważaniem,

Paweł Baran
Przewodniczący OKW13

Szanowni Państwo, jutrzejsza druga tura wyborów do Okręgowego Kolegium Elektorów zostaje odwołana. Wprowadzone przez JM Rektora AGH zarządzenie zabrania jakichkolwiek zebrań. W związku z tym Uczelniana Komisja Wyborcza podjęła uchwałę o przesunięciu terminu zakończenia drugiej tury wyborów do OKE do 22 marca do godziny 23.59 jednocześnie wskazując, że wybory mają odbyć się w drodze głosowania elektronicznego. Jednak to na Okręgowej Komisji Wyborczej spoczywa sposób wyboru systemu/platformy, która umożliwi głosowanie z zachowaniem zasad tajności.
Na tą chwilę takiego systemu jeszcze nie mamy. Postaram się jutro porozmawiać z Panem Dziekanem żeby udało się zakończyć głosowanie w zadanym terminie.

Bardzo więc Państwa przepraszam, ale termin głosowania zostanie podany później, proszę się również spodziewać że może to być nawet w sobotę lub niedzielę.

Z poważaniem,
Paweł Baran
Przewodniczący OKW13

Szanowni Państwo,

obecna sytuacja wymusiła na nas dokończenie wyborów w części bezpośredniej wykorzystując metodę głosowania elektronicznego. Uczelniana Komisja Wyborcza poleciła Komisjom Okręgowym wybór platformy wg własnego uznania. Komisja, po konsultacji z Panem Dziekanem Suwałą i przedstawicielem Wydziału w UKW Panem Prof. Olkuskim, wybrała platformę glosuj24.pl. Platforma ta jest od dawna stosowana do różnych głosowań w ACMINIE i do tej pory nie było żadnych problemów, ani protestów pracowników.

Druga tura wyborów dotyczy tylko przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich. Do obsadzenia został jeden mandat. Głosowanie odbędzie się w piątek w godzinach od 8.30 do 14. Każdy z uprawnionych do głosowania zostanie zaproszony do oddania głosu drogą mailową. Dostaną Państwo dwie wiadomości (system wysyła powiadomienie o rozpoczęciu głosowania z dwóch niezależnych serwerów SMTP, co ma na celu uniknięcie przypadków niedostarczenia jednej z wiadomości – czasami jedna z nich przechwytywana jest przez filtr antyspamowy). Korzystają Państwo z jednej z nich. W otrzymanej wiadomości będzie link do strony, na której będą Państwo mogli oddać głos. Zastosowaliśmy metodę głosowania jaka wynika z ordynacji wyborczej, czyli głosuje się poprzez skreślenie kandydatów i pozostawienie tych, których Państwo popieracie. W piątkowym głosowaniu będzie 9 kandydatów i do obsadzenia 1 mandat, więc należy zaznaczyć 8, których Państwo chcecie z karty do głosowania wykreślić. Instrukcja głosowania będzie również podana w mailu z zaproszeniem do głosowania, oraz na karcie do głosowania po kliknięciu w link. System uniemożliwia wielokrotne oddanie głosu oraz oddanie głosu nieważnego. Po ponownym wejściu na stronę w czasie trwania głosowania widoczne będą jedynie nazwiska które Państwo skreśliliście.

W piątek, po zakończeniu głosowania, ok godziny 15, roześlę Państwu protokół z głosowania oraz pełny skład Okręgowego Kolegium Elektorów uzupełniony o przedstawicieli grupy studentów.

Z poważaniem,

Paweł Baran
Przewodniczący OKW nr 13

Szanowni Państwo,

w wyniku dzisiejszego głosowania do Okręgowego Kolegium Elektorów w grupie pozostałych nauczycieli akademickich wybrano Pana Jakuba Szczurowskiego. Protokół z głosowania załączam do niniejszej wiadomości.

Pełny skład Okręgowego Kolegium Elektorów zostanie umieszczony na stronie internetowej Wydziału, w zakładce Wybory 2020.

Przypominam, że zgodnie z Uchwałą UKW dalsza część akcji wyborczej jest zawieszona do odwołania.

Jeszcze raz gratuluję wszystkich wybranym.

załącznik:

wyniki_II_tura_OKW13

Z poważaniem,
Paweł Baran

Przewodniczący OKW nr 13