F-gazy – Egzamin

Jednostka Oceniająca

Jednostka Oceniająca – Wydział Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie (WEiP AGH)

WEiP AGH uzyskał status Jednostki Oceniającej (nr wpisu do rejestru UDT – FGAZ-E/27/00017/16) w zakresie przeprowadzania egzaminów w odniesieniu do osób ubiegających się o uzyskanie certyfikatu dla personelu przeprowadzającego instalację, konserwację lub serwisowanie stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających substancje kontrolowane lub fluorowane gazy cieplarniane oraz odzysk tych substancji lub gazów z takich urządzeń (tzw. uprawnienia F-gazowe), zgodnie Ustawą z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych. WEiP AGH współpracuję z COCH Kraków Sp. Z o.o. w ramach wieloletniego porozumienia o współpracy, także w zakresie oceny kompetencji, w tym rekrutacji kandydatów i zabezpieczenia technicznego dla przeprowadzania egzaminów w wymienionym powyżej zakresie

Przebieg postępowania:

1. Złożenie wniosku o przystąpienie do egzaminu (wniosek do egzaminu)

Na formularzu wniosku należy określić (wybrać) jedną z kategorii:

kategoria I

a) sprawdzanie pod względem wycieków stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających 3 kg lub więcej fluorowanych gazów cieplarnianych lub substancji kontrolowanych oraz zawierających 6 kg lub więcej fluorowanych gazów cieplarnianych lub substancji kontrolowanych w odpowiednio oznakowanych hermetycznie zamkniętych systemach oraz
b) instalacja, konserwacja lub serwisowanie wszystkich stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane lub substancje kontrolowane oraz odzysk fluorowanych gazów cieplarnianych lub substancji kontrolowanych ze stacjonarnych i ruchomych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła

kategoria II

a) sprawdzanie pod względem wycieków stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających 3 kg lub więcej fluorowanych gazów cieplarnianych lub substancji kontrolowanych oraz zawierających 6 kg lub więcej fluorowanych gazów cieplarnianych lub substancji kontrolowanych w odpowiednio oznakowanych hermetycznie zamkniętych systemach, pod warunkiem, że nie jest ono związane z otwarciem obiegu chłodniczego oraz
b) instalacja, konserwacja lub serwisowanie stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających poniżej 3 kg fluorowanych gazów cieplarnianych lub substancji kontrolowanych lub poniżej 6 kg fluorowanych gazów cieplarnianych lub substancji kontrolowanych w odpowiednio oznakowanych hermetycznie zamkniętych systemach oraz odzysk fluorowanych gazów cieplarnianych lub substancji kontrolowanych z takich stacjonarnych i ruchomych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła

kategoria III

odzysk fluorowanych gazów cieplarnianych lub substancji kontrolowanych w odniesieniu do stacjonarnych i ruchomych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających poniżej 3 kg fluorowanych gazów cieplarnianych lub substancji kontrolowanych lub poniżej 6 kg fluorowanych gazów cieplarnianych lub substancji kontrolowanych w odpowiednio oznakowanych hermetycznie zamkniętych systemach

kategoria IV

sprawdzanie pod względem wycieków stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających 3 kg lub więcej fluorowanych gazów cieplarnianych lub substancji kontrolowanych oraz zawierających 6 kg lub więcej fluorowanych gazów cieplarnianych lub substancji kontrolowanych odpowiednio oznakowanych hermetycznie zamkniętych systemach, pod warunkiem, że nie jest ono związane z otwarciem obiegu chłodniczego

2. Egzamin

Egzamin pisemny (teoretyczny)

Egzamin teoretyczny przeprowadza się w formie pisemnego testu wyboru, z czterema odpowiedziami do wyboru i jedną prawidłową odpowiedzią, składającego się z zestawu od 20 do 30 pytań
Egzamin polega na sprawdzeniu wiedzy w zakresie wymagań określonych w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 303/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. w odniesieniu do poszczególnych kategorii.

Egzamin praktyczny

Egzamin praktyczny polega na sprawdzeniu umiejętności określonych w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 303/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. w odniesieniu do poszczególnych kategorii.
Wynik egzaminu określa się jako „pozytywny” lub „negatywny”.
Wynik pozytywny egzaminu uzyskuje się po udzieleniu co najmniej 75% prawidłowych odpowiedzi na pytania zawarte w części teoretycznej oraz po zaliczeniu części praktycznej. Warunkiem przystąpienia do części praktycznej egzaminu jest pozytywne zaliczenie części teoretycznej.

3. Zaświadczenie potwierdzające złożenie egzaminu

Osoba, która uzyskała pozytywny wynik egzaminu otrzymuje zaświadczenie potwierdzające złożenie egzaminu z wynikiem pozytywnym

4. Certyfikat dla personelu (certyfikat F-gazowy)

Zgodnie z wymaganiami w/w ustawy funkcję jednostki certyfikującej wydającej certyfikaty dla personelu (certyfikaty F-gazowe) pełni Urząd Dozoru Technicznego. Certyfikat dla personelu wydawany jest przez UDT na podstawie dokumentu potwierdzającego złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu w jednostce oceniającej

Certyfikat dla personelu (certyfikat F-gazowy) może uzyskać osoba, która:

-jest pełnoletnia,
-nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko środowisku,
-złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin teoretyczny i praktyczny przed komisją egzaminacyjną powołaną przez jednostkę oceniającą personel.

Certyfikat dla personelu (certyfikat F-gazowy) jest wydawany na wniosek osoby, który powinien zawierać:

-imię i nazwisko wnioskodawcy,
-numer PESEL albo numer dokumentu potwierdzającego tożsamość wnioskodawcy,
-adres wnioskodawcy.

Do wniosku należy dołączyć:

-zaświadczenie albo oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko środowisku, składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
Uwaga: Oświadczenie powinno zawierać klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
-dokument potwierdzający złożenie egzaminu z wynikiem pozytywnym i określający zakres egzaminu, wydany przez jednostkę oceniającą personel.
-dowód uiszczenia opłaty za rozpatrzenie wniosku o wydanie certyfikatu dla personelu i wydanie certyfikatu dla personelu.

Wniosek o wydanie certyfikatu dla personelu należy złożyć w wybranym oddziale terenowym UDT
Wniosek o wydanie certyfikatu

Miejsce egzaminu:

Centralny Ośrodek Chłodnictwa COCH
ul. Juliusza Lea 116
30-133 Kraków
tel: 12-637-09-33 w. 212
e-mail:

Terminy egzaminów(odpowiadające terminom szkoleń w COCH)

Czas trwania egzaminu: 1 dzień

Koszt:
Koszt egzaminu 492 zł /brutto/
Opłata na rachunek bankowy WEiP AGH
96 1240 4722 1111 0000 4858 2922 z dopiskiem „WEiP-egzamin”

Kontakt dla osób zainteresowanych egzaminem F-gazowym:
Małgorzata Wąs
Tel. 12 / 637 09 33 wew. 212
e-mail:

Informacje dodatkowe:

Jednostka Oceniające WEIP AGH działa zgodnie z przyjętą procedurą dostępną w Biurze Dziekana WEiP oraz w Dziale Certyfikacji Personelu COCH.

Jednostka Oceniające WEIP AGH zapewnia ochronę danych egzaminowanych i materiałów egzaminacyjnych.

Egzaminowanemu przysługuje prawo do odwołania do Dziekana EiP AGH od niekorzystnej dla siebie decyzji w trybie zgodnym z przyjętą procedurą.

Rejestr zaświadczeń