Praktyki studenckie - PRZEWODNIK

Co to jest studencka praktyka zawodowa (Energetyka) lub technologiczna (TCh)?

Praktyka zawodowa i technologiczna to najczęściej miesięczny pobyt w danej firmie w celu nabrania doświadczenia zawodowego. Powinna być zrealizowana do końca III roku, aby student otrzymał z niej zaliczenie. Osobnym rodzajem jest praktyka dyplomowa, która może być organizowana w trakcie realizacji pracy magisterskiej.

Kto jest opiekunem programu praktyk?

Pełnomocnikiem Dziekana ds. Praktyk (opiekunem programu praktyk) jest dr hab. inż. Katarzyna Styszko prof. AGH
Kontakt:
Pawilon D-11, p.201 tel. +48 12 617 20 32 , e-mail: styszko@agh.edu.pl

Przed próbą kontaktu z opiekunem praktyk proszę najpierw przeczytać niniejszy przewodnik.
Dyżur w biurze: Konsultacje w semestrze zimowym ustalane są indywidualnie drogą mailową

Kiedy i kto może odbywać praktykę?

Zasadniczo praktykę odbywa się w okresie lipiec-wrzesień. Praktyki trwające w okresie semestru obwarowane są dodatkowymi wymaganiami (patrz UWAGI p.7). Pierwsze praktyki wydziałowe można podjąć po II roku, pod warunkiem uzyskania zgody zakładu. Im wcześniej zaczniecie, tym więcej praktyk można odbyć. Natomiast warunkiem koniecznym jest aby do końca III roku odbyć praktyki o łącznym wymiarze 120 h. Jeśli jedna praktyka nie zapewni takiej ilości godzin, należy znaleźć drugą, aby obie łącznie dały minimum 120 h. Zaliczenie po III roku jest wpisywane z maksymalnie dwóch praktyk łącznie. W sytuacjach współzawodnictwa o oferty, studenci III roku mają priorytet w otrzymywaniu ofert. Za zgodą opiekuna praktyk, studenci I roku – jeśli to konieczne- mogą organizować swoją praktykę poprzez umowę AGH-praktykodawca, ale ta praktyka nie będzie podlegała późniejszemu zaliczeniu na III roku.

Co po kolei należy zrobić, aby odbyć praktykę i uzyskać zaliczenie?

1) Pierwszym etapem jest uzyskanie zgody wybranej firmy na podjęcie praktyki. Zadaniem studenta jest znalezienie w danej firmie osoby, która jest odpowiedzialna za kontakty w sprawie praktyk i staży zawodowych (kadry, HR, właściciele małych firm). Czasami może to być wypełnienie arkusza rekrutacyjnego na stronie firmy. Przypominamy, że powinno się starać o wymagany wymiar godzinowy praktyki 120 h, czyli np. przy 8 h dziennie, praktyka trwa przynajmniej trzy tygodnie po 5 dni roboczych. Z reguły praktyka trwa cztery tygodnie po 6 h dziennie.
2) Po nawiązaniu tego pierwszego kontaktu studenci mogą zostać poproszeni o wysłanie podania (ankiety), ewentualnie CV- jak nie zrobili tego wcześniej. Można również zostać zaproszonym na rozmowę kwalifikacyjną.
3) Pozytywna rekrutacja i formularz zgłoszeniowy. Przejście rekrutacji to: otrzymanie oferty, e-maila z potwierdzeniem, czy nawet odbycie pozytywnej rozmowy telefonicznej w sprawie praktyki. Bardzo ważne aby zanotować personalia osoby, która nas zrekrutowała. Ta wiedza może być bardzo potrzebna przy ewentualnych kłopotach z realizacją w podpisaniu umowy. Następnie należy BEZWZGLĘDNIE wypełnić formularz zgłoszenia praktyki, osobno dla II, a osobno dla III roku.[ Energetyka II / Technologia Chemiczna II / EOZE II], [ Energetyka III / Technologia Chemiczna III ]. W arkuszach należy wypełnić wszystkie obowiązkowe dane. Warto kliknąć wcześniej na formularz i sprawdzić jakie to dane, aby podczas kontaktów z firmą ewentualnie o nie zapytać. Jeśli nie jest znana dokładnie data praktyki, należy wpisać ustaloną ilość tygodni.
Niewypełnienie arkusza zgłoszeniowego grozi nieprzetwarzaniem dokumentów studenta i w konsekwencji nieuzyskaniem zaliczenia z praktyki.
4) Umowa i towarzyszące dokumenty. W następnej kolejności należy pobrać wzór umowy [ Umowa zwykła / Umowa o praktykę semestralną ] oraz wypełnić go danymi z formularza zgłoszenia praktyki i zgodnie z komentarzami we wzorze. PROSZĘ USUNĄĆ WSZELKIE KOMENTARZE I ZAKOLOROWANIA. Umowa ma być przygotowana bezpośrednio do druku, ale pozostawiona w formacie .doc.
4a) Dodatkowo, integralną częścią umowy jest program praktyk (aneks nr 1). Program, albo ustalamy wraz z firmą, albo jeśli nie ma takich ustaleń, to warto skorzystać z przykładu dołączonego do wzoru umowy. Niezależnie od rodzaju umowy, program praktyk powinien się w niej znajdować.

5) W tym samym mailu należy wysłać do opiekuna praktyk (Pani dr hab. inż. Katarzyna Styszko-prof. AGH: styszko@agh.edu.pl):

1. wypełnioną i oczyszczoną z komentarzy i zaznaczeń umowę,
2. dowód zgody na praktykę: chociażby e-mail, czy imię i nazwisko osoby kontaktowej, w przypadku przeprowadzenia pozytywnej rozmowy telefonicznej,
3. skan lub inny rodzaj potwierdzenia posiadania ubezpieczenia o numerze, który jest wpisany do umowy; chodzi o ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), które jest obowiązkowe podczas odbywania praktyki.

Przy niespełnieniu któregoś z warunków z pkt.5 umowa nie będzie dalej przetwarzana w dziekanacie.
Umowy muszą być przesłane/dostarczone do dziekanatu do 30.06.2020, gdyż po tym terminie istnieje poważne zagrożenie, że nie zostaną już podpisane przez dziekanów.

Istnieją inne rodzaje umów niż ta spisywana na wzorze AGH – patrz [ schemat blokowy systemu zdobywania i zaliczania praktyki ]. Niezależnie od okoliczności, praktyka musi się opierać o jakiś rodzaj porozumienia z praktykodawcą – praktyka nie może mieć miejsca bez takiego dokumentu.

6) Opiekun praktyk nadaje numer umowie i przesyła ją do odpowiedniego dziekanatu
7) Po upływie kilku dni, dwa egzemplarze umowy podpisane przez jednego z Dziekanów, zostaną wysłane do firmy. Jeżeli w formularzu zgłoszeniowym praktyki zaznaczono chęć odbioru osobistego, student odbiera umowę w odpowiednim dziekanacie. Umowa podpisana przez drugą stronę wraca do dziekanatu listownie lub poprzez zainteresowanego studenta, który powinien ją dostarczyć w jak najszybszym czasie. Praktyka nie może mieć miejsca jeśli dwa egzemplarze umowy nie są podpisane i przekazane stronom umowy lub jeśli znajdują się w niewiadomym miejscu.

8) Zaliczenie
Po odbyciu praktyki należy jak najszybciej dostarczyć na skrzynkę mailową opiekuna praktyk w jednym mailu skan zaświadczenia o odbytej praktyce oraz sprawozdanie.

Sprawozdanie z praktyk powinno zawierać:
· dane studenta i firmy, temat praktyki, czas i miejsce, opiekuna zakładowego itp.,
· w punktach faktyczny plan i przebieg praktyki.

Do dziekanatu należy dostarczyć oryginał zaświadczenia o odbytej praktyce z zaznaczoną ilością godzin praktyki. Można to zrobić np. listownie aby nie przekroczyć wymaganych terminów. Brak oryginału w dziekanacie uniemożliwia wystawienie dyplomu zakończenia studiów.

Obowiązujący termin złożenia lub nadesłania zaliczenia praktyk do opiekuna praktyk i dziekanatów w 2020 roku:
· 15.09.2020 – umożliwia zaliczenie 6 semestru oraz możliwość ubiegania się o stypendium Rektora AGH,