Praktyki studenckie - PRZEWODNIK

Co to jest studencka praktyka zawodowa lub technologiczna ?

Praktyka zawodowa i technologiczna to najczęściej miesięczny pobyt w danej firmie w celu nabrania doświadczenia zawodowego. Powinna być zrealizowana do końca III roku, aby student otrzymał z niej zaliczenie. Osobnym rodzajem jest praktyka dyplomowa, która może być organizowana w trakcie realizacji pracy magisterskiej.

Kto jest opiekunem programu praktyk?

Pełnomocnikiem Dziekana ds. Praktyk (opiekunem programu praktyk) jest dr Anna Białas
Kontakt:
Pawilon A4, pok. A-4, IV p., pok. 404, tel. +48 12 617 21 19, email:
Dyżur w biurze: Konsultacje w semestrze zimowym ustalane są indywidualnie drogą mailową

Przed próbą kontaktu z opiekunem praktyk proszę najpierw przeczytać niniejszy przewodnik:

  1. Pierwszym etapem jest uzyskanie zgody wybranej firmy na podjęcie praktyki. Zadaniem studenta jest znalezienie w danej firmie osoby, która jest odpowiedzialna za kontakty w sprawie praktyk i staży zawodowych (kadry, HR, właściciele małych firm). Czasami wystarczy wypełnienie arkusza rekrutacyjnego na stronie firmy. Przypominamy, że powinno się starać o wymagany wymiar godzinowy praktyki 120 h, czyli np. przy 8 h dziennie, praktyka trwa przynajmniej trzy tygodnie po 5 dni roboczych. Z reguły praktyka trwa cztery tygodnie po 6 h dziennie.
  2. Po nawiązaniu kontaktu studenci mogą zostać poproszeni o wysłanie podania (ankiety), ewentualnie CV- jeśli nie zrobili tego wcześniej. Można również zostać zaproszonym na rozmowę kwalifikacyjną.
  3. Pozytywna rekrutacja i formularz zgłoszeniowy. Przejście rekrutacji to: otrzymanie oferty, e-maila z potwierdzeniem, czy nawet odbycie pozytywnej rozmowy telefonicznej w sprawie praktyki. Bardzo ważne aby zanotować personalia osoby, która nas zrekrutowała. Ta wiedza może być bardzo potrzebna przy ewentualnych kłopotach z podpisaniem umowy. Następnie należy BEZWZGLĘDNIE wypełnić formularz zgłoszenia praktyki, osobno dla II, a osobno dla III roku.

Energetyka II — https://goo.gl/forms/0RGVDgfBQNvACCA13

Technologia Chemiczna II — https://goo.gl/forms/QguPotEBnmE4zuwx1

EOZE II — https://forms.gle/4frK9SYoozsFVRfM9

Energetyka III — https://goo.gl/forms/enhenA2fSfFg1tyu1

Technologia Chemiczna III — https://goo.gl/forms/dYJidVxhzep9zxrP2

EOZE III — https://forms.gle/P1KjfwTmHX9iQ5B9A

          PSR / NTP – https://forms.gle/XFxrbn1qMXmwdMwt8

W arkuszach należy wypełnić wszystkie obowiązkowe dane. Warto kliknąć wcześniej na formularz i sprawdzić jakie to dane, aby podczas kontaktów z firmą ewentualnie o nie zapytać. Jeśli nie jest znana dokładnie data praktyki, należy wpisać ustaloną ilość tygodni.

Niewypełnienie arkusza zgłoszeniowego grozi nieprzetwarzaniem dokumentów studenta i w konsekwencji nieuzyskaniem zaliczenia z praktyki.

4. Umowa i towarzyszące dokumenty*. W następnej kolejności należy pobrać wzór umowy:

Umowa zwykła (plik do pobrania)

Umowa o praktykę semestralną (plik do pobrania)

oraz wypełnić go danymi z formularza zgłoszenia praktyki i zgodnie z komentarzami we wzorze.

PROSZĘ USUNĄĆ WSZELKIE KOMENTARZE I ZAKOLOROWANIA. Umowa ma być przygotowana bezpośrednio do druku, ale pozostawiona w formacie .doc.

4.1. Dodatkowo, integralną częścią umowy jest program praktyk (aneks nr 1). Program, albo ustalamy wraz z firmą, albo jeśli nie ma takich ustaleń, to warto skorzystać z przykładu dołączonego do wzoru umowy. Niezależnie od rodzaju umowy, program praktyk powinien się w niej znajdować.

5. W tym samym mailu należy wysłać do KOORDYNATOR ds. praktyk dr Anny Białas. Pawilon A4, pok. A-4, IV p., pok. 404, tel. +48 12 617 21 19, email: :

5.1. wypełnioną i oczyszczoną z komentarzy i zaznaczeń umowę,

5.2. dowód zgody na praktykę: chociażby e-mail, czy imię i nazwisko osoby kontaktowej, w przypadku przeprowadzenia pozytywnej rozmowy telefonicznej,

5.3. skan lub inny rodzaj potwierdzenia posiadania ubezpieczenia o numerze, który jest wpisany do umowy; chodzi o ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), które jest obowiązkowe podczas odbywania praktyki.

Przy niespełnieniu któregoś z warunków z pkt.5 umowa nie będzie dalej przetwarzana w dziekanacie.

Umowy muszą być przesłane/dostarczone do dziekanatu do 30.06.2022, gdyż po tym terminie istnieje poważne zagrożenie, że nie zostaną już podpisane przez dziekanów.

Istnieją inne rodzaje umów niż ta spisywana na wzorze AGH.

>Zobacz

*  Niezależnie od okoliczności, praktyka musi się opierać o jakiś rodzaj porozumienia z praktykodawcą – praktyka nie może mieć miejsca bez takiego dokumentu.

6. Koordynator ds. praktyk nadaje numer umowie i przesyła ją do odpowiedniego dziekanatu.

7. Po upływie kilku dni, dwa egzemplarze umowy podpisane przez jednego z Dziekanów, zostaną wysłane do firmy. Jeżeli w formularzu zgłoszeniowym praktyki zaznaczono chęć odbioru osobistego, student odbiera umowę w odpowiednim dziekanacie. Umowa podpisana przez drugą stronę wraca do dziekanatu listownie lub poprzez zainteresowanego studenta, który powinien ją dostarczyć w jak najszybszym czasie. Praktyka nie może mieć miejsca jeśli dwa egzemplarze umowy nie są podpisane i przekazane stronom umowy lub jeśli znajdują się w niewiadomym miejscu.

8. Zaliczenie. Po odbyciu praktyki należy jak najszybciej dostarczyć na skrzynkę mailową koordynatora ds. praktyk w jednym mailu skan zaświadczenia o odbytej praktyce oraz sprawozdanie.

Sprawozdanie z praktyk powinno zawierać:

– dane studenta i firmy, temat praktyki, czas i miejsce, opiekuna zakładowego itp.,

– w punktach faktyczny plan i przebieg praktyki.

– do dziekanatu należy dostarczyć oryginał zaświadczenia o odbytej praktyce z zaznaczoną ilością godzin praktyki. Można to zrobić np. listownie aby nie przekroczyć wymaganych terminów. Brak oryginału w dziekanacie uniemożliwia wystawienie dyplomu zakończenia studiów.

Obowiązujący termin złożenia lub nadesłania zaliczenia praktyk do *Koordynatora ds. praktyk i dziekanatów w 2022 roku:

15.09.2022 – umożliwia zaliczenie 6 semestru oraz możliwość ubiegania się o stypendium Rektora AGH.