Praktyki studenckie - PRZEWODNIK

Co to jest studencka praktyka zawodowa lub technologiczna ?

Praktyka zawodowa i technologiczna to najczęściej miesięczny pobyt w danej firmie w celu nabrania doświadczenia zawodowego. Powinna być zrealizowana do końca III roku, aby student otrzymał z niej zaliczenie. Osobnym rodzajem jest praktyka dyplomowa, która może być organizowana w trakcie realizacji pracy magisterskiej.

Kto jest opiekunem programu praktyk?

Pełnomocnikiem Dziekana ds. Praktyk (opiekunem programu praktyk) jest dr Anna Białas
Kontakt:
Pawilon A4, pok. A-4, IV p., pok. 404, tel. +48 12 617 21 19, email:
Dyżur w biurze: Konsultacje w semestrze zimowym ustalane są indywidualnie drogą mailową

Przepisy regulujące odbywanie praktyki na AGH

ZARZĄDZENIE Nr 94/2023 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie zasad organizacji praktyk studenckich w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Zarządzenie 94_23

Zarządzenie 94_23 załącznik nr 1

Zarządzenie 94_23 załącznik nr 2

Zarządzenie 94_23 załącznik nr 3

Zarządzenie 94_23 załącznik nr 4

Zarządzenie 94_23 załącznik nr 5

Zarządzenie 94_23 załącznik nr 6

Zarządzenie 94_23 załącznik nr 7

Przed próbą kontaktu z opiekunem praktyk proszę najpierw przeczytać niniejszy przewodnik:

 1. Uzyskanie zgody wybranego zakładu pracy na podjęcie praktyki.

  1. Zadaniem studenta jest znalezienie w danym zakładzie pracy osoby, która jest odpowiedzialna za kontakty w sprawie praktyk i staży zawodowych (kadry, HR, właściciele małych firm). Czasami wystarczy wypełnienie arkusza rekrutacyjnego na stronie firmy. Przypominamy, że powinno się starać o wymagany wymiar godzinowy praktyki 120 h lekcyjnych (45 minutowych).
  2. Po nawiązaniu kontaktu studenci mogą zostać poproszeni o wysłanie podania (ankiety), ewentualnie CV, jeśli nie zrobili tego wcześniej. Można również zostać zaproszonym na rozmowę kwalifikacyjną.
  3. Pozytywna rekrutacja. Otrzymanie e-maila z potwierdzeniem, czy nawet odbycie pozytywnej rozmowy telefonicznej w sprawie praktyki. Bardzo ważne aby zanotować personalia osoby, która nas zrekrutowała. Ta wiedza może być bardzo potrzebna przy ewentualnych kłopotach z uzyskaniem zgody.
 1. Wypełnienie formularza zgłoszenia praktyki

Należy BEZWZGLĘDNIE wypełnić formularz zgłoszenia praktyki. Ankietę wypełniają również osoby, które realizują praktykę w zakładzie pracy, z którym WEiP/AGH ma podpisane stosowne porozumienie (Sposób B) lub zaliczają praktykę na podstawie aktywności zawodowej (Sposób C).

Formularz może być wypełniony tylko przez osoby z AGH po uprzednim zalogowaniu.

 1. Dostarczenie dokumentów do opiekuna praktyki w celu uzyskania skierowania na praktykę

Należy dostarczyć do opiekuna praktyki niezbędne dokumenty, stosownie dla danego sposobu realizacji praktyki zawodowej.

 1. Sposoby realizacji praktyki zawodowej:

Sposób A – Wybrany zakład pracy

Praktyki studenckie realizowane w zakładzie pracy wybranym przez studenta. Aby zrealizować praktykę w ten sposób wymagana jest zgoda zakładu pracy sporządzona według poniższego wzoru (DOKUMENT 1).

Zgoda zakładu

W zgodzie zakładu zawarte są dwa załączniki:

 • program praktyki (DOKUMENT 2):

Zgoda zakładu – załącznik 1 – program praktyki

kierunkowe efekty uczenia się (DOKUMENT 3):

Wymagane jest również dostarczenie oświadczenia dotyczącego posiadania stosownego ubezpieczenia (NNW i/lub OC), jeżeli takie ubezpieczenie jest wymagane. Koszty ubezpieczenia student ponosi we własnym zakresie (DOKUMENT 4).

Ubezpieczenie – oświadczenie

Dodatkowo wymagane jest dostarczenie wypełnionego skierowania na praktykę (4 egzemplarze) i przesłanie edytowalnej wersji do opiekuna praktyki () (DOKUMENT 5):

UWAGA 1

W przypadku realizowania praktyk w trakcie trwania semestru, co do zasady, może się ona odbywać w wymiarze 15h/tydzień. Odbywanie takiej praktyki wymaga wcześniej akceptacji harmonogramu przez Prodziekana ds. Studenckich. Do harmonogramu należy dołączyć tygodniowy plan zajęć pobrany z systemu USOS.

UWAGA 2

Jeżeli profil działania zakładu pracy lub charakter i zakres wykonywanych przez studenta zadań i czynności nie pozwoli na osiągnięcie efektów uczenia się zakładanych dla praktyk studenckich, opiekun praktyk nie może wyrazić zgody na realizację praktyki studenckiej w zakładzie pracy wybranym przez studenta.

UWAGA 3

Ewentualne zmiany w treści zgody wystawianej przez zakład pracy, każdorazowo wymagają akcentacji Radców Prawnych AGH. W takim przypadku skontaktuj się z Prodziekanem ds. Studenckich.

Sposób B – Zakład pracy ma podpisane porozumienie z Wydziałem lub AGH

W przypadku gdy Wydział lub AGH ma podpisane porozumienie w sprawie współpracy w zakresie realizacji praktyk przez studentów, praktyki są realizowane na podstawie skierowania wydanego przez opiekuna praktyk. Informacja dotycząca zakładów pracy z którymi Wydział ma podpisane porozumienie jest dostępna u opiekuna praktyk. Przykładem takiej formy jest ORLEN. Każdorazowo stosowna Informacja jest przekazywana studentom drogą mailową wygenerowaną z systemu USOS.

Student przed odebraniem skierowaniem na praktykę składa oświadczenie dotyczące posiadania stosownego ubezpieczenia (NNW i/lub OC), jeżeli takie ubezpieczenie jest wymagane. Koszty ubezpieczenia student ponosi we własnym zakresie.

Sposób C – Zaliczenie praktyki na podstawie dotychczasowej aktywności zawodowej

W przypadku ubiegania się o zaliczenie na poczet praktyki zawodowej czynności wykonywanych przez studenta, w szczególności w ramach zatrudnienia, stażu lub wolontariatu, wymagane jest złożenie stosownego wniosku (DOKUMENT 1)

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające osiągnięcie efektów uczenia się (DOKUMENT 2).

Dodatkowo wymagane jest wykonanie sprawozdania (DOKUMENT 3) – patrz punkt „Zaliczenie praktyki” poniżej

UWAGA

 • Okres wykonywania czynności zawodowych nie jest krótszy niż wymiar praktyki zawodowej określony w programie studiów obowiązującym na danym kierunku studiów, poziomie i profilu;
 • Czynności te były wykonywane nie później niż w okresie ostatnich trzech lat przed złożeniem wniosku przez studenta.
 1. Zaliczenie praktyki (sposób A i sposób B):

W celu uzyskania zaliczenia praktyki w danym semestrze, student niezwłocznie po zakończeniu praktyki ma obowiązek przedłożyć opiekunowi praktyk następujące dokumenty:

6. Ważne daty:

  • 20 czerwca 2024 r. – Termin dostarczenia zgody zakładu na odbywania praktyki do opiekuna praktyki w celu uzyskania skierowania na praktykę.
  • 15 września 2024 r. – Termin dostarczenia zaświadczenia z zakładu pracy potwierdzające odbycie praktyki i sprawozdania z jej przebiegu (ew. zaświadczenia z zakładu pracy potwierdzającego dotychczasową aktywność zawodową – sposób C). Niedostarczenie dokumentów w terminie będzie skutkować niezaliczeniem praktyki i konicznością powtarzania semestru VI.
 1. Odwołania

W sprawach dotyczących zaliczeń praktyk zawodowych studentowi przysługuje odwołanie do Prodziekana ds. Studenckich WEiP w ciągu 7 dni od daty niezaliczenia albo odmowy zaliczenia praktyki.