Wydział Energetyki i Paliw zaprasza do studiowania w ramach dwóch dyscyplin naukowych:
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, GÓRNICTWO I ENERGETYKA
na kierunkach: Energetyka lub Energetyka Odnawialna i Zarządzanie Energią
oraz
INŻYNIERIA CHEMICZNA
na kierunkach: Paliwa i Środowisko lub Technologia Chemiczna

Kierunek Energetyka należy do obszaru studiów technicznych. Jego odniesienie praktyczne w gospodarce związane jest z pozyskiwaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem, magazynowaniem i użytkowaniem energii oraz eksploatacją urządzeń, w których zachodzą te procesy. Celem studiów jest przekazanie wiedzy ogólnej, koniecznej do wykonywania zawodu inżyniera oraz wiedzy z zakresu energetyki umożliwiającej samodzielne rozwiązywanie problemów występujących w realizacji procesów i technologii energetycznych.

Absolwenci I stopnia studiów kierunku ENERGETYKA mają ogólną wiedzę i umiejętności potrzebne do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się problematyką energetyczną. Mogą pracować jako:

 • projektanci i konstruktorzy maszyn, urządzeń i instalacji energetycznych
 • inżynierowie nadzoru i inżynierowie energetycy,
 • specjaliści ds. oceny energetycznej i efektywnego zarządzania energią,
 • konsultanci ds. problematyki energetycznej, przedsiębiorcy w branży energetycznej.

Absolwenci II stopnia studiów kierunku ENERGETYKA mogą realizować swoją karierę zawodową podejmując pracę:

 • w przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem, produkcją i eksploatacją urządzeń i instalacji dla realizacji procesów energetycznych,
 • w przedsiębiorstwach związanych z pozyskiwaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem, magazynowaniem, dystrybucją i użytkowaniem energii, w tym odnawialnych źródeł energii,
 • w biurach projektowych, laboratoriach badawczych i jednostkach naukowych, uczelniach,
 • w jednostkach administracji rządowej i samorządowej,
 • jako niezależni konsultanci i eksperci w zakresie oceny efektywności energetycznej obiektów, technologii i urządzeń, racjonalnego użytkowania energii oraz oceny ekologicznej i ekonomicznej procesów energetycznych,
 • w ramach własnej działalności gospodarczej w zakresie problematyki związanej z projektowaniem, budową, eksploatacją i remontami urządzeń i instalacji energetycznych.

Absolwenci mogą również kontynuować rozwój naukowy na studiach doktoranckich. Zgodnie z misją AGH kierunek ENERGETYKA odpowiada na zapotrzebowanie rynku pracy i w pełni realizuje postulat służby dla polskiej gospodarki, szczególnie w sektorze energetycznym, a aktualne przystosowywanie programów pełnego kształcenia na studiach (pierwszego, drugiego, a także trzeciego stopnia) prowadzonych na Wydziale Energetyki i Paliw do zmieniających się realiów i nowych wymagań krajowych/międzynarodowych, scharakteryzowanych w kategoriach efektów kształcenia w obszarze Polskich Ram Kwalifikacji (PRK), wpisuje się ściśle w strategię rozwoju Uczelni. Jak wykazują prowadzone badania większość absolwentów kierunku ENERGETYKA znajduje zatrudnienie zgodne z ukończonym kierunkiem studiów i w okresie kilku miesięcy od ich ukończenia.

Studenci II stopnia kierunku ENERGETYKA mają do wyboru sześć ścieżek kształcenia:

CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO i KLIMATYZACJA

Specjaliści i projektanci w zakresie efektywnego wykorzystania energii, projektowania, budowy i eksploatacji urządzeń cieplnych, procesów spalania i ochrony środowiska, ciepłownictwa i ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji, zintegrowanych systemów zarządzania energią. Są przygotowani do wykonywania audytów energetycznych i planowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych, sporządzania świadectw energetycznych budynków, samodzielnego projektowania systemów i instalacji grzewczych, ciepłowniczych oraz wentylacyjno-klimatyzacyjnych.

ENERGETYKA JĄDROWA

Specjaliści w energetyce jądrowej, głównie w jej zaawansowanych postaciach. Są przygotowani do zajmowania się zagadnieniami nadprzewodnictwa, półprzewodników, materiałów magnetycznych, termoelektrycznych, dielektryków i kompozytów. Są przygotowani do rozwiązywania problemów bezpieczeństwa i ochrony radiologicznej oraz uwarunkowań prawnych związanych z tym rodzajem energetyki.

SYSTEMY MAGAZYNOWANIA i KONWERSJI ENERGII DLA E-MOBILITY

Specjaliści w zakresie badania właściwości materiałów dla ogniw paliwowych i technologii wodorowych, akumulatorów litowych dla przenośnej elektroniki i samochodów elektrycznych, ogniw fotoelektrochemicznych, a także materiałów termoelektrycznych stosowanych w energetyce. Absolwenci są przygotowani do pracy zarówno w tradycyjnym sektorze energetycznym, jak również w sektorze nowoczesnych technologii dla energetyki.

MODELOWANIE KOMPUTEROWE W ENERGETYCE

Specjaliści w zakresie wykorzystywania metod komputerowych do modelowania procesów fizycznych i chemicznych występujących w energetyce, modelowania elektrowni oraz identyfikowania problemów w systemach energetycznych, tworzenia własnych programów i procedur numerycznych projektowania procesów energetycznych, sterowania tymi procesami i ich optymalizacji.

SYSTEMY, MASZYNY i URZĄDZENIA ENERGETYCZNE

Specjaliści w zakresie projektowania, konstrukcji i eksploatacji podstawowych elementów infrastruktury energetyki. w szczególności maszyn i urządzeń cieplnych, jak m.in.: kotły i wymienniki ciepła, turbiny parowe i gazowe, silniki spalinowe, pompy, sprężarki, wentylatory, „czystych” technologii energetycznych, układów kogeneracji, pomiaru wielkości cieplno-przepływowych oraz systemów sterowania i kontroli pracy urządzeń.

URZĄDZENIA, SIECI i SYSTEMY ELEKTROENERGETYCZNE

Specjaliści w zakresie technologii wytwarzania, przesyłu, rozdziału oraz efektywnego i bezpiecznego użytkowania energii elektrycznej, przekształcania różnych form energii, w szczególności energii mechanicznej na elektryczną oraz elektrycznej na mechaniczną i cieplną.

Programy studiów, czyli programy zajęć dydaktycznych na Akademii Górniczo-Hutniczej zebrane są w jednej bazie SYLLABUS

Wyszukiwanie informacji:

1. W pierwszej kolejności należy wybrać rok akademicki rozpoczęcia studiów.
W tym celu wybierz odpowiednią opcję:
Pokazuj tok studiów rozpoczynający się od roku akademickiego

2. Następnie wybierz interesujące Cię informacje z:
OFERTA WYDZIAŁU
lub
UCZELNIANA BAZA PRZEDMIOTÓW OBIERALNYCH

3. Baza zawiera zbiór szczegółowych informacji o zajęciach dydaktycznych dla wszystkich modułów (przedmiotów) według podziału na:
Stacjonarne – Studia I stopnia
Stacjonarne – Studia II stopnia
Stacjonarne – Studia III stopnia

4. Dostęp do bazy znajduje się na stronie:
SYLLABUS

REKRUTACJA

Kierunek ENERGETYKA ODNAWIALNA I ZARZĄDZENIE ENERGIĄ

Kierunek Energetyka Odnawialna i Zarządzanie Energią należy do obszaru studiów technicznych. Jego odniesienie praktyczne w gospodarce związane jest z zagadnieniami energetyki odnawialnej oraz z podmiotami publicznymi zarządzającymi i koordynującymi politykę energetyczną oraz OZE na szczeblu lokalnym i ponadlokalnym. Celem studiów jest przekazanie wiedzy ogólnej, koniecznej do wykonywania zawodu inżyniera oraz wiedzy z zakresu zarówno energetyki odnawialnej, jak i zarządzania energią umożliwiającej samodzielne rozwiązywanie problemów występujących w realizacji procesów i technologii energetycznych.

Absolwenci I stopnia studiów kierunku ENERGETYKA ODNAWIALNA I ZARZĄDZANIE ENERGIĄ mają ogólną wiedzę i umiejętności potrzebne do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach związanych z pozyskiwaniem, przesyłaniem i konwersją energii ze źródeł odnawialnych wraz z problemami związanymi z magazynowaniem oraz użytkowaniem tej energii.

Absolwenci II stopnia studiów kierunku ENERGETYKA ODNAWIALNA I ZARZĄDZENIE ENERGIĄ mogą realizować swoją karierę zawodową podejmując pracę:

 • w przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem, produkcją i eksploatacją urządzeń i instalacji dla realizacji zagadnień energetyki odnawialnej,
 • w przedsiębiorstwach związanych z pozyskiwaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem, magazynowaniem, dystrybucją i użytkowaniem energii, w tym odnawialnych źródeł energii,
 • w biurach projektowych, laboratoriach badawczych i jednostkach naukowych, uczelniach,
 • w jednostkach administracji rządowej i samorządowej,
 • jako niezależni konsultanci i eksperci w zakresie oceny efektywności energetycznej obiektów, technologii i urządzeń, racjonalnego użytkowania energii oraz oceny ekologicznej i ekonomicznej procesów energetycznych,
 • w ramach własnej działalności gospodarczej w zakresie problematyki związanej z projektowaniem, budową, eksploatacją i remontami urządzeń i instalacji energetyki odnawialnej i nie tylko.

Absolwenci mogą również kontynuować rozwój naukowy na studiach doktoranckich. Zgodnie z misją AGH kierunek ENERGETYKA ODNAWIALNA I ZARZĄDZANIE ENERGIĄ odpowiada na zapotrzebowanie rynku pracy i w pełni realizuje postulat służby dla polskiej gospodarki, szczególnie w sektorze energetyki odnawialnej i  szeroko pojętego zarządzania energią, a aktualne przystosowywanie programów pełnego kształcenia na studiach (pierwszego i drugiego stopnia) prowadzonych na Wydziale Energetyki i Paliw do zmieniających się realiów i nowych wymagań krajowych/międzynarodowych, scharakteryzowanych w kategoriach efektów kształcenia w obszarze Polskich Ram Kwalifikacji (PRK),  wpisuje się ściśle w strategię rozwoju Uczelni.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie jako:

 • projektanci i konstruktorzy maszyn, urządzeń i instalacji energetyki odnawialnej
 • inżynierowie nadzoru,
 • specjaliści ds. oceny energetycznej i efektywnego zarządzania energią, a w szczególności energią odnawialną
 • konsultanci ds. problematyki energetycznej, przedsiębiorcy w branży energetyki odnawialnej,
 • specjaliści ds. zagadnień energetyki odnawialnej w organach administracji.

ŚCIEŻKI DYPLOMOWANIA

Studenci II stopnia kierunku ENERGETYKA ODNAWIALNA I ZARZĄDZANIE ENERGIĄ mają do wyboru dwie ścieżki dyplomowania:

EKONOMIKA, POLITYKA I ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

Wybór tej ścieżki dyplomowania umożliwi kształcenie w zakresie problemów rozwoju energetyki w aspekcie ekonomicznym, społecznym, zarządzania i ochrony środowiska. Absolwent przygotowany jest do zajmowania się zagadnieniami ekonomiki, polityki energetycznej oraz zarządzania energią w sektorze paliwowo-energetycznym. Ponadto absolwent posiądzie wiedzę z zakresu odnawialnych źródeł energii, wytwarzania i dystrybucji paliw, modelowania matematycznego sektorów paliwowo-energetycznych, rynków energii oraz prawa energetycznego i gazowego.

TECHNOLOGIE ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

Wybór tej ścieżki dyplomowania umożliwi kształcenie w zakresie energii odnawialnych i racjonalnego wykorzystania energii. Główny nacisk kładziony jest na współpracę z przemysłem oraz prowadzenie badań z zakresu energetyki odnawialnej. Absolwent będzie posiadać zaawansowaną wiedzę w zakresie instalacji: grzewczych oraz chłodniczych, biomasowych, opartych na energii słonecznej, sterowania w energetyce oraz inteligentnymi budynkami, energetyki wodnej, systemów hybrydowych, oraz społecznych aspektów energetyki odnawialnej.

Programy studiów, czyli programy zajęć dydaktycznych na Akademii Górniczo-Hutniczej zebrane są w jednej bazie SYLLABUS

Wyszukiwanie informacji:

1. W pierwszej kolejności należy wybrać rok akademicki rozpoczęcia studiów.
W tym celu wybierz odpowiednią opcję:
Pokazuj tok studiów rozpoczynający się od roku akademickiego

2. Następnie wybierz interesujące Cię informacje z:
OFERTA WYDZIAŁU
lub
UCZELNIANA BAZA PRZEDMIOTÓW OBIERALNYCH

3. Baza zawiera zbiór szczegółowych informacji o zajęciach dydaktycznych dla wszystkich modułów (przedmiotów) według podziału na:
Stacjonarne – Studia I stopnia
Stacjonarne – Studia II stopnia
Stacjonarne – Studia III stopnia

4. Dostęp do bazy znajduje się na stronie:
SYLLABUS

REKRUTACJA

Kierunek TECHNOLOGIA CHEMICZNA

Kierunek TECHNOLOGIA CHEMICZNA należy do obszaru studiów technicznych. Jego odniesienie praktyczne w gospodarce związane jest z zagadnieniami inżynierii i technologii chemicznej Celem studiów jest przekazanie wiedzy ogólnej, koniecznej do wykonywania zawodu inżyniera oraz wiedzy z zakresu technologii chemicznej umożliwiającej samodzielne rozwiązywanie problemów występujących w realizacji procesów technologicznych.
Absolwenci I stopnia studiów kierunku Technologia chemiczna mają ogólną wiedzę i umiejętności potrzebne do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach związanych z technologią chemiczną, a w szczególności z szeroko pojętą ceramiką i sektorem paliwowo-energetycznym.
Od roku akademickiego 2019/20 kierunek ten będzie prowadzony wspólnie z Wydziałem Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. W ramach kierunku przewiduje się dwie ścieżki kształcenia: TECHNOLOGIE CHEMICZNE W ENERGETYCE (TCwE) realizowana na Wydziale Energetyki i Paliw oraz CHEMIA I TECHNOLOGIA MATERIAŁÓW (CiTM) realizowana na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki.

Absolwenci studiów II stopnia na kierunku TECHNOLOGIA CHEMICZNA potrafią: rozwiązywać złożone zadania inżynierskie wykorzystując zaawansowane oprogramowanie, samodzielnie pracować w laboratorium chemicznym, zaplanować własne samokształcenie przez całe życie (m.in. na studiach trzeciego stopnia i podyplomowych) oraz zaprezentować posiadaną wiedzę i umiejętności, podjąć pracę zawodową w przemyśle chemicznym, paliwowo–energetycznym lub pokrewnym, na stanowiskach związanych z projektowaniem, organizacją i prowadzeniem procesów produkcyjnych, zastosować odpowiednie procedury analityczne do badań materiałów w przemyśle i laboratoriach technologicznych, zaprojektować i wytworzyć wyrób o określonych parametrach użytkowych, wykorzystać wiedzę matematyczną do opisu i modelowania procesów w technologiach materiałowych.

Zgodnie z misją AGH kierunek TECHNOLOGIA CHEMICZNA odpowiada na zapotrzebowanie rynku pracy i w pełni realizuje postulat służby dla polskiej gospodarki, szczególnie w sektorze technologii chemicznej, a aktualne przystosowywanie programów pełnego kształcenia na studiach (pierwszego i drugiego stopnia) prowadzonych na Wydziale Energetyki i Paliw do zmieniających się realiów i nowych wymagań krajowych/międzynarodowych, scharakteryzowanych w kategoriach efektów kształcenia w obszarze Polskich Ram Kwalifikacji (PRK), wpisuje się ściśle w strategię rozwoju Uczelni.

ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA

Studenci II stopnia kierunku TECHNOLOGIA CHEMICZNA mają do wyboru trzy ścieżki dyplomowania:

 • Analityka Przemysłowa i Środowiskowa (APiŚ)
 • Technologie Chemiczne w Energetyce (TChwE)
 • Proekoloczne Procesy Inżynierii i Technologii Chemicznej (PPITC)

Na Technologii Chemicznej prowadzone są również dwie ścieżki dyplomowania w języku angielskim:

 • Energy Transition-KIC (ET)
 • Sustainable Fuels Economy (SFE)

Programy studiów, czyli programy zajęć dydaktycznych na Akademii Górniczo-Hutniczej zebrane są w jednej bazie SYLLABUS

Wyszukiwanie informacji:

1. W pierwszej kolejności należy wybrać rok akademicki rozpoczęcia studiów.
W tym celu wybierz odpowiednią opcję:
Pokazuj tok studiów rozpoczynający się od roku akademickiego

2. Następnie wybierz interesujące Cię informacje z:
OFERTA WYDZIAŁU
lub
UCZELNIANA BAZA PRZEDMIOTÓW OBIERALNYCH

3. Baza zawiera zbiór szczegółowych informacji o zajęciach dydaktycznych dla wszystkich modułów (przedmiotów) według podziału na:
Stacjonarne – Studia I stopnia
Stacjonarne – Studia II stopnia
Stacjonarne – Studia III stopnia

4. Dostęp do bazy znajduje się na stronie:
SYLLABUS

REKRUTACJA

Kierunek PALIWA I ŚRODOWISKO

Kierunek PALIWA I ŚRODOWISKO należy do obszaru studiów technicznych. Kierunek ten rozpocznie się w roku akademickim 2019/2020.

Efekty uczenia się na kierunku PALIWA I ŚRODOWISKO zakładają, że absolwent będzie miał solidne podstawy z nauk ścisłych, co pozwoli mu na obserwację, ujęcie jakościowe i ilościowe szeregu zjawisk i procesów jednostkowych związanych z technologiami paliwowymi, problemami analityki przemysłowej i środowiskowej oraz proekologicznymi technologiami oczyszczania ścieków i gazów poprocesowych. W połączeniu z wiedzą i umiejętnościami związanymi z materiałami, automatyką i elektroniką oraz informatyką wraz z metodami komputerowymi, analizą ekonomiczną przedsięwzięć przemysłowych, umożliwi to absolwentom na efektywne realizowanie projektów technicznych w sektorze paliwowoenergetycznym jak również szeroko rozumianej inżynierii środowiska.

Zgodnie z misją AGH kierunek PALIWA I ŚRODOWISKO odpowiada na zapotrzebowanie rynku pracy i w pełni realizuje postulat służby dla polskiej gospodarki, szczególnie w sektorze inżynierii chemicznej, a aktualnie przygotowane programy pełnego kształcenia na studiach (pierwszego i drugiego stopnia), które będą prowadzone na Wydziale Energetyki i Paliw do zmieniających się realiów i nowych wymagań krajowych/międzynarodowych, scharakteryzowanych w kategoriach efektów kształcenia w obszarze Polskich Ram Kwalifikacji (PRK), wpisuje się ściśle w strategię rozwoju Uczelni.

ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA

Absolwent studiów I stopnia kierunku PALIWA I ŚRODOWISKO będzie miał możliwość zaprojektowania swojej „ścieżki dydaktycznej” w ramach czterech ścieżek dyplomowania:

 • Technologie paliwowe,
 • Projektowanie w sektorze paliwowo-energetycznym
 • Zastosowanie analityki w przemyśle i środowisku
 • Ochrona środowiska i gospodarka odpadami

która pozwoli mu na osiągnięcie oczekiwanych przez niego i potencjalnego pracodawcę efektów nauczania.
W optymalnym wyborze pomagał będzie indywidualny tutor (opiekun).

Oferowane przedmioty obieralne pozwolą na zdobycie pogłębionej wiedzy z zakresu m.in.:

 • ekonomiki i organizacji sektora paliwowo – energetycznego,
 • technologii paliw stałych, ciekłych i gazowych,
 • oddziaływania technologii paliwowych na środowisko,
 • otrzymywania, badania i zastosowania sorbentów i katalizatorów,
 • innowacyjnych technik ograniczania emisji do środowiska,
 • badania i kontroli jakości środowiska,
 • analizy śladów środowiskowych

Programy studiów, czyli programy zajęć dydaktycznych na Akademii Górniczo-Hutniczej zebrane są w jednej bazie SYLLABUS

Wyszukiwanie informacji:

1. W pierwszej kolejności należy wybrać rok akademicki rozpoczęcia studiów.
W tym celu wybierz odpowiednią opcję:
Pokazuj tok studiów rozpoczynający się od roku akademickiego

2. Następnie wybierz interesujące Cię informacje z:
OFERTA WYDZIAŁU
lub
UCZELNIANA BAZA PRZEDMIOTÓW OBIERALNYCH

3. Baza zawiera zbiór szczegółowych informacji o zajęciach dydaktycznych dla wszystkich modułów (przedmiotów) według podziału na:
Stacjonarne – Studia I stopnia
Stacjonarne – Studia II stopnia
Stacjonarne – Studia III stopnia

4. Dostęp do bazy znajduje się na stronie:
SYLLABUS

REKRUTACJA