Zapraszamy do obejrzenia filmów:

Oferta dla studentów Wydziału Energetyki i Paliw 2021/2022


Infrastruktura dydaktyczna dla studentów Wydziału Energetyki i Paliw

Wydział Energetyki i Paliw zaprasza do studiowania w ramach dwóch dyscyplin naukowych:

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, GÓRNICTWO I ENERGETYKA
na kierunkach: Energetyka lub Energetyka Odnawialna i Zarządzanie Energią
oraz
INŻYNIERIA CHEMICZNA
na kierunkach: Nowoczesne Technologie Paliwowe lub Technologia Chemiczna

Kierunek NOWOCZESNE TECHNOLOGIE PALIWOWE

Kierunek NOWOCZESNE TECHNOLOGIE PALIWOWE należy do obszaru studiów technicznych. Koncentruje się na obszarze inżynierii chemicznej uzupełnionej zagadnieniami z dziedziny inżynierii środowiska i i energetyki. Obejmuje problematykę: karbo- i petrochemii, technologii i procesów chemicznych w energetyce i ochronie środowiska, technologii paliw ciekłych, w tym procesów komponowania paliw ciekłych, nanotechnologii, biotechnologii, procesów i konwersji energii elektrycznej do energii chemicznej paliw, procesów konwersji paliw w ogniwach paliwowych, energochemicznej utylizacji odpadów przemysłu paliwowego i chemicznego, a także – tak istotnych z punktu widzenia technologii chemicznej – zagadnień wymiana ciepła i masy, procesów sorpcyjnych i katalitycznych oraz maszyn przepływowych i cieplnych.

Studia na kierunku NOWOCZESNE TECHNOLOGIE PALIWOWE prowadzonym przez Wydział Energetyki i Paliw AGH mają zapewnić przygotowanie absolwenta do prowadzenia badań, projektowania, realizacji i rozwijania procesów technologicznych w przemyśle. Absolwent będzie przygotowany do rozwiązywania zadań technologicznych w:

– przemyśle chemicznym,

– energetyce zawodowej,

– gazownictwie,

– sektorze paliwowym,

– instytucjach związanych z szeroko pojętą problematyką gospodarki cieplnej i ochrony środowiska,

– do pracy w ośrodkach badawczo-rozwojowych,

– technologicznych instytucjach badawczych,

– biurach projektowych,

– jednostkach administracji państwowej i terenowych organach samorządowych, zajmujących się zagadnieniami zrównoważonego rozwoju, ochroną środowiska i efektywnym wykorzystaniem energii.

– absolwent będzie przygotowany również do uruchomienia i prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej.

Program studiów na kierunku NOWOCZESNE TECHNOLOGIE PALIWOWE uwzględnia wnioski płynące z analizy monitoringu karier zawodowych studentów i absolwentów Wydziału, które są systematycznie prowadzone przez Centrum Karier AGH.

Wydział Energetyki i Paliw przywiązują dużą wagę do gromadzenia, opracowywania i stosowania dobrych praktyk. Na kierunku Nowoczesne Technologie Paliwowe dobre praktyki wykorzystywane są głównie w celu doskonalenia standardów prowadzonego kształcenia – zdobywania wiedzy i umiejętności. Stanowią dobre narzędzie podnoszenia jakości kompetencji społecznych oraz uczą, jak można wzbogacać swoją wiedzę korzystając z różnych źródeł oraz doświadczenia specjalistów.

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE PALIWOWE ścieżki dyplomowania

Studenci II stopnia kierunku NOWOCZESNE TECHNOLOGIE PALIWOWE mają do wyboru cztery ścieżki dyplomowania:

ASPEKTY ŚRODOWISKOWE W TECHNOLOGIACH PALIWOWYCH

Transformacja w sektorze paliwowo-energetycznym to wyzwanie, przed którym stoi wiele krajów, w tym Polska. Ma ona znaczenie nie tylko dla gospodarki i społeczeństwa, ale również dla środowiska. Musi spełniać wymagania w zakresie bezpieczeństwa energetycznego, efektywności ekonomicznej, poszanowania środowiska oraz ochrony zasobów naturalnych. Ścieżka dyplomowania ASPEKTY ŚRODOWISKOWE W TECHNOLOGIACH PALIWOWYCH przygotowuje absolwentów tak, aby sprostali tym wyzwaniom.

Kształcenie w ramach tej ścieżki ma na celu ukształtowanie inżyniera, który zna współczesne i zaawansowane metody analityczne związane z:

– paliwami stałymi (konwencjonalnymi, odpadowymi RDF – Refuse derived fuel, odzyskiwanymi z odpadów SRF – solid recovered fuel oraz biomasowymi),

– paliwami ciekłymi (konwencjonalnymi oraz biopaliwami I, II i III generacji) i gazowymi, stosowanymi w przemyśle i badaniach laboratoryjnych.

Ścieżka dyplomowania oferuje zdobycie wiedzy, i umiejętności w zakresie:

– przemysłowych procesów sorpcyjnych

– katalizy procesowej

– chemii jądrowej ze szczególnym uwzględnieniem procesów wykorzystywanych w zaawansowanych technologiach paliwowych.

Absolwent będzie przygotowany do rozwiązywania zadań technologicznych związanych ze stosowaniem:

– zaawansowanych technologii ochrony powietrza,

– oczyszczania ścieków,

– sekwestracji czy utylizacji składników gazów spalinowych w szeroko pojętym sektorze paliwowym.

Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą na podjęcie pracy we wszystkich branżach, w których aspekty środowiskowe i ochrony zasobów naturalnych są obowiązkowym kierunkiem działań między innymi w: przedsiębiorstwach w tym tych największych zajmujących się produkcją paliw (stałych, ciekłych i gazowych), wykorzystaniem paliw w celach energetycznych, przemyśle chemicznym, energetyce zawodowej, gazownictwie oraz ośrodkach badawczo-rozwojowych i technologicznych instytucjach badawczych.

WSPÓŁCZESNE TECHNOLOGIE PALIWOWE

Transformacja sektora paliwowo-energetycznego to jedno z największych wyzwań dla polskiej gospodarki i społeczeństwa, spełniając wymagania w zakresie bezpieczeństwa energetycznego, efektywności ekonomicznej i ochrony środowiska. Ścieżka dyplomowania WSPÓŁCZESNE TECHNOLOGIE PALIWOWE przygotowuje absolwentów tak, aby sprostali tym wyzwaniom.

Kształcenie w ramach tej ścieżki ma na celu ukształtowanie inżyniera, który zna współczesne i zaawansowane technologie związane z:

– paliwa stałymi (konwencjonalnymi, odpadowymi RDF – Refuse derived fuel, odzyskiwanymi z odpadów SRF – solid recovered fuel oraz biomasowymi),

– paliwami ciekłymi (konwencjonalnymi oraz biopaliwami I, II i III generacji) i gazowymi.

Ścieżka ta oferuje zdobycie wiedzy, i umiejętności w zakresie modelowania, ze szczególnym uwzględnieniem procesów wykorzystywanych w zaawansowanych technologiach paliwowych.

Absolwent będzie przygotowany do rozwiązywania zadań technologicznych w szeroko pojętym sektorze paliwowym, a zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą na podjęcie pracy między innymi w:

– przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją paliw (stałych, ciekłych i gazowych),

– wykorzystaniem paliw w celach energetycznych,

– przemyśle chemicznym,

– energetyce zawodowej,

– gazownictwie oraz

– ośrodkach badawczo-rozwojowych i technologicznych instytucjach badawczych.

Programy studiów, czyli programy zajęć dydaktycznych na Akademii Górniczo-Hutniczej zebrane są w jednej bazie SYLLABUS

Wyszukiwanie informacji:

1. W pierwszej kolejności należy wybrać rok akademicki rozpoczęcia studiów.
W tym celu wybierz odpowiednią opcję:
Pokazuj tok studiów rozpoczynający się od roku akademickiego

2. Następnie wybierz interesujące Cię informacje z:
OFERTA WYDZIAŁU
lub
UCZELNIANA BAZA PRZEDMIOTÓW OBIERALNYCH

3. Baza zawiera zbiór szczegółowych informacji o zajęciach dydaktycznych dla wszystkich modułów (przedmiotów) według podziału na:
Stacjonarne – Studia I stopnia
Stacjonarne – Studia II stopnia

4. Dostęp do bazy znajduje się na stronie:
SYLLABUS

REKRUTACJA

Kierunek TECHNOLOGIA CHEMICZNA

Kierunek TECHNOLOGIA CHEMICZNA należy do obszaru studiów technicznych. Jego odniesienie praktyczne w gospodarce związane jest z zagadnieniami inżynierii i technologii chemicznej Celem studiów jest przekazanie wiedzy ogólnej, koniecznej do wykonywania zawodu inżyniera oraz wiedzy z zakresu technologii chemicznej umożliwiającej samodzielne rozwiązywanie problemów występujących w realizacji procesów technologicznych.
Absolwenci I stopnia studiów kierunku Technologia chemiczna mają ogólną wiedzę i umiejętności potrzebne do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach związanych z technologią chemiczną, a w szczególności z szeroko pojętą ceramiką i sektorem paliwowo-energetycznym.
Od roku akademickiego 2019/20 kierunek ten będzie prowadzony wspólnie z Wydziałem Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. W ramach kierunku przewiduje się dwie ścieżki kształcenia: TECHNOLOGIE CHEMICZNE W ENERGETYCE (TCwE) realizowana na Wydziale Energetyki i Paliw oraz CHEMIA I TECHNOLOGIA MATERIAŁÓW (CiTM) realizowana na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki.

Absolwenci studiów II stopnia na kierunku TECHNOLOGIA CHEMICZNA potrafią: rozwiązywać złożone zadania inżynierskie wykorzystując zaawansowane oprogramowanie, samodzielnie pracować w laboratorium chemicznym, zaplanować własne samokształcenie przez całe życie (m.in. na studiach trzeciego stopnia i podyplomowych) oraz zaprezentować posiadaną wiedzę i umiejętności, podjąć pracę zawodową w przemyśle chemicznym, paliwowo–energetycznym lub pokrewnym, na stanowiskach związanych z projektowaniem, organizacją i prowadzeniem procesów produkcyjnych, zastosować odpowiednie procedury analityczne do badań materiałów w przemyśle i laboratoriach technologicznych, zaprojektować i wytworzyć wyrób o określonych parametrach użytkowych, wykorzystać wiedzę matematyczną do opisu i modelowania procesów w technologiach materiałowych.

Zgodnie z misją AGH kierunek TECHNOLOGIA CHEMICZNA odpowiada na zapotrzebowanie rynku pracy i w pełni realizuje postulat służby dla polskiej gospodarki, szczególnie w sektorze technologii chemicznej, a aktualne przystosowywanie programów pełnego kształcenia na studiach (pierwszego i drugiego stopnia) prowadzonych na Wydziale Energetyki i Paliw do zmieniających się realiów i nowych wymagań krajowych/międzynarodowych, scharakteryzowanych w kategoriach efektów kształcenia w obszarze Polskich Ram Kwalifikacji (PRK), wpisuje się ściśle w strategię rozwoju Uczelni.

ŚCIEŻKI DYPLOMOWANA

Studenci II stopnia kierunku TECHNOLOGIA CHEMICZNA mają do wyboru trzy ścieżki dyplomowania w języku polskim i dwie w języku angielskim:

ANALITYKA PRZEMYSŁOWA I ŚRODOWISKOWA

Metody pobierania i przygotowania próbek analitycznych, metody i techniki analiz przemysłowych i środowiskowych, zarządzanie jakością w produkcji i laboratoriach badawczych, techniki separacyjne, gospodarka odpadami przemysłowymi.

PROEKOLOGICZNE PROCESY INŻYNIERII I TECHNOLOGII CHEMICZNEJ

Projektowanie, rozwijanie i realizacja procesów w inżynierii i technologii chemicznej z naciskiem na ekologię. Rozwijanie umiejętności przy wykorzystaniu profesjonalnego oprogramowania ChemCAD.

TECHNOLOGIE CHEMICZNE W ENERGETYCE

Prowadzenie badań, projektowanie, realizacja i rozwijanie chemicznych procesów technologicznych w przemyśle. Przygotowanie do rozwiązywania zadań technologicznych w przemyśle chemicznym, energetyce zawodowej, gazownictwie, instytucjach związanych z szeroko pojętą problematyką paliwowo-energetyczną

ENERGY TRANSITION

Specjalność w języku angielskim w inżynierii chemicznej łącząca zagadnienia przetwarzania konwencjonalnych i odnawialnych źródeł energii. Obejmuje zagadnienia dotyczące przejścia z technologii opartej na paliwach kopalnych w kierunku dekarbonizacji, obniżenia emisji CO2 w celu zapobiegania zmianom klimatycznym.

SUSTAINABLE FUELS ECONOMY

Specjalność prowadzona w języku angielskim. Poruszane zagadnienia zaznajamiają studentów z podstawami przetwórstwa paliw i wykorzystania odnawialnych źródeł energii, natomiast większy nacisk kładzie się na zarządzanie i prognozowanie rynku paliw i energii.

Programy studiów, czyli programy zajęć dydaktycznych na Akademii Górniczo-Hutniczej zebrane są w jednej bazie SYLLABUS

Wyszukiwanie informacji:

1. W pierwszej kolejności należy wybrać rok akademicki rozpoczęcia studiów.
W tym celu wybierz odpowiednią opcję:
Pokazuj tok studiów rozpoczynający się od roku akademickiego

2. Następnie wybierz interesujące Cię informacje z:
OFERTA WYDZIAŁU
lub
UCZELNIANA BAZA PRZEDMIOTÓW OBIERALNYCH

3. Baza zawiera zbiór szczegółowych informacji o zajęciach dydaktycznych dla wszystkich modułów (przedmiotów) według podziału na:
Stacjonarne – Studia I stopnia
Stacjonarne – Studia II stopnia

4. Dostęp do bazy znajduje się na stronie:
SYLLABUS

REKRUTACJA

Kierunek ENERGETYKA ODNAWIALNA I ZARZĄDZENIE ENERGIĄ

Kierunek Energetyka Odnawialna i Zarządzanie Energią należy do obszaru studiów technicznych. Jego odniesienie praktyczne w gospodarce związane jest z zagadnieniami energetyki odnawialnej oraz z podmiotami publicznymi zarządzającymi i koordynującymi politykę energetyczną oraz OZE na szczeblu lokalnym i ponadlokalnym. Celem studiów jest przekazanie wiedzy ogólnej, koniecznej do wykonywania zawodu inżyniera oraz wiedzy z zakresu zarówno energetyki odnawialnej, jak i zarządzania energią umożliwiającej samodzielne rozwiązywanie problemów występujących w realizacji procesów i technologii energetycznych.

Absolwenci I stopnia studiów kierunku ENERGETYKA ODNAWIALNA I ZARZĄDZANIE ENERGIĄ mają ogólną wiedzę i umiejętności potrzebne do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach związanych z pozyskiwaniem, przesyłaniem i konwersją energii ze źródeł odnawialnych wraz z problemami związanymi z magazynowaniem oraz użytkowaniem tej energii.

Absolwenci II stopnia studiów kierunku ENERGETYKA ODNAWIALNA I ZARZĄDZENIE ENERGIĄ mogą realizować swoją karierę zawodową podejmując pracę:

 • w przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem, produkcją i eksploatacją urządzeń i instalacji dla realizacji zagadnień energetyki odnawialnej,
 • w przedsiębiorstwach związanych z pozyskiwaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem, magazynowaniem, dystrybucją i użytkowaniem energii, w tym odnawialnych źródeł energii,
 • w biurach projektowych, laboratoriach badawczych i jednostkach naukowych, uczelniach,
 • w jednostkach administracji rządowej i samorządowej,
 • jako niezależni konsultanci i eksperci w zakresie oceny efektywności energetycznej obiektów, technologii i urządzeń, racjonalnego użytkowania energii oraz oceny ekologicznej i ekonomicznej procesów energetycznych,
 • w ramach własnej działalności gospodarczej w zakresie problematyki związanej z projektowaniem, budową, eksploatacją i remontami urządzeń i instalacji energetyki odnawialnej i nie tylko.

Absolwenci mogą również kontynuować rozwój naukowy na studiach doktoranckich. Zgodnie z misją AGH kierunek ENERGETYKA ODNAWIALNA I ZARZĄDZANIE ENERGIĄ odpowiada na zapotrzebowanie rynku pracy i w pełni realizuje postulat służby dla polskiej gospodarki, szczególnie w sektorze energetyki odnawialnej i  szeroko pojętego zarządzania energią, a aktualne przystosowywanie programów pełnego kształcenia na studiach (pierwszego i drugiego stopnia) prowadzonych na Wydziale Energetyki i Paliw do zmieniających się realiów i nowych wymagań krajowych/międzynarodowych, scharakteryzowanych w kategoriach efektów kształcenia w obszarze Polskich Ram Kwalifikacji (PRK),  wpisuje się ściśle w strategię rozwoju Uczelni.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie jako:

 • projektanci i konstruktorzy maszyn, urządzeń i instalacji energetyki odnawialnej
 • inżynierowie nadzoru,
 • specjaliści ds. oceny energetycznej i efektywnego zarządzania energią, a w szczególności energią odnawialną
 • konsultanci ds. problematyki energetycznej, przedsiębiorcy w branży energetyki odnawialnej,
 • specjaliści ds. zagadnień energetyki odnawialnej w organach administracji.

ŚCIEŻKI DYPLOMOWANIA

Studenci II stopnia kierunku ENERGETYKA ODNAWIALNA I ZARZĄDZANIE ENERGIĄ mają do wyboru trzy ścieżki dyplomowania:

EKONOMIKA, POLITYKA I ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

Wybór tej ścieżki dyplomowania umożliwi kształcenie w zakresie problemów rozwoju energetyki w aspekcie ekonomicznym, społecznym, zarządzania i ochrony środowiska. Absolwent przygotowany jest do zajmowania się zagadnieniami ekonomiki, polityki energetycznej oraz zarządzania energią w sektorze paliwowo-energetycznym. Ponadto absolwent posiądzie wiedzę z zakresu odnawialnych źródeł energii, wytwarzania i dystrybucji paliw, modelowania matematycznego sektorów paliwowo-energetycznych, rynków energii oraz prawa energetycznego i gazowego.

TECHNOLOGIE ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

Wybór tej ścieżki dyplomowania umożliwi kształcenie w zakresie energii odnawialnych i racjonalnego wykorzystania energii. Główny nacisk kładziony jest na współpracę z przemysłem oraz prowadzenie badań z zakresu energetyki odnawialnej. Absolwent będzie posiadać zaawansowaną wiedzę w zakresie instalacji: grzewczych oraz chłodniczych, biomasowych, opartych na energii słonecznej, sterowania w energetyce oraz inteligentnymi budynkami, energetyki wodnej, systemów hybrydowych, oraz społecznych aspektów energetyki odnawialnej.

SUSTAINABLE ENERGY SYSTEMS

Wybór tej ścieżki dyplomowania umożliwi kształcenie w języku angielskim w zakresie zagadnień związanych zarówno z technologiami energetyki odnawialnej jak również ekonomiki, polityki energetycznej oraz zarządzania energią w sektorze paliwowo-energetycznym. Absolwent będzie posiadać zaawansowaną wiedzę z zakresu planowania rozwoju zrównoważonych systemów energetycznych wykorzystujących odnawialne źródła energii, technologie magazynowania energii z uwzględnieniem sterowania popytem na energię. Ponadto absolwent posiądzie wiedzę z zakresu przedsiębiorczości, zarządzania zespołem, planowania biznesowego oraz rozwoju start-upów oferujących nowe usługi i produkty energetyczne.

Programy studiów, czyli programy zajęć dydaktycznych na Akademii Górniczo-Hutniczej zebrane są w jednej bazie SYLLABUS

Wyszukiwanie informacji:

1. W pierwszej kolejności należy wybrać rok akademicki rozpoczęcia studiów.
W tym celu wybierz odpowiednią opcję:
Pokazuj tok studiów rozpoczynający się od roku akademickiego

2. Następnie wybierz interesujące Cię informacje z:
OFERTA WYDZIAŁU
lub
UCZELNIANA BAZA PRZEDMIOTÓW OBIERALNYCH

3. Baza zawiera zbiór szczegółowych informacji o zajęciach dydaktycznych dla wszystkich modułów (przedmiotów) według podziału na:
Stacjonarne – Studia I stopnia
Stacjonarne – Studia II stopnia

4. Dostęp do bazy znajduje się na stronie:
SYLLABUS

REKRUTACJA

Kierunek Energetyka należy do obszaru studiów technicznych. Jego odniesienie praktyczne w gospodarce związane jest z pozyskiwaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem, magazynowaniem i użytkowaniem energii oraz eksploatacją urządzeń, w których zachodzą te procesy. Celem studiów jest przekazanie wiedzy ogólnej, koniecznej do wykonywania zawodu inżyniera oraz wiedzy z zakresu energetyki umożliwiającej samodzielne rozwiązywanie problemów występujących w realizacji procesów i technologii energetycznych.

Absolwenci I stopnia studiów kierunku ENERGETYKA mają ogólną wiedzę i umiejętności potrzebne do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się problematyką energetyczną. Mogą pracować jako:

 • projektanci i konstruktorzy maszyn, urządzeń i instalacji energetycznych
 • inżynierowie nadzoru i inżynierowie energetycy,
 • specjaliści ds. oceny energetycznej i efektywnego zarządzania energią,
 • konsultanci ds. problematyki energetycznej, przedsiębiorcy w branży energetycznej.

Absolwenci II stopnia studiów kierunku ENERGETYKA mogą realizować swoją karierę zawodową podejmując pracę:

 • w przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem, produkcją i eksploatacją urządzeń i instalacji dla realizacji procesów energetycznych,
 • w przedsiębiorstwach związanych z pozyskiwaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem, magazynowaniem, dystrybucją i użytkowaniem energii, w tym odnawialnych źródeł energii,
 • w biurach projektowych, laboratoriach badawczych i jednostkach naukowych, uczelniach,
 • w jednostkach administracji rządowej i samorządowej,
 • jako niezależni konsultanci i eksperci w zakresie oceny efektywności energetycznej obiektów, technologii i urządzeń, racjonalnego użytkowania energii oraz oceny ekologicznej i ekonomicznej procesów energetycznych,
 • w ramach własnej działalności gospodarczej w zakresie problematyki związanej z projektowaniem, budową, eksploatacją i remontami urządzeń i instalacji energetycznych.

Absolwenci mogą również kontynuować rozwój naukowy na studiach doktoranckich. Zgodnie z misją AGH kierunek ENERGETYKA odpowiada na zapotrzebowanie rynku pracy i w pełni realizuje postulat służby dla polskiej gospodarki, szczególnie w sektorze energetycznym, a aktualne przystosowywanie programów pełnego kształcenia na studiach (pierwszego, drugiego, a także trzeciego stopnia) prowadzonych na Wydziale Energetyki i Paliw do zmieniających się realiów i nowych wymagań krajowych/międzynarodowych, scharakteryzowanych w kategoriach efektów kształcenia w obszarze Polskich Ram Kwalifikacji (PRK), wpisuje się ściśle w strategię rozwoju Uczelni. Jak wykazują prowadzone badania większość absolwentów kierunku ENERGETYKA znajduje zatrudnienie zgodne z ukończonym kierunkiem studiów i w okresie kilku miesięcy od ich ukończenia.

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Wydział Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie jest wśród najlepszych wydziałów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Kierunków Studiów PERSPEKTYWY 2019 – na drugiej pozycji – i przysługuje mu tytuł „Najlepsze studia w Polsce” dla kierunku /energetyka./

Studenci II stopnia kierunku ENERGETYKA mają do wyboru sześć ścieżek dyplomowania:

CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO i KLIMATYZACJA

Specjaliści i projektanci w zakresie efektywnego wykorzystania energii, projektowania, budowy i eksploatacji urządzeń cieplnych, procesów spalania i ochrony środowiska, ciepłownictwa i ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji, zintegrowanych systemów zarządzania energią. Są przygotowani do wykonywania audytów energetycznych i planowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych, sporządzania świadectw energetycznych budynków, samodzielnego projektowania systemów i instalacji grzewczych, ciepłowniczych oraz wentylacyjno-klimatyzacyjnych.

ENERGETYKA JĄDROWA

Specjaliści w energetyce jądrowej, głównie w jej zaawansowanych postaciach. Są przygotowani do zajmowania się zagadnieniami nadprzewodnictwa, półprzewodników, materiałów magnetycznych, termoelektrycznych, dielektryków i kompozytów. Są przygotowani do rozwiązywania problemów bezpieczeństwa i ochrony radiologicznej oraz uwarunkowań prawnych związanych z tym rodzajem energetyki.

SYSTEMY MAGAZYNOWANIA i KONWERSJI ENERGII DLA E-MOBILITY

Specjaliści w zakresie badania właściwości materiałów dla ogniw paliwowych i technologii wodorowych, akumulatorów litowych dla przenośnej elektroniki i samochodów elektrycznych, ogniw fotoelektrochemicznych, a także materiałów termoelektrycznych stosowanych w energetyce. Absolwenci są przygotowani do pracy zarówno w tradycyjnym sektorze energetycznym, jak również w sektorze nowoczesnych technologii dla energetyki.

MODELOWANIE KOMPUTEROWE W ENERGETYCE

Specjaliści w zakresie wykorzystywania metod komputerowych do modelowania procesów fizycznych i chemicznych występujących w energetyce, modelowania elektrowni oraz identyfikowania problemów w systemach energetycznych, tworzenia własnych programów i procedur numerycznych projektowania procesów energetycznych, sterowania tymi procesami i ich optymalizacji.

SYSTEMY, MASZYNY i URZĄDZENIA ENERGETYCZNE

Specjaliści w zakresie projektowania, konstrukcji i eksploatacji podstawowych elementów infrastruktury energetyki. w szczególności maszyn i urządzeń cieplnych, jak m.in.: kotły i wymienniki ciepła, turbiny parowe i gazowe, silniki spalinowe, pompy, sprężarki, wentylatory, „czystych” technologii energetycznych, układów kogeneracji, pomiaru wielkości cieplno-przepływowych oraz systemów sterowania i kontroli pracy urządzeń.

URZĄDZENIA, SIECI i SYSTEMY ELEKTROENERGETYCZNE

Specjaliści w zakresie technologii wytwarzania, przesyłu, rozdziału oraz efektywnego i bezpiecznego użytkowania energii elektrycznej, przekształcania różnych form energii, w szczególności energii mechanicznej na elektryczną oraz elektrycznej na mechaniczną i cieplną.

Programy studiów, czyli programy zajęć dydaktycznych na Akademii Górniczo-Hutniczej zebrane są w jednej bazie SYLLABUS

Wyszukiwanie informacji:

1. W pierwszej kolejności należy wybrać rok akademicki rozpoczęcia studiów.
W tym celu wybierz odpowiednią opcję:
Pokazuj tok studiów rozpoczynający się od roku akademickiego

2. Następnie wybierz interesujące Cię informacje z:
OFERTA WYDZIAŁU
lub
UCZELNIANA BAZA PRZEDMIOTÓW OBIERALNYCH

3. Baza zawiera zbiór szczegółowych informacji o zajęciach dydaktycznych dla wszystkich modułów (przedmiotów) według podziału na:
Stacjonarne – Studia I stopnia
Stacjonarne – Studia II stopnia

4. Dostęp do bazy znajduje się na stronie:
SYLLABUS

REKRUTACJA