Miło nam poinformować, że Wydział Energetyki i Paliw uczestniczy w projekcie:
Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

Nr umowy: POWR.03.05.00-00-z307/17
Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Andrzej Pach – Prorektor ds Nauki AGH
Okres realizacji: 01.09.2018 – 31.08.2022

Całkowita wartość projektu: 39 187 505,98 PLN
Dofinansowanie: 38 001 895,98 PLN
Kwota dla AGH: 38 001 895,98 PLN
Wkład własny: 1 185 610,00 PLN

Informacje o projekcie dostępne są na stronie www.power3.5.agh.edu.pl

Certyfikowane szkolenia

Pragniemy poinformować o rozpoczęciu rekrutacji uzupełniającej na szkolenia:

 1. Szkolenie z egzaminem na uprawnienia energetyczne G1, G2, G3
 2. Kompetencje BA zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 13313:2011

Jest to rejestracja uzupełniająca, ilość miejsc jest ograniczona. Kolejność zgłoszeń będzie miała wpływ na zakwalifikowanie się do programu.

Terminy szkoleń zostały wskazane w formularzach rejestracyjnych:

Uprawnienia G1, G2, G3: https://forms.office.com/e/37MCR472Ha

Kompetencje BA: https://forms.office.com/e/HVqEGDZ9D1

Szkolenie z egzaminem na uprawnienia energetyczne G1, G2, G3

Uprawnienia energetyczne są najbardziej wiarygodnym potwierdzeniem kwalifikacji zawodowych pracowników branży elektrycznej, cieplnej i gazowej. Obecnie pracodawcy kładą bardzo duży nacisk na kompetencje kadr, stąd od nowych i aktualnych pracowników wręcz oczekuje się, że będą legitymować się świadectwami kwalifikacyjnymi z zakresu eksploatacji i dozoru. Bardzo często są wymogiem koniecznym do podjęcia pracy.

Uprawnienia elektroenergetyczne, czyli elektryczne, cieplne i gazowe, uzyskuje się po ukończeniu szkolenia z zakresu tej tematyki (szkolenie G1, G2, G3) oraz po zdaniu egzaminu państwowego przed Komisją Kwalifikacyjną powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Szkolenia prowadzone są w formie wykładu wzbogaconego o prezentację multimedialną. Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe w formie elektronicznej oraz drukowanej. Szkolenia będą się odbywały w ciągu dwóch dni, podczas których zostaną omówione tematy z zakresu elektryki, ciepłownictwa i gazownictwa. Drugiego dnia, po zakończeniu szkolenia, uczestnicy przystąpią do egzaminu przed Komisją Kwalifikacyjną. Uzyskanie uprawnień energetycznych po ukończeniu kursu energetycznego jest równoznaczne z tym, że pracownik może legalnie świadczyć prace związane z eksploatacją, dozorem urządzeń elektrycznych, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną. Posiadanie uprawnień przez osoby wykonujące wspomniane prace jest wymagane przepisami polskiego prawa, a dopuszczenie pracownika do tego typu robót pomimo tego, iż nie ma on stosownych uprawnień, jest ciężkim naruszeniem obowiązków pracodawcy.

Szkolenie energetyczne w zakresie grup G1, G2, G3 obejmuje:

Grupa 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, magazynujące, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną:

1) urządzenia prądotwórcze przyłączone do sieci przesyłowej lub dystrybucyjnej energii elektrycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego;

2) urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV;

3) urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV i napięciu znamionowym nie wyższym niż 30 kV;

4) urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym wyższym niż 30 kV i napięciu znamionowym nie wyższym niż 110 kV;

5) urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym wyższym niż 110 kV;

6) zespoły prądotwórcze o mocy wyższej niż 50 kW;

7) urządzenia elektrotermiczne;

8 ) urządzenia do elektrolizy;

9) sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego;

10) elektryczna sieć trakcyjna;

11) elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;

12) urządzenia umożliwiające magazynowanie energii elektrycznej i jej wprowadzanie do sieci elektroenergetycznej o mocy wyższej niż 10 kW;

13) aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1–12;

Grupa 2. Urządzenia wytwarzające, magazynujące, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne:

1) kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy wyższej niż 50 kW i mocy nie wyższej niż 500 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;

2) kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy wyższej niż 500 kW i o mocy nie wyższej niż 1800 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;

3) kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy wyższej niż 1800 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;

4) sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła wyższym niż 50 kW i o przesyle ciepła nie wyższym niż 500 kW;

5) sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła wyższym niż 500 kW;

6) turbiny parowe oraz wodne o mocy wyższej niż 50 kW i o mocy nie wyższej niż 15 MW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;

7) turbiny parowe oraz wodne o mocy wyższej niż 15 MW i o mocy nie wyższej niż 100 MW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;

8 ) turbiny parowe oraz wodne o mocy wyższej niż 100 MW i o mocy nie wyższej niż 500 MW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;

9) turbiny parowe oraz wodne o mocy wyższej niż 500 MW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;

10) przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody o mocy wyższej niż 50 kW i o mocy nie wyższej niż 500 kW;

11) przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody o mocy wyższej niż 500 kW;

12) urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze o mocy wyższej niż 50 kW i o mocy nie wyższej niż 500 kW;

13) urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze o mocy wyższej niż 500 kW;

14) pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy wyższej niż 50 kW i o mocy nie wyższej niż 500 kW;

15) pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy wyższej niż 500 kW;

16) sprężarki o mocy wyższej niż 20 kW i o mocy nie wyższej niż 200 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych;

17) sprężarki o mocy wyższej niż 200 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych;

18) urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg;

19) piece przemysłowe o mocy wyższej niż 50 kW;

20) urządzenia umożliwiające przechowywanie ciepła lub chłodu w celu ich późniejszego wykorzystania o mocy wyższej niż 10 kW;

21) aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń, instalacji i sieci wymienionych w pkt 1–20;

Grupa 3. Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe:

1) urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu;

2) urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładnie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotownie, mieszalnie;

3) urządzenia do magazynowania paliw gazowych;

4) sieci gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, zespoły gazowe na przyłączu, w tym punkty gazowe);

5) sieci gazowe o ciśnieniu wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, zespoły gazowe na przyłączu, tłocznie gazu);

6) urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa;

7) urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu wyższym niż 5 kPa;

8 ) przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy wyższej niż 50 kW;

9) turbiny gazowe;

10) aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do urządzeń, instalacji i sieci wymienionych w pkt 1–9;

11) urządzenia i instalacje do skraplania gazu ziemnego;

12) urządzenia i instalacje do regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego;

13) instalacje do tankowania sprężonego gazu ziemnego;

14) instalacje do tankowania skroplonego gazu ziemnego;

Kompetencje BA zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 13313:2011

Szanowne Studentki, Szanowni Studenci!

W telegraficznym skrócie kompetencje chłodnicze stanowią bardzo mocną kartę przetargową, którą będziecie mogli poszczycić się podczas wchodzenia na rynek pracy. Co więcej, dzięki posiadaniu akredytowanych kompetencji będziecie mogli udokumentować i potwierdzić swoją wiedzę oraz posiadane umiejętności, wyróżnicie się spośród innych osób posiadających analogiczne wykształcenia i doświadczenie, gdyż Dział Certyfikacji Centralnego Ośrodka Chłodnictwa jako jedyny posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji dotyczącego certyfikacji osób w zakresie chłodnictwa i klimatyzacji. Posiadana przez nasz Ośrodek akredytacja to zapewnienie, że jednostka realizuje cały proces certyfikacji zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów oraz dokumentów normatywnych, co zapewnia niezależność i bezstronność procesu certyfikacji i tym samym posiadanych kompetencji.

Szkolenie na poziomie podstawowym BA (Basic Approciation) jest złotym środkiem dostosowanym do Waszych potrzeb z kilku najważniejszych powodów:

 • zdobędziecie wiedzę z zakresu instalacji chłodniczych począwszy od zasady działania układów poprzez podzespoły pracujące w instalacji, wyposażenie zabezpieczające oraz płyny robocze w niej zawarte;
 • położony zostanie nacisk na zajęcia praktyczne, aby wiedza, o której mowa powyżej znalazła odzwierciedlenie w rzeczywistych warunkach i układach;
 • poznacie najnowocześniejsze narzędzia oraz sprzęt kontrolno-pomiarowy, a przede wszystkim nauczycie się nim posługiwać;
 • będziecie mieli możliwość poznać specyfikę, bardzo rozwojowej dziedziny techniki, jaką jest chłodnictwo, które towarzyszy każdemu z nas począwszy od utrzymywania produktów spożywczych w obniżonej temperaturze, skończywszy na zapewnieniu komfortu temperaturowego zarówno zimą, jak i latem.

Ukończenie proponowanej ścieżki certyfikacji otwiera drogę do dalszego doskonalenia i możliwości rozszerzenia certyfikacji swoich kompetencji na trzech wyższych poziomach!

Zespół Centralnego Ośrodka Chłodnictwa

Informacje uzupełniające:

Szkolenie i egzamin są całkowicie darmowe dla studentów zakwalifikowanych do projektu. W Szkoleniu mogą uczestniczyć studenci/tki Wydziału Energetyki i Paliw (oraz pokrewnych kierunków).

Obowiązkiem Uczestnika Szkolenia jest poddanie się badaniu bilansu kompetencji przed i po zakończeniu wsparcia w ramach Projektu.

Wydziałowym Koordynatorem Szkoleń jest Pani mgr  inż. Marta Kuta

Skrócony opis postępowania rekrutacyjnego:

 1. Student dokonuje rejestracji na listę chętnych w Wydziałowym Biurze Projektu przez formularz elektroniczny pod linkiem wskazanym powyżej (indywidualny link dla każdego z terminów)
 2. Student kwalifikowany jest do bilansu kompetencji. Bilans kompetencji odbywa się drogą elektroniczną.
 3. Po otrzymaniu wyniku bilansu kompetencji student przystępuje do rekrutacji

– przesyłając wynik bilansu kompetencji pod adres: 

– składając w Wydziałowym Biurze Projektu dokumenty rekrutacyjne. Formularze dokumentów są dostępne w formie załączników do regulaminu.

 1. Informacja o zakwalifikowaniu, bądź niezakwalifikowaniu na Szkolenie oraz miejscu na liście rezerwowej zostanie przesłana na indywidualne konta pocztowe kandydatów/tek.
 2. Do zakwalifikowanych osób zostanie wysłana na indywidualne konta pocztowe dalsza procedura odbycia szkolenia i egzaminu
 3. Szczegółowe informacje dotyczące uczestnictwa w szkoleniach przedstawiono w załączonym Regulaminie.

Osoby zainteresowane szkoleniem zapraszamy do dołączenia do grupy MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aTSIFSJjVAFaXtLxx7sG_hm3DNMWqDCkcI_YDpHWPYBU1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=27f7a3a6-bbb2-4867-8890-b2b514402b73&tenantId=80b1033f-21e0-4a82-bbc0-f05fdccd3bc8