Komunikaty

Aktualności i ogłoszenia dla studentów

Dziekanaty

Informacje dla studentów I i II stopnia

Dokumenty

Formularze, dokumenty oraz wzory pism

Dyplomanci

Informacje i dokumenty dla dyplomantów

Procedura dyplomowanie na WEiP

PROCES DYPLOMOWANIA zgodnie z Regulaminem studiów  (uchwała nr 56/2019)

 • 25. PROJEKTY DYPLOMOWE I PRACE DYPLOMOWE
 1. W przypadku studiów pierwszego stopnia obowiązkowym elementem programu studiów jest wykonanie przez studenta projektu dyplomowego (dot. Studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020.)
 2. W przypadku studiów drugiego stopnia obowiązkowym elementem programu studiów jest wykonanie przez studenta pracy dyplomowej, która jest samodzielnym opracowaniem określonego zagadnienia naukowego, artystycznego lub praktycznego albo dokonaniem technicznym lub artystycznym, prezentującym ogólną wiedzę i umiejętności studenta związane ze studiami na danym kierunku studiów, poziomie i profilu oraz umiejętności samodzielnego analizowania i wnioskowania.
 3. Pracę dyplomową lub projekt dyplomowy może stanowić w szczególności praca pisemna, opublikowany artykuł, praca projektowa, w tym projekt inżynierski, wykonanie programu lub systemu komputerowego, oraz praca konstrukcyjna, technologiczna lub artystyczna.
 4. Projekt inżynierski stanowi udokumentowaną realizację praktycznego przedsięwzięcia projektowego (w tym także zespołowego) i obejmuje dokumentację techniczną określonego w temacie zadania.
 5. Uczelni przysługuje pierwszeństwo w opublikowaniu pracy dyplomowej studenta. Jeżeli Uczelnia nie opublikowała pracy dyplomowej w terminie 6 miesięcy od dnia jej obrony, autor może ją opublikować, chyba że praca jest częścią utworu zbiorowego.
 6. Uczelnia może korzystać bez wynagrodzenia i bez konieczności uzyskania zgody autora z utworu stworzonego przez studenta w wyniku wykonywania obowiązków związanych z odbywaniem studiów, udostępniać utwór ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz korzystać z utworów znajdujących się w prowadzonych przez niego bazach danych, w celu sprawdzania z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (dalej jako JSA).
 7. Jeśli praca dyplomowa lub projekt dyplomowy zawierają wyniki badań, które są objęte tajemnicą ze względu na wymogi ochrony prawnej, publikacja może nastąpić dopiero po zapewnieniu ich ochrony.
 8. W przypadku studiów drugiego stopnia praca dyplomowa jest przygotowywana pod kierunkiem uprawnionego do tego nauczyciela akademickiego (opiekuna pracy) posiadającego tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego, z zastrzeżeniem ust. 9.
 9. W przypadku studiów drugiego stopnia Dziekan Wydziału może wyrazić zgodę na przygotowanie pracy dyplomowej pod kierunkiem nauczyciela akademickiego posiadającego stopień doktora albo pod kierunkiem innej osoby ze stopniem doktora posiadającej kompetencje i doświadczenie pozwalające na prawidłową realizację pracy dyplomowej.
 10. W przypadku studiów pierwszego stopnia projekt dyplomowy może być przygotowywany pod kierunkiem uprawnionego do tego nauczyciela akademickiego (opiekuna projektu) posiadającego tytuł profesora, stopień doktora habilitowanego lub stopień doktora, z zastrzeżeniem ust. 11.
 11. W uzasadnionych przypadkach wynikających w szczególności ze specyfiki tematu projektu dyplomowego Dziekan Wydziału może wyrazić zgodę na przygotowanie pracy dyplomowej pod kierunkiem innej osoby posiadającej kompetencje i doświadczenie pozwalające na prawidłową realizację pracy dyplomowej.
 12. Opiekun pracy lub opiekun projektu określa tryb oraz harmonogram realizacji umożliwiający ich terminowe złożenie przez studenta. Opiekun pracy zobowiązany jest także do weryfikacji pisemnej pracy dyplomowej z wykorzystaniem JSA. Szczegółowe zasady weryfikacji pisemnych prac dyplomowych z wykorzystaniem JSA określa Rektor w drodze zarządzenia.
 13. W razie dłuższej nieobecności opiekuna pracy lub opiekuna projektu, która mogłaby wpłynąć na opóźnienie terminu jej wykonania i rejestracji, a także w innych uzasadnionych przypadkach, student może złożyć wniosek do Dziekana Wydziału o zmianę opiekuna pracy lub opiekuna projektu. Opiekuna takiego wyznacza Dziekan Wydziału po zasięgnięciu opinii kierownika jednostki organizacyjnej, w której realizowana jest praca dyplomowa lub projekt dyplomowy.
 14. Tematy prac dyplomowych powinny być podjęte przez studentów nie później niż na jeden rok, a tematy projektów dyplomowych na jeden semestr przed planowym terminem ukończenia studiów. Niespełnienie tego warunku może być przyczyną odmowy wpisu na semestr dyplomowy lub odpowiednio na semestr poprzedzający semestr dyplomowy. W przypadku umów określających zasady współpracy w ramach studiów wspólnych zawartych z innymi uczelniami terminy podjęcia tematów określają te umowy.
 15. Student zobowiązany jest złożyć w dziekanacie (zarejestrować) w przypadku studiów pierwszego stopnia – projekt dyplomowy, a w przypadku studiów drugiego stopnia – pracę dyplomową, jeden egzemplarz w postaci papierowej oraz jeden egzemplarz w postaci elektronicznej (w ustalonym formacie) nie później niż w terminie:

1) do końca lutego – w przypadku studiów kończących się w semestrze zimowym;

2) do końca września – w przypadku studiów kończących się w semestrze letnim.

 1. W wyjątkowych szczególnie uzasadnionych przypadkach Dziekan Wydziału, na wniosek studenta złożony przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 15, może wyrazić zgodę na przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej lub projektu dyplomowego nie więcej jednak niż o dwa miesiące.
 2. Warunkiem złożenia pracy dyplomowej lub projektu dyplomowego jest zaliczenie wszystkich przewidzianych programem studiów przedmiotów i praktyk (uzyskanie tzw. absolutorium) oraz pozytywna ocena pracy dyplomowej lub projektu dyplomowego przez opiekuna i recenzenta. Od negatywnej oceny pracy lub projektu dyplomowego studentowi przysługuje odwołanie w ciągu 14 dni do Dziekana Wydziału.

Na WEiP: W przypadku prac dyplomowych inżynierskich, przed przystąpieniem do części ustnej egzaminu dyplomowego (obrona pracy inżynierskiej –prezentacja pracy), konieczne jest uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu kierunkowego (egzamin testowy).

Podczas ustnej części egzaminu dyplomowego inżynierskiego (obrona pracy inżynierskiej–prezentacja pracy) student podczas 10 minutowej prezentacji przedstawia najważniejsze elementy pracy, a następnie odpowiada na dwa pytania dotyczące pracy.

Na WEiP: W przypadku prac dyplomowych magisterskich na egzaminie dyplomowym (obronie pracy magisterskiej) student podczas 10 minutowej prezentacji przedstawia najważniejsze elementy pracy, a następnie odpowiada na pytania dotyczące pracy, jak również na pytania będące sprawdzianem wiedzy ze studiów drugiego stopnia.

 1. Student zobowiązany jest przedłożyć pracę dyplomową lub projekt dyplomowy opiekunowi celem jej oceny przed upływem terminów, o których mowa w ust. 15.
 2. Oceny pracy dyplomowej lub projektu dyplomowego dokonują niezależnie opiekun oraz recenzent. W przypadku rozbieżności ocen opiekuna i recenzenta ostateczna ocena pracy dyplomowej lub projektu dyplomowego ustalana jest na posiedzeniu komisji egzaminu dyplomowego. Jeżeli praca lub projekt dyplomowy zostały wykonane dla potrzeb zakładu pracy, komisja uwzględnia także opinię tego zakładu, jeżeli została ona wyrażona pisemnie.
 3. Student ma prawo zapoznać się z treścią recenzji pracy dyplomowej lub projektu dyplomowego w terminie wskazanym przez Dziekana Wydziału.
 4. Punkty ECTS za przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej lub projektu dyplomowego przyznawane są przez Dziekana Wydziału z chwilą złożenia w dziekanacie (rejestracji pracy dyplomowej lub projektu dyplomowego).
 5. Praca dyplomowa lub projekt dyplomowy mogą być przygotowane w jednym z języków kongresowych za zgodą opiekuna pracy w uzgodnieniu z Dziekanem Wydziału.
 6. Praca dyplomowa lub projekt dyplomowy może być pracą zespołową, pod warunkiem że udział każdego z jej wykonawców jest szczegółowo określony.
 7. W uzasadnionych przypadkach każdy z wykonawców, o których mowa w ust. 23, może bronić oddzielnie swojej części pracy lub projektu dyplomowego.
 8. Pracę dyplomową lub projekt dyplomowy (lub ich część) student wykonuje osobiście i samodzielnie, co potwierdza oświadczeniem, którego treść określa Rektor w zarządzeniu, o którym mowa w ust. 12.
 9. Warunki i wymagania związane z przygotowaniem projektów dyplomowych i prac dyplomowych oraz realizacją procesu dyplomowania określa Dziekan Wydziału w zasadach studiowania, o których mowa w §7 ust. 17.
 10. Praca dyplomowa i projekt dyplomowy przechowywane są przez okres i w sposób określony odrębnymi przepisami.

 

 • 26. EGZAMINY DYPLOMOWE
 1. Do egzaminu dyplomowego może zostać dopuszczony student, który:

1) zaliczył wszystkie przewidziane programem studiów przedmioty  i praktyki;

2) złożył pracę dyplomową lub projekt dyplomowy;

3) złożył wszystkie wymagane przez Dziekana Wydziału dokumenty.

 1. Egzamin dyplomowy odbywa się nie później niż:

1) w terminie do końca marca – w przypadku studiów kończących się  w semestrze zimowym;

2) w terminie do końca października – w przypadku studiów kończących się w semestrze letnim.

 1. W przypadku przedłużenia terminu do złożenia pracy dyplomowej lub projektu dyplomowego, o którym mowa w §25 ust. 16 egzamin dyplomowy odbywa się nie później niż:

1) w terminie do końca maja – w przypadku studiów kończących się w semestrze zimowym;

2) w terminie do końca grudnia – w przypadku studiów kończących się w semestrze letnim.

 1. W przypadku gdy praca dyplomowa lub projekt dyplomowy zostały przygotowane w języku kongresowym, Dziekan Wydziału na wniosek studenta lub opiekuna może wyrazić zgodę na przeprowadzenie egzaminu dyplomowego w języku kongresowym, w którym przygotowano pracę dyplomową lub projekt dyplomowy. Na studiach prowadzonych w języku obcym zgoda ta nie jest wymagana, jeśli egzamin dyplomowy będzie prowadzony w języku studiów.
 2. Egzamin dyplomowy odbywa się przed Komisją powoływaną przez Dziekana Wydziału.
 3. Komisji przewodniczy Dziekan Wydziału lub inny wyznaczony przez niego nauczyciel akademicki.
 4. W egzaminach dyplomowych mogą uczestniczyć asystenci osób niepełnosprawnych, w tym tłumacze języka migowego. Osoby pomagające niepełnosprawnym studentom winny posiadać zgodę Prorektora ds. Kształcenia na uczestniczenie w egzaminach dyplomowych.
 5. Egzamin dyplomowy może mieć charakter otwarty na pisemny wniosek studenta lub opiekuna pracy, złożony do Dziekana Wydziału najpóźniej na 7 dni przed planowanym terminem egzaminu. Wówczas w takim egzaminie mogą wziąć udział osoby wskazane przez studenta lub opiekuna.
 6. Egzamin dyplomowy obejmuje:

1) prezentację pracy dyplomowej lub projektu dyplomowego,  z zastrzeżeniem ust. 11 pkt 9;

2) dyskusję nad pracą dyplomową lub projektem dyplomowym,  z zastrzeżeniem ust. 11 pkt 9;

3) sprawdzenie poziomu opanowania wiedzy i umiejętności z zakresu studiowanego kierunku studiów.

 1. Sprawdzenie poziomu opanowania wiedzy i umiejętności z zakresu studiowanego kierunku studiów, o którym mowa w ust. 9 pkt 3 może odbyć się wcześniej w ramach tzw. ogólnego egzaminu kierunkowego.
 2. Szczegółowe zasady dyplomowania związane z organizacją i przebiegiem egzaminu dyplomowego, w szczególności:

1) zasady wyboru przez studentów i zatwierdzania tematów prac dyplomowych lub projektów dyplomowych oraz ich opiekunów;

2) rygory czasowe;

3) zasady powoływania recenzentów;

4) zakres egzaminu dyplomowego, w tym także tzw. ogólnego egzaminu kierunkowego, jeśli jest przewidziany;

5) zasady ustalania składu komisji przeprowadzającej egzamin dyplomowy, w tym także przeprowadzającej tzw. ogólny egzamin kierunkowy, jeśli jest przewidziany;

6) tryb przeprowadzania egzaminu dyplomowego, w tym także tzw. ogólnego egzaminu kierunkowego, jeśli jest przewidziany;

7) zasady uwzględniania oceny z tzw. ogólnego egzaminu kierunkowego, jeśli jest przewidziany do oceny z egzaminu dyplomowego;

8) wytyczne dotyczące przebiegu egzaminu dyplomowego;

9) wskazanie, czy egzamin dyplomowy obejmuje także prezentację projektu dyplomowego oraz dyskusję nad projektem dyplomowym, – określa Dziekan Wydziału w zasadach studiowania, o których mowa w §7 ust. 17.

 1. Do tzw. ogólnego egzaminu kierunkowego może zostać dopuszczony student, który zaliczył wszystkie przewidziane programem studiów przedmioty i praktyki.
 2. Student ma prawo do dwukrotnego przystąpienia do egzaminu dyplomowego, w tym także do tzw. ogólnego egzaminu kierunkowego, w terminie podstawowym i w terminie poprawkowym.
 3. Komisja ma obowiązek dbać o prawidłowy przebieg egzaminu dyplomowego, w tym także tzw. ogólnego egzaminu kierunkowego.
 4. Jeżeli Komisja stwierdzi niesamodzielność pracy studenta, w szczególności w zakresie korzystania przez niego z niedozwolonych materiałów, urządzeń, metod lub środków, student otrzymuje ocenę niedostateczną z egzaminu dyplomowego, w tym także tzw. ogólnego egzaminu kierunkowego, i traci prawo do egzaminu dyplomowego, w tym także tzw. ogólnego egzaminu kierunkowego, w terminie poprawkowym.
 5. W przypadku, o którym mowa w ust. 15:

1) Komisja ma obowiązek niezwłocznie o tym fakcie zawiadomić Dziekana Wydziału;

2) student ma prawo złożyć odwołanie do Dziekana Wydziału od rozstrzygnięcia Komisji w terminie 7 dni od dnia poinformowania go  o stwierdzeniu niesamodzielności jego pracy.

 1. Oceny egzaminu dyplomowego dokonuje Komisja na niejawnej części swego posiedzenia. Ocena egzaminu dyplomowego ustalana jest w oparciu o średnią arytmetyczną ze wszystkich ocen cząstkowych uzyskanych za prezentację pracy lub projektu i odpowiedzi na wszystkie postawione pytania. Oceny cząstkowe ustalają zadający pytania. Wobec pozytywnego wyniku egzaminu dyplomowego Komisja podejmuje decyzję o nadaniu właściwego tytułu zawodowego i dyplomu ukończenia studiów oraz ustala wynik ukończenia studiów.
 2. Z egzaminu dyplomowego sporządza się protokół według wzoru określonego w przepisach wykonawczych do Ustawy. Protokół podpisują wszyscy członkowie Komisji.
 3. Wynik egzaminu dyplomowego wraz z podaniem ocen egzaminu oraz wynik ukończenia studiów ogłasza przewodniczący Komisji egzaminacyjnej w obecności jej członków bezpośrednio po jego złożeniu.
 4. W przypadku uzyskania z egzaminu dyplomowego, w tym także z tzw. ogólnego egzaminu kierunkowego, oceny niedostatecznej, Dziekan Wydziału wyznacza drugi termin egzaminu. Egzamin poprawkowy w celu poprawy oceny pozytywnej nie jest dopuszczalny.
 5. Harmonogram terminów tzw. ogólnego egzaminu kierunkowego, w tym także poprawkowego, ustala Dziekan Wydziału.
 6. Egzamin dyplomowy, w tym także tzw. ogólny egzamin kierunkowy, w terminie poprawkowym nie może odbyć się wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem terminu, o którym mowa  w ust. 2 lub ust. 3. Termin tego egzaminu Dziekan Wydziału podaje do wiadomości studenta co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą powtórnego egzaminu dyplomowego.
 7. W przypadku niezłożenia egzaminu dyplomowego w drugim terminie Dziekan Wydziału skreśla studenta z listy studentów. Wznowienie studiów dopuszczalne jest na zasadach określonych w § 22.
 8. Dziekan Wydziału może uznać za usprawiedliwione nieprzystąpienie do egzaminu dyplomowego, w tym także do tzw. ogólnego egzaminu kierunkowego, na pisemny wniosek studenta złożony najpóźniej w terminie 7 dni od ustalonego terminu egzaminu.
 9. Nieprzystąpienie do egzaminu uznane przez Dziekana Wydziału za nieusprawiedliwione powoduje konsekwencje takie jak niezłożenie egzaminu dyplomowego.
 10. W przypadku usprawiedliwionego nieprzystąpienia do egzaminu Dziekan Wydziału wyznacza ponowny termin egzaminu dyplomowego.
 11. Od ostatecznego negatywnego wyniku egzaminu dyplomowego, w tym także tzw. ogólnego egzaminu kierunkowego, student może odwołać się do Rektora w terminie do 14 dni od daty tego egzaminu.
 12. Egzamin dyplomowy złożony z wynikiem co najmniej dostatecznym jest aktem kończącym studia wyższe w Uczelni.
 • 27. UKOŃCZENIE STUDIÓW
 1. Warunkiem ukończenia studiów i uzyskania dyplomu ukończenia studiów na danym kierunku studiów, poziomie i profilu jest:

1) uzyskanie wszystkich zakładanych efektów uczenia się określonych  w programie studiów;

2) zaliczenie wszystkich przewidzianych programem studiów modułów zajęć;

3) uzyskanie liczby punktów ECTS wymaganej programem studiów;

4) w przypadku studiów pierwszego stopnia – złożenie projektu dyplomowego, a w przypadku studiów drugiego stopnia – złożenie pracy dyplomowej;

5) złożenie egzaminu dyplomowego.

 1. Datą ukończenia studiów jest data złożenia egzaminu dyplomowego (zdania egzaminu dyplomowego z oceną pozytywną).
 2. Wynik ukończenia studiów wyższych wpisywany do dyplomu ukończenia studiów oraz suplementu do dyplomu ustalany jest jako średnia ważona następujących ocen:

1) średniej ocen ze studiów, ustalonej zgodnie z §14;  (na WEiP waga 60%)

2) ostatecznej oceny pracy dyplomowej, ustalonej zgodnie z ust. 5; (na WEiP waga 20%)

3) oceny egzaminu dyplomowego, ustalonej przez Komisję zgodnie z ust. 5. (na WEiP waga 20%)

 1. Wagi ocen, o których mowa w ust. 3, ustala Dziekan Wydziału w zasadach studiowania, o których mowa w §7 ust. 17, przy czym średnia ocen ze studiów uwzględniana jest z wagą nie mniejszą niż 60%.
 2. Oceny, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 3, a także wynik ukończenia studiów ustala się do dwóch miejsc po przecinku, bez zaokrągleń, zgodnie z następującą zasadą w zależności od wartości liczbowej:

1) od 3,00    ocena słowna: dostateczny (3.0)

2) od 3,21   ocena słowna: plus dostateczny (3.5)

3) od 3,71   ocena słowna: dobry (4.0)

4) od 4,21   ocena słowna: plus dobry (4.5)

5) od 4,71  ocena słowna: bardzo dobry (5.0).

 1. W przypadku umów określających zasady współpracy w ramach studiów wspólnych zawartych z innymi uczelniami zasady ustalania oceny z egzaminu dyplomowego oraz wyniku ukończenia studiów określają te umowy z uwzględnieniem zasad określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Student po złożeniu egzaminu dyplomowego staje się absolwentem Uczelni. W terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów Uczelnia wydaje absolwentowi dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 3. Absolwent przed otrzymaniem dyplomu ukończenia studiów i suplementu do dyplomu ma obowiązek uregulować wszystkie zobowiązania wobec Uczelni, w szczególności złożyć wymagane dokumenty oraz uiścić wymagane opłaty.

9. Absolwentowi, który spełnia łącznie następujące warunki: złożył pracę dyplomową i przystąpił do egzaminu dyplomowego w planowanym terminie, uzyskał średnią ze studiów powyżej 4,71, uzyskał oceny bardzo dobre zarówno z pracy, jak i egzaminu dyplomowego, Komisja może przyznać wyróżnienie. Absolwent, któremu przyznano wyróżnienie, otrzymuje dyplom z wyróżnieniem. 10. Wręczenie dyplomów ukończenia studiów może odbywać się na spotkaniu absolwentów zorganizowanym w sposób uroczysty przez Dziekana Wydziału.

– Procedura dyplomowania w trybie zdalnym

Przygotowanie i złożenie pracy w dziekanacie

*INSTRUKACJA DLA STUDENTÓW – PROCES DYPLOMOWANIA W WU

*INSTRUKACJA DLA OPIEKUNÓW I RECENZENTÓW – PROCES DYPLOMOWANIA W WU

* ZARZĄDZENIE Nr 14/2019 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad obsługi prac dyplomowych w Akademii Górniczo-Hutniczej  im. Stanisława Staszica w Krakowie z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA)

 

 

Wykaz dokumentów niezbędnych do zarejestrowania w Dziekanacie pracy dyplomowej (projektu dyplomowego).

Aby zarejestrować pracę dyplomową student musi złożyć w Dziekanacie na 7 dni przed planowaną obroną, następujące dokumenty:

 1. Egzemplarz pracy dyplomowej – druk dwustronny; oprawa miękka oraz w formie elektronicznej (płyta winna być właściwie opisana)
 2. Załącznik do pracy dyplomowej, jeśli jest integralną częścią pracy
 3. Streszczenie pracy dyplomowej (zgodnie ze wzorem)
 4. Oświadczenie studenta (zgodnie ze wzorem)
 5. Raport z JSA
 6. Opinia opiekuna pracy dyplomowej
 7. Recenzja recenzenta
 8. 6 aktualnych zdjęć o formacie 45 x 65 mm. Zdjęcia winny być wykonane estetycznie, przez fotografa, na odpowiednim papierze, z zachowaniem zasad i powagi dokumentu, którego dotyczą.
 9. W przypadku ubiegania się o wydanie odpisu dyplomu w j. obcym należy złożyć podanie do Prodziekana ds. dydaktycznych (wzór na stronie www)
 10. Potwierdzenie dokonania opłaty za dyplom w wysokości 60,00 zł oraz dodatkowo 40,00 zł za odpis w języku obcym
 11. tematyka pracy dyplomowej (wg wzoru)
 12. Oświadczenie o gotowości do obrony w trybie zdalnym

Załączniki i wzory pism