Komunikaty

Aktualności i ogłoszenia dla studentów

Dziekanaty

Informacje dla studentów I i II stopnia

Dokumenty

Formularze, dokumenty oraz wzory pism

Dyplomanci

Informacje i dokumenty dla dyplomantów

> Procedura dyplomowanie na WEiP

PROCES DYPLOMOWANIA zgodnie z Regulaminem studiów  (uchwała nr 56/2019)

 • 25. PROJEKTY DYPLOMOWE I PRACE DYPLOMOWE
 1. W przypadku studiów pierwszego stopnia obowiązkowym elementem programu studiów jest wykonanie przez studenta projektu dyplomowego (dot. Studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020.)
 2. W przypadku studiów drugiego stopnia obowiązkowym elementem programu studiów jest wykonanie przez studenta pracy dyplomowej, która jest samodzielnym opracowaniem określonego zagadnienia naukowego, artystycznego lub praktycznego albo dokonaniem technicznym lub artystycznym, prezentującym ogólną wiedzę i umiejętności studenta związane ze studiami na danym kierunku studiów, poziomie i profilu oraz umiejętności samodzielnego analizowania i wnioskowania.
 3. Pracę dyplomową lub projekt dyplomowy może stanowić w szczególności praca pisemna, opublikowany artykuł, praca projektowa, w tym projekt inżynierski, wykonanie programu lub systemu komputerowego, oraz praca konstrukcyjna, technologiczna lub artystyczna.
 4. Projekt inżynierski stanowi udokumentowaną realizację praktycznego przedsięwzięcia projektowego (w tym także zespołowego) i obejmuje dokumentację techniczną określonego w temacie zadania.
 5. Uczelni przysługuje pierwszeństwo w opublikowaniu pracy dyplomowej studenta. Jeżeli Uczelnia nie opublikowała pracy dyplomowej w terminie 6 miesięcy od dnia jej obrony, autor może ją opublikować, chyba że praca jest częścią utworu zbiorowego.
 6. Uczelnia może korzystać bez wynagrodzenia i bez konieczności uzyskania zgody autora z utworu stworzonego przez studenta w wyniku wykonywania obowiązków związanych z odbywaniem studiów, udostępniać utwór ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz korzystać z utworów znajdujących się w prowadzonych przez niego bazach danych, w celu sprawdzania z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (dalej jako JSA).
 7. Jeśli praca dyplomowa lub projekt dyplomowy zawierają wyniki badań, które są objęte tajemnicą ze względu na wymogi ochrony prawnej, publikacja może nastąpić dopiero po zapewnieniu ich ochrony.
 8. W przypadku studiów drugiego stopnia praca dyplomowa jest przygotowywana pod kierunkiem uprawnionego do tego nauczyciela akademickiego (opiekuna pracy) posiadającego tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego, z zastrzeżeniem ust. 9.
 9. W przypadku studiów drugiego stopnia Dziekan Wydziału może wyrazić zgodę na przygotowanie pracy dyplomowej pod kierunkiem nauczyciela akademickiego posiadającego stopień doktora albo pod kierunkiem innej osoby ze stopniem doktora posiadającej kompetencje i doświadczenie pozwalające na prawidłową realizację pracy dyplomowej.
 10. W przypadku studiów pierwszego stopnia projekt dyplomowy może być przygotowywany pod kierunkiem uprawnionego do tego nauczyciela akademickiego (opiekuna projektu) posiadającego tytuł profesora, stopień doktora habilitowanego lub stopień doktora, z zastrzeżeniem ust. 11.
 11. W uzasadnionych przypadkach wynikających w szczególności ze specyfiki tematu projektu dyplomowego Dziekan Wydziału może wyrazić zgodę na przygotowanie pracy dyplomowej pod kierunkiem innej osoby posiadającej kompetencje i doświadczenie pozwalające na prawidłową realizację pracy dyplomowej.
 12. Opiekun pracy lub opiekun projektu określa tryb oraz harmonogram realizacji umożliwiający ich terminowe złożenie przez studenta. Opiekun pracy zobowiązany jest także do weryfikacji pisemnej pracy dyplomowej z wykorzystaniem JSA. Szczegółowe zasady weryfikacji pisemnych prac dyplomowych z wykorzystaniem JSA określa Rektor w drodze zarządzenia.
 13. W razie dłuższej nieobecności opiekuna pracy lub opiekuna projektu, która mogłaby wpłynąć na opóźnienie terminu jej wykonania i rejestracji, a także w innych uzasadnionych przypadkach, student może złożyć wniosek do Dziekana Wydziału o zmianę opiekuna pracy lub opiekuna projektu. Opiekuna takiego wyznacza Dziekan Wydziału po zasięgnięciu opinii kierownika jednostki organizacyjnej, w której realizowana jest praca dyplomowa lub projekt dyplomowy.
 14. Tematy prac dyplomowych powinny być podjęte przez studentów nie później niż na jeden rok, a tematy projektów dyplomowych na jeden semestr przed planowym terminem ukończenia studiów. Niespełnienie tego warunku może być przyczyną odmowy wpisu na semestr dyplomowy lub odpowiednio na semestr poprzedzający semestr dyplomowy. W przypadku umów określających zasady współpracy w ramach studiów wspólnych zawartych z innymi uczelniami terminy podjęcia tematów określają te umowy.
 15. Student zobowiązany jest zarejestrować w systemie USOS (moduł APD) w przypadku studiów pierwszego stopnia – projekt dyplomowy,
  a w przypadku studiów drugiego stopnia – pracę dyplomową nie później niż w terminie:

1) do końca lutego – w przypadku studiów kończących się w semestrze zimowym;

2) do końca września – w przypadku studiów kończących się w semestrze letnim.

 1. W wyjątkowych szczególnie uzasadnionych przypadkach Dziekan Wydziału, na wniosek studenta złożony przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 15, może wyrazić zgodę na przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej lub projektu dyplomowego nie więcej jednak niż o dwa miesiące.
 2. Warunkiem złożenia pracy dyplomowej lub projektu dyplomowego jest zaliczenie wszystkich przewidzianych programem studiów przedmiotów i praktyk (uzyskanie tzw. absolutorium) oraz pozytywna ocena pracy dyplomowej lub projektu dyplomowego przez opiekuna i recenzenta. Od negatywnej oceny pracy lub projektu dyplomowego studentowi przysługuje odwołanie w ciągu 14 dni do Dziekana Wydziału.

Na WEiP: W przypadku prac dyplomowych inżynierskich, przed przystąpieniem do części ustnej egzaminu dyplomowego (obrona pracy inżynierskiej –prezentacja pracy), konieczne jest uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu kierunkowego (egzamin testowy).

Podczas ustnej części egzaminu dyplomowego inżynierskiego (obrona pracy inżynierskiej–prezentacja pracy) student podczas 10 minutowej prezentacji przedstawia najważniejsze elementy pracy, a następnie odpowiada na dwa pytania dotyczące pracy.

Na WEiP: W przypadku prac dyplomowych magisterskich na egzaminie dyplomowym (obronie pracy magisterskiej) student podczas 10 minutowej prezentacji przedstawia najważniejsze elementy pracy, a następnie odpowiada na pytania dotyczące pracy, jak również na pytania będące sprawdzianem wiedzy ze studiów drugiego stopnia.

 1. Student zobowiązany jest przedłożyć pracę dyplomową lub projekt dyplomowy opiekunowi celem jej oceny przed upływem terminów, o których mowa w ust. 15.
 2. Oceny pracy dyplomowej lub projektu dyplomowego dokonują niezależnie opiekun oraz recenzent. W przypadku rozbieżności ocen opiekuna i recenzenta ostateczna ocena pracy dyplomowej lub projektu dyplomowego ustalana jest na posiedzeniu komisji egzaminu dyplomowego. Jeżeli praca lub projekt dyplomowy zostały wykonane dla potrzeb zakładu pracy, komisja uwzględnia także opinię tego zakładu, jeżeli została ona wyrażona pisemnie.
 3. Student ma prawo zapoznać się z treścią recenzji pracy dyplomowej lub projektu dyplomowego w terminie wskazanym przez Dziekana Wydziału.
 4. Punkty ECTS za przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej lub projektu dyplomowego przyznawane są przez Dziekana Wydziału z chwilą złożenia w dziekanacie (rejestracji pracy dyplomowej lub projektu dyplomowego).
 5. Praca dyplomowa lub projekt dyplomowy mogą być przygotowane w jednym z języków kongresowych za zgodą opiekuna pracy w uzgodnieniu z Dziekanem Wydziału.
 6. Praca dyplomowa lub projekt dyplomowy może być pracą zespołową, pod warunkiem że udział każdego z jej wykonawców jest szczegółowo określony.
 7. W uzasadnionych przypadkach każdy z wykonawców, o których mowa w ust. 23, może bronić oddzielnie swojej części pracy lub projektu dyplomowego.
 8. Pracę dyplomową lub projekt dyplomowy (lub ich część) student wykonuje osobiście i samodzielnie, co potwierdza oświadczeniem, którego treść określa Rektor w zarządzeniu, o którym mowa w ust. 12.
 9. Warunki i wymagania związane z przygotowaniem projektów dyplomowych i prac dyplomowych oraz realizacją procesu dyplomowania określa Dziekan Wydziału w zasadach studiowania, o których mowa w §7 ust. 17.
 10. Praca dyplomowa i projekt dyplomowy przechowywane są przez okres i w sposób określony odrębnymi przepisami.

 

 • 26. EGZAMINY DYPLOMOWE
 1. Do egzaminu dyplomowego może zostać dopuszczony student, który:

1) zaliczył wszystkie przewidziane programem studiów przedmioty  i praktyki;

2) złożył pracę dyplomową lub projekt dyplomowy;

3) złożył wszystkie wymagane przez Dziekana Wydziału dokumenty.

 1. Egzamin dyplomowy odbywa się nie później niż:

1) w terminie do końca marca – w przypadku studiów kończących się  w semestrze zimowym;

2) w terminie do końca października – w przypadku studiów kończących się w semestrze letnim.

 1. W przypadku przedłużenia terminu do złożenia pracy dyplomowej lub projektu dyplomowego, o którym mowa w §25 ust. 16 egzamin dyplomowy odbywa się nie później niż:

1) w terminie do końca maja – w przypadku studiów kończących się w semestrze zimowym;

2) w terminie do końca grudnia – w przypadku studiów kończących się w semestrze letnim.

 1. W przypadku gdy praca dyplomowa lub projekt dyplomowy zostały przygotowane w języku kongresowym, Dziekan Wydziału na wniosek studenta lub opiekuna może wyrazić zgodę na przeprowadzenie egzaminu dyplomowego w języku kongresowym, w którym przygotowano pracę dyplomową lub projekt dyplomowy. Na studiach prowadzonych w języku obcym zgoda ta nie jest wymagana, jeśli egzamin dyplomowy będzie prowadzony w języku studiów.
 2. Egzamin dyplomowy odbywa się przed Komisją powoływaną przez Dziekana Wydziału.
 3. Komisji przewodniczy Dziekan Wydziału lub inny wyznaczony przez niego nauczyciel akademicki.
 4. W egzaminach dyplomowych mogą uczestniczyć asystenci osób niepełnosprawnych, w tym tłumacze języka migowego. Osoby pomagające niepełnosprawnym studentom winny posiadać zgodę Prorektora ds. Kształcenia na uczestniczenie w egzaminach dyplomowych.
 5. Egzamin dyplomowy może mieć charakter otwarty na pisemny wniosek studenta lub opiekuna pracy, złożony do Dziekana Wydziału najpóźniej na 7 dni przed planowanym terminem egzaminu. Wówczas w takim egzaminie mogą wziąć udział osoby wskazane przez studenta lub opiekuna.
 6. Egzamin dyplomowy obejmuje:

1) prezentację pracy dyplomowej lub projektu dyplomowego,  z zastrzeżeniem ust. 11 pkt 9;

2) dyskusję nad pracą dyplomową lub projektem dyplomowym,  z zastrzeżeniem ust. 11 pkt 9;

3) sprawdzenie poziomu opanowania wiedzy i umiejętności z zakresu studiowanego kierunku studiów.

 1. Sprawdzenie poziomu opanowania wiedzy i umiejętności z zakresu studiowanego kierunku studiów, o którym mowa w ust. 9 pkt 3 może odbyć się wcześniej w ramach tzw. ogólnego egzaminu kierunkowego.
 2. Szczegółowe zasady dyplomowania związane z organizacją i przebiegiem egzaminu dyplomowego, w szczególności:

1) zasady wyboru przez studentów i zatwierdzania tematów prac dyplomowych lub projektów dyplomowych oraz ich opiekunów;

2) rygory czasowe;

3) zasady powoływania recenzentów;

4) zakres egzaminu dyplomowego, w tym także tzw. ogólnego egzaminu kierunkowego, jeśli jest przewidziany;

5) zasady ustalania składu komisji przeprowadzającej egzamin dyplomowy, w tym także przeprowadzającej tzw. ogólny egzamin kierunkowy, jeśli jest przewidziany;

6) tryb przeprowadzania egzaminu dyplomowego, w tym także tzw. ogólnego egzaminu kierunkowego, jeśli jest przewidziany;

7) zasady uwzględniania oceny z tzw. ogólnego egzaminu kierunkowego, jeśli jest przewidziany do oceny z egzaminu dyplomowego;

8) wytyczne dotyczące przebiegu egzaminu dyplomowego;

9) wskazanie, czy egzamin dyplomowy obejmuje także prezentację projektu dyplomowego oraz dyskusję nad projektem dyplomowym, – określa Dziekan Wydziału w zasadach studiowania, o których mowa w §7 ust. 17.

 1. Do tzw. ogólnego egzaminu kierunkowego może zostać dopuszczony student, który zaliczył wszystkie przewidziane programem studiów przedmioty i praktyki.
 2. Student ma prawo do dwukrotnego przystąpienia do egzaminu dyplomowego, w tym także do tzw. ogólnego egzaminu kierunkowego, w terminie podstawowym i w terminie poprawkowym.
 3. Komisja ma obowiązek dbać o prawidłowy przebieg egzaminu dyplomowego, w tym także tzw. ogólnego egzaminu kierunkowego.
 4. Jeżeli Komisja stwierdzi niesamodzielność pracy studenta, w szczególności w zakresie korzystania przez niego z niedozwolonych materiałów, urządzeń, metod lub środków, student otrzymuje ocenę niedostateczną z egzaminu dyplomowego, w tym także tzw. ogólnego egzaminu kierunkowego, i traci prawo do egzaminu dyplomowego, w tym także tzw. ogólnego egzaminu kierunkowego, w terminie poprawkowym.
 5. W przypadku, o którym mowa w ust. 15:

1) Komisja ma obowiązek niezwłocznie o tym fakcie zawiadomić Dziekana Wydziału;

2) student ma prawo złożyć odwołanie do Dziekana Wydziału od rozstrzygnięcia Komisji w terminie 7 dni od dnia poinformowania go  o stwierdzeniu niesamodzielności jego pracy.

 1. Oceny egzaminu dyplomowego dokonuje Komisja na niejawnej części swego posiedzenia. Ocena egzaminu dyplomowego ustalana jest w oparciu o średnią arytmetyczną ze wszystkich ocen cząstkowych uzyskanych za prezentację pracy lub projektu i odpowiedzi na wszystkie postawione pytania. Oceny cząstkowe ustalają zadający pytania. Wobec pozytywnego wyniku egzaminu dyplomowego Komisja podejmuje decyzję o nadaniu właściwego tytułu zawodowego i dyplomu ukończenia studiów oraz ustala wynik ukończenia studiów.
 2. Z egzaminu dyplomowego sporządza się protokół według wzoru określonego w przepisach wykonawczych do Ustawy. Protokół podpisują wszyscy członkowie Komisji.
 3. Wynik egzaminu dyplomowego wraz z podaniem ocen egzaminu oraz wynik ukończenia studiów ogłasza przewodniczący Komisji egzaminacyjnej w obecności jej członków bezpośrednio po jego złożeniu.
 4. W przypadku uzyskania z egzaminu dyplomowego, w tym także z tzw. ogólnego egzaminu kierunkowego, oceny niedostatecznej, Dziekan Wydziału wyznacza drugi termin egzaminu. Egzamin poprawkowy w celu poprawy oceny pozytywnej nie jest dopuszczalny.
 5. Harmonogram terminów tzw. ogólnego egzaminu kierunkowego, w tym także poprawkowego, ustala Dziekan Wydziału.
 6. Egzamin dyplomowy, w tym także tzw. ogólny egzamin kierunkowy, w terminie poprawkowym nie może odbyć się wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem terminu, o którym mowa  w ust. 2 lub ust. 3. Termin tego egzaminu Dziekan Wydziału podaje do wiadomości studenta co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą powtórnego egzaminu dyplomowego.
 7. W przypadku niezłożenia egzaminu dyplomowego w drugim terminie Dziekan Wydziału skreśla studenta z listy studentów. Wznowienie studiów dopuszczalne jest na zasadach określonych w § 22.
 8. Dziekan Wydziału może uznać za usprawiedliwione nieprzystąpienie do egzaminu dyplomowego, w tym także do tzw. ogólnego egzaminu kierunkowego, na pisemny wniosek studenta złożony najpóźniej w terminie 7 dni od ustalonego terminu egzaminu.
 9. Nieprzystąpienie do egzaminu uznane przez Dziekana Wydziału za nieusprawiedliwione powoduje konsekwencje takie jak niezłożenie egzaminu dyplomowego.
 10. W przypadku usprawiedliwionego nieprzystąpienia do egzaminu Dziekan Wydziału wyznacza ponowny termin egzaminu dyplomowego.
 11. Od ostatecznego negatywnego wyniku egzaminu dyplomowego, w tym także tzw. ogólnego egzaminu kierunkowego, student może odwołać się do Rektora w terminie do 14 dni od daty tego egzaminu.
 12. Egzamin dyplomowy złożony z wynikiem co najmniej dostatecznym jest aktem kończącym studia wyższe w Uczelni.
 • 27. UKOŃCZENIE STUDIÓW
 1. Warunkiem ukończenia studiów i uzyskania dyplomu ukończenia studiów na danym kierunku studiów, poziomie i profilu jest:

1) uzyskanie wszystkich zakładanych efektów uczenia się określonych  w programie studiów;

2) zaliczenie wszystkich przewidzianych programem studiów modułów zajęć;

3) uzyskanie liczby punktów ECTS wymaganej programem studiów;

4) w przypadku studiów pierwszego stopnia – złożenie projektu dyplomowego, a w przypadku studiów drugiego stopnia – złożenie pracy dyplomowej;

5) złożenie egzaminu dyplomowego.

 1. Datą ukończenia studiów jest data złożenia egzaminu dyplomowego (zdania egzaminu dyplomowego z oceną pozytywną).
 2. Wynik ukończenia studiów wyższych wpisywany do dyplomu ukończenia studiów oraz suplementu do dyplomu ustalany jest jako średnia ważona następujących ocen:

1) średniej ocen ze studiów, ustalonej zgodnie z §14;  (na WEiP waga 60%)

2) ostatecznej oceny pracy dyplomowej, ustalonej zgodnie z ust. 5; (na WEiP waga 20%)

3) oceny egzaminu dyplomowego, ustalonej przez Komisję zgodnie z ust. 5. (na WEiP waga 20%)

 1. Wagi ocen, o których mowa w ust. 3, ustala Dziekan Wydziału w zasadach studiowania, o których mowa w §7 ust. 17, przy czym średnia ocen ze studiów uwzględniana jest z wagą nie mniejszą niż 60%.
 2. Oceny, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 3, a także wynik ukończenia studiów ustala się do dwóch miejsc po przecinku, bez zaokrągleń, zgodnie z następującą zasadą w zależności od wartości liczbowej:

1) od 3,00    ocena słowna: dostateczny (3.0)

2) od 3,21   ocena słowna: plus dostateczny (3.5)

3) od 3,71   ocena słowna: dobry (4.0)

4) od 4,21   ocena słowna: plus dobry (4.5)

5) od 4,71  ocena słowna: bardzo dobry (5.0).

 1. W przypadku umów określających zasady współpracy w ramach studiów wspólnych zawartych z innymi uczelniami zasady ustalania oceny z egzaminu dyplomowego oraz wyniku ukończenia studiów określają te umowy z uwzględnieniem zasad określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Student po złożeniu egzaminu dyplomowego staje się absolwentem Uczelni. W terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów Uczelnia wydaje absolwentowi dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 3. Absolwent przed otrzymaniem dyplomu ukończenia studiów i suplementu do dyplomu ma obowiązek uregulować wszystkie zobowiązania wobec Uczelni, w szczególności złożyć wymagane dokumenty oraz uiścić wymagane opłaty.

9. Absolwentowi, który spełnia łącznie następujące warunki: złożył pracę dyplomową i przystąpił do egzaminu dyplomowego w planowanym terminie, uzyskał średnią ze studiów powyżej 4,71, uzyskał oceny bardzo dobre zarówno z pracy, jak i egzaminu dyplomowego, Komisja może przyznać wyróżnienie. Absolwent, któremu przyznano wyróżnienie, otrzymuje dyplom z wyróżnieniem. 10. Wręczenie dyplomów ukończenia studiów może odbywać się na spotkaniu absolwentów zorganizowanym w sposób uroczysty przez Dziekana Wydziału.

– Procedura dyplomowania w trybie zdalnym

> Przygotowanie i złożenie pracy w dziekanacie

> Przebieg obrony prac dyplomowych

PRZYGOTOWANIE PREZENTACJI PRACY LUB PROJEKTU DYPLOMOWEGO NA OBRONĘ

Na Wydziale Energetyki i Paliw integralną częścią obrony pracy lub projektu dyplomowego jest jej prezentacja przed Komisją Egzaminacyjną oraz dyskusja nad wynikami pracy. W związku z tym, na obronę pracy dyplomowej lub projektu dyplomowego należy przygotować prezentację multimedialną, która powinna się składać z 9-14 slajdów i trwać około 10 minut.

Zaleca się wykorzystanie szablonu znajdującego się na stronie WEIP (Wzór prezentacji na obronę pracy dyplomowej) lub z Systemu Identyfikacji Wizualnej AGH:
https://www.agh.edu.pl/uczelnia/system-identyfikacji-wizualnej/szablon-prezentacji/

Język prezentacji powinien być zgodny z językiem w którym napisana została praca lub projekt dyplomowy.

1. Przygotowanie prezentacji
Prezentacja (wraz z omówieniem wyników pracy dyplomowej/projektu dyplomowego) ma na celu skrótowe przedstawienie pracy autora. Najważniejszymi elementami prezentacji są:

• Tytuł
• Wstęp/Motywacja
• Cel / idea
• Metodyka / Opis rozwiązania / Przedstawienie pracy własnej
• Wyniki badań
• Omówienie wyników / Analiza
• Wnioski wynikające z przeprowadzonych obliczeń
• Podsumowanie (w tym możliwości dalszego rozwoju tej tematyki)

2. Prezentacja to wizytówka, przygotowując wystąpienie zaleca się aby:

• unikać umieszczania na slajdy dużych bloków tekstu,
• slajdy składały się z obrazów i wypunktowań tekstu (4÷6 punktów na slajd),
• umieszczać w prezentacji wykresy, schematy, wzory, tabele, ilustracje, zrzuty z ekranu etc., ale należy pamiętać, aby nie przesadzić, zbyt dużo wykresów i tabel nie jest gwarancją profesjonalnej prezentacji,
• przewidzieć jeden slajd na minutę, dlatego ważny jest prosty wygląd slajdu i jego czytelność – krótkie i rzeczowe wstąpienie, to dobre wystąpienie,
• przećwiczyć prezentację ze stoperem i przed kamerą najlepiej w obecności innych osób.

3. Podczas obrony:

• nie zaleca się wykorzystywania połączenia z Internetem, nie warto uzależniać powodzenia swojej prezentacji od czynników zewnętrznych,
• należy unikać przełączania pomiędzy komputerami, o ile to możliwe, należy korzystać z komputera dedykowanego do prezentowania podczas obrony,
• zawsze warto mieć kopię prezentacji w formacie .pdf,
• warto skupić się na omówieniu wyników uzyskanych w pracy i ich znaczeniu,
• przed rozpoczęciem obrony należy umieścić prezentację na komputerze dedykowanym do prezentowania i sprawdzić poprawność działania prezentacji.

Warto pamiętać, że kultura osobista, sposób prezentacji, poprawny język są tak samo ważne, jak zawartość merytoryczna prezentacji. Należy unikać kolokwializmów, „ozdobników” oraz żargonu technicznego.

> Załączniki i wzory pism

> Zagadnienia do egzaminu dyplomowego magisterskiego
kończącego studia II stopnia

> Informacje dla wybierających tematy prac dyplomowych

Regulamin dyplomowania na Wydziale Energetyki i Paliw AGH z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Tematyka prac, Opiekunowie, Recenzenci

Celem niniejszego regulaminu jest określenie zasad zgłaszania, wyboru i zatwierdzania tematów prac i projektów dyplomowych, zapewnienie ich wysokiej jakości oraz zgodności merytorycznej z kierunkiem studiów. Regulamin dotyczy prac i projektów dyplomowych realizowanych na studiach I oraz II stopnia na Wydziale Energetyki i Paliw AGH.

 1. Pracę dyplomową może stanowić:

Na studiach I stopnia (projekt dyplomowy – dla rozpoczynających studia od roku 2019/20):

– praca eksperymentalna,

– praca projektowa lub obliczeniowa,

– praca koncepcyjna, konstrukcyjna lub technologiczna,

– praca przeglądowa.

Na studiach II stopnia:

– praca eksperymentalna,

– praca projektowa lub obliczeniowa,

– praca koncepcyjna, konstrukcyjna lub technologiczna.

 1. Temat i cel pracy oraz projektu dyplomowego powinny być zgodne merytorycznie z kierunkiem studiów, przy czym praca lub projekt mogą być interdyscyplinarne.
 2. Opiekunem może być nauczyciel akademicki WEiP lub wydziału AGH współtworzącego ścieżkę dyplomowania, posiadający kompetencje i doświadczenie, pozwalające na prawidłową realizację tematu. W przypadku studiów I stopnia posiadający tytuł profesora, stopień doktora habilitowanego lub doktora, a dla studiów II stopnia posiadający tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego.
 3. W uzasadnionych przypadkach Dziekan Wydziału może wyrazić zgodę na przygotowanie pracy lub projektu dyplomowego pod kierunkiem osoby nie spełniającej kryteriów z pkt. 3.
 4. Studenci, którzy uzyskali wpis na 6 semestr dla I stopnia lub 1 semestr dla II stopnia mają możliwość ustalenia w terminie do dnia 15 kwietnia (w roku akademickim 2020/2021 do dnia 14 maja), wspólnie z przyszłym Opiekunem, propozycji tematu pracy lub projektu dyplomowego uwzględniając zainteresowanie naukowe i zawodowe studenta, przygotowanie metodologiczne oraz możliwości realizacji. Informacje o pracownikach WEiP i tematyce badawczej można znaleźć na stronach Katedr.
 5. Corocznie, do dnia 15 kwietnia (w roku akademickim 2020/2021 do dnia 14 maja) pracownicy zgłaszają propozycje tematów prac i projektów dyplomowych wraz z imieniem i nazwiskiem dyplomanta, jeżeli został uzgodniony wg pkt. 5. do kierowników Katedr, które organizują egzaminy dyplomowe na danym kierunku lub ścieżce dyplomowania, Każdy nauczyciel akademicki z WEIP, z zastrzeżeniem pkt. 3 i 4, powinien zgłosić minimum 1, a maksimum 12 propozycji tematów dla każdego stopnia studiów.
 6. Recenzenta pracy lub projektu dyplomowej proponuje Opiekun za jego zgodą. Może nim być nauczyciel akademicki z dowolnej jednostki AGH lub spoza Uczelni posiadający odpowiednie kompetencje i doświadczenie, przy czym co do zasady przynajmniej jedna osoba z pary opiekun-recenzent musi posiadać stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora.
 7. Zebrane w Katedrach propozycje tematów są weryfikowane przez Kierowników Katedr uwzględniając możliwości realizacji oraz strategie rozwoju jednostek, a następnie na obowiązujących formularzach, przesyłane w ciągu 7 dni do Dziekana Wydziału.
 8. Tematy przesyłane są następnie do koordynatorów kierunków, gdzie w ciągu 15 dni podlegają ocenie w zakresie jakości oraz zasadności merytorycznej i w razie wątpliwości są konsultowane z Kierownikami Katedr, a następnie odsyłane z oceną do Dziekana Wydziału.
 9. Dziekan Wydziału, przedstawia tematy prac i projektów dyplomowych do zaopiniowania na Kolegium Wydziałowym w maju, a następnie je zatwierdza i udostępnia studentom w ciągu 7 dni.
 10. Obowiązkiem studenta II stopnia jest wybranie tematu nie później niż na jeden rok, a studenta I stopnia na jeden semestr przed regulaminowym terminem ukończenia studiów. Ze względów organizacyjnych na WEiP Student wybiera temat po konsultacji z Opiekunem najpóźniej do dnia 30 czerwca.
 11. W uzasadnionych przypadkach lub w przypadku dłuższej nieobecności Opiekuna, za zgodą Dziekana Wydziału możliwa jest zmiana Opiekuna lub tematu. Zmiana tematu nie powinna następować później niż 3 miesiące przed planowanym terminem obrony. Opiekun w przypadku braku postępów w realizacji pracy ma prawo zrezygnować z pełnienia funkcji Opiekuna. Wszelkie zmiany z pkt. 12 wymagają pisemnej formy przesłanej do właściwego Dziekanatu na drukach dostępnych na stronie internetowej WEiP pod adresem https://weip.agh.edu.pl/formularze/

> Tematy prac dyplomowych

Na Wydziale Energetyki i Paliw propozycje tematów projektów dyplomowych
(inżynierskich) oraz prac dyplomowych (magisterskich) dla wszystkich
prowadzonych przez Wydział kierunków studiów oraz ścieżek dyplomowania w
języku polskim i angielskim w tym również tematów realizowanych przy
współpracy z Przemysłem i innymi Instytucjami, publikowane są z
wykorzystaniem systemu USOS – moduł APD (Archiwum Prac Dyplomowych).

Tematy prac można wybierać z puli zgłoszonych w USOS propozycji tematów
lub zagadnień po konsultacji z przyszłym Opiekunem naukowym. Tematy
można również uzgadniać indywidualnie z przyszłymi Opiekunami.

Szczegółowe instrukcje dotyczące wyszukiwania i zapisywania się na
tematy poprzez system USOS znajdują się na stronie działu USOS pod linkiem:
https://www.usos.agh.edu.pl/usos-dla-studenta/

Tematy projektów dyplomowych (inżynierskich) oraz prac dyplomowych
(magisterskich) na WEiP powinny zostać wybrane do końca kwietnia.
W maju tematy są zatwierdzane i od czerwca formalnie można zacząć
realizacje zatwierdzonych tematów.