Wydział Energetyki i Paliw zaprasza do studiowania w ramach dwóch dyscyplin naukowych:

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, GÓRNICTWO I ENERGETYKA
na kierunkach: Energetyka Jądrowa (studia II stopnia) Energetyka (studia I i II stopnia)  Energetyka Odnawialna i Zarządzanie Energią (studia I i II stopnia) Energetyka Wodorowa (studia II stopnia) oraz Energy and Environmental Engineering (studia II stopnia)

INŻYNIERIA CHEMICZNA
na kierunkach: Nowoczesne Technologie Paliwowe (studia I i II stopnia) lub Technologia Chemiczna (studia I i II stopnia)

grafika technologie paliwowe

Kierunek ENERGETYKA JĄDROWA

Studia magistersko-inżynierskie II stopnia na kierunku Energetyka Jądrowa zapewniają gruntowne przygotowanie w zakresie technologii wykorzystywanych do produkcji energii jądrowej. W programie znajdują się treści umożliwiające dogłębne zrozumienie zjawisk zachodzących w reaktorach jądrowych oraz technologii reaktorowych. Istotne miejsce zajmują również treści związane z bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną, jądrowym cyklem paliwowym oraz regulacjami w obszarze energetyki jądrowej. W trakcie studiów nacisk będzie położony na umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów, a dzięki dużemu wyborowi przedmiotów obieralnych studenci będą mogli samodzielnie zdecydować, jakie aspekty technologii jądrowych i pokrewnych zagadnień chcą poznać głębiej.

Energetyka jądrowa to perspektywiczny kierunek, wychodzący naprzeciw potrzebom rynku pracy, związanym z wdrożeniem w Polsce energetyki jądrowej jako stabilnego, bezemisyjnego źródła energii, które jest niezbędne w procesie dekarbonizacji gospodarki i ochrony klimatu, a także dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego.

Absolwenci kierunku będą przygotowani do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach szeroko rozumianego sektora jądrowego. Od operatorów elektrowni na wszystkich etapach inwestycji, od przygotowania i budowy po eksploatację, po dostawców technologii i producentów urządzeń i materiałów. Absolwenci o takim profilu będą również poszukiwani w instytucjach nadzorujących energetykę jądrową oraz w sektorze badań i rozwoju.

Kształcenie w zakresie energetyki jądrowej w Akademii Górniczo-Hutniczej ma już kilkudziesięcioletnią tradycję. W latach 90-tych XX w. kształcenie i badania w obszarze energetyki jądrowej prowadził Wydział Fizyki i Techniki Jądrowej. W 2003 roku kształcenie to przejął kierunek Energetyka, początkowo w ramach Międzywydziałowej Szkoły Energetyki, a od 2008 w ramach Wydziału Energetyki i Paliw. Od samego początku w ofercie kierunku Energetyka znajdowały się zagadnienia związane z energetyką jądrową. Obecnie kierunek Energetyka Jądrowa funkcjonuje jako samodzielny kierunek na II stopniu studiów.

Na kierunku Energetyka Jądrowa realizowana jest jedna ścieżka kształcenia – Energetyka Jądrowa.
Studenci w ramach tej ścieżki mają możliwość wyboru szeregu przedmiotów obieralnych.
Zgodnie z misją Akademii Górniczo-Hutniczej kierunek w pełni realizuje postulat służby dla polskiej gospodarki, w
szczególności w sektorze energetycznym. Aktualizacja oferty kształcenia podąża za zmieniającym się otoczeniem społeczno-gospodarczym, w szczególności za transformacją energetyczną kraju. Wdrażanie nowych treści i tworzenie nowych
kierunków na Wydziale Energetyki i Paliw jest dostosowane do zmieniających się realiów i nowych wymagań krajowych i
międzynarodowych, scharakteryzowanych w efektach uczenia się w obszarze Polskiej Ramy Kwalifikacji, wpisuje się ściśle w
strategię rozwoju oraz misję Uczelni. Kierunek Energetyka Jądrowa, na którym realizowane będzie kształcenie o
innowacyjnym i unikatowym w Polsce profilu w ramach studiów II stopnia, wychodzi naprzeciw aktualnym jak i przyszłym
wymogom związanym z produkcją energii elektrycznej oraz bezpieczeństwem energetycznym.
Kierunek Energetyka Jądrowa odpowiada na zapotrzebowanie aktualnego jak i powstającego rynku pracy i w pełni realizuje
postulat służby dla polskiej gospodarki, szczególnie w sektorze energetycznym związanym z produkcją energii elektrycznej
oraz bezpieczeństwem energetycznym. Wychodzi on naprzeciw potrzebom wynikającym z aktualnej polityki energetycznej
Polski, kształtuje wiedzę i umiejętności pozwalające na rozwiązywanie problemów jakie występują w zakresie przedsiębiorstw
oraz instytucji. Zgodnie z zakładanymi efektami uczenia się Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej w
obszarze energetyki jądrowej jak i dziedzin pokrewnych.

Programy studiów, czyli programy zajęć dydaktycznych na Akademii Górniczo-Hutniczej zebrane są w jednej bazie SYLABUS

Wyszukiwanie informacji:

1. W pierwszej kolejności należy wybrać rok akademicki rozpoczęcia studiów.
W tym celu wybierz odpowiednią opcję:
Pokazuj tok studiów rozpoczynający się od roku akademickiego

2. Następnie wybierz interesujące Cię informacje z:
OFERTA WYDZIAŁU
lub
UCZELNIANA BAZA PRZEDMIOTÓW OBIERALNYCH

3. Baza zawiera zbiór szczegółowych informacji o zajęciach dydaktycznych dla wszystkich modułów (przedmiotów) według podziału na:
Stacjonarne – Studia I stopnia
Stacjonarne – Studia II stopnia

4. Dostęp do bazy znajduje się na stronie:

grafika technologie paliwowe

Kierunek NOWOCZESNE TECHNOLOGIE PALIWOWE

Kierunek NOWOCZESNE TECHNOLOGIE PALIWOWE należy do obszaru studiów technicznych. Koncentruje się na obszarze inżynierii chemicznej uzupełnionej zagadnieniami z dziedziny inżynierii środowiska i i energetyki. Obejmuje problematykę: karbo- i petrochemii, technologii i procesów chemicznych w energetyce i ochronie środowiska, technologii paliw ciekłych, w tym procesów komponowania paliw ciekłych, nanotechnologii, biotechnologii, procesów i konwersji energii elektrycznej do energii chemicznej paliw, procesów konwersji paliw w ogniwach paliwowych, energochemicznej utylizacji odpadów przemysłu paliwowego i chemicznego, a także – tak istotnych z punktu widzenia technologii chemicznej – zagadnień wymiana ciepła i masy, procesów sorpcyjnych i katalitycznych oraz maszyn przepływowych i cieplnych.

Studia na kierunku NOWOCZESNE TECHNOLOGIE PALIWOWE prowadzonym przez Wydział Energetyki i Paliw AGH mają zapewnić przygotowanie absolwenta do prowadzenia badań, projektowania, realizacji i rozwijania procesów technologicznych w przemyśle. Absolwent będzie przygotowany do rozwiązywania zadań technologicznych w:

– przemyśle chemicznym,

– energetyce zawodowej,

– gazownictwie,

– sektorze paliwowym,

– instytucjach związanych z szeroko pojętą problematyką gospodarki cieplnej i ochrony środowiska,

– do pracy w ośrodkach badawczo-rozwojowych,

– technologicznych instytucjach badawczych,

– biurach projektowych,

– jednostkach administracji państwowej i terenowych organach samorządowych, zajmujących się zagadnieniami zrównoważonego rozwoju, ochroną środowiska i efektywnym wykorzystaniem energii.

– absolwent będzie przygotowany również do uruchomienia i prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej.

Program studiów na kierunku NOWOCZESNE TECHNOLOGIE PALIWOWE uwzględnia wnioski płynące z analizy monitoringu karier zawodowych studentów i absolwentów Wydziału, które są systematycznie prowadzone przez Centrum Karier AGH.

Wydział Energetyki i Paliw przywiązują dużą wagę do gromadzenia, opracowywania i stosowania dobrych praktyk. Na kierunku Nowoczesne Technologie Paliwowe dobre praktyki wykorzystywane są głównie w celu doskonalenia standardów prowadzonego kształcenia – zdobywania wiedzy i umiejętności. Stanowią dobre narzędzie podnoszenia jakości kompetencji społecznych oraz uczą, jak można wzbogacać swoją wiedzę korzystając z różnych źródeł oraz doświadczenia specjalistów.

Na studiach I stopnia kierunku NOWOCZESNE TECHNOLOGIE PALIWOWE są do wyboru dwie ścieżki kształcenia:

ASPEKTY ŚRODOWISKOWE W TECHNOLOGIACH PALIWOWYCH

Transformacja w sektorze paliwowo-energetycznym to wyzwanie, przed którym stoi wiele krajów, w tym Polska. Ma ona znaczenie nie tylko dla gospodarki i społeczeństwa, ale również dla środowiska. Musi spełniać wymagania w zakresie bezpieczeństwa energetycznego, efektywności ekonomicznej, poszanowania środowiska oraz ochrony zasobów naturalnych. Ścieżka dyplomowania ASPEKTY ŚRODOWISKOWE W TECHNOLOGIACH PALIWOWYCH przygotowuje absolwentów tak, aby sprostali tym wyzwaniom.

Kształcenie w ramach tej ścieżki ma na celu ukształtowanie inżyniera, który zna współczesne i zaawansowane metody analityczne związane z:

– paliwami stałymi (konwencjonalnymi, odpadowymi RDF – Refuse derived fuel, odzyskiwanymi z odpadów SRF – solid recovered fuel oraz biomasowymi),

– paliwami ciekłymi (konwencjonalnymi oraz biopaliwami I, II i III generacji) i gazowymi, stosowanymi w przemyśle i badaniach laboratoryjnych.

Ścieżka dyplomowania oferuje zdobycie wiedzy, i umiejętności w zakresie:

– przemysłowych procesów sorpcyjnych

– katalizy procesowej

– chemii jądrowej ze szczególnym uwzględnieniem procesów wykorzystywanych w zaawansowanych technologiach paliwowych.

Absolwent będzie przygotowany do rozwiązywania zadań technologicznych związanych ze stosowaniem:

– zaawansowanych technologii ochrony powietrza,

– oczyszczania ścieków,

– sekwestracji czy utylizacji składników gazów spalinowych w szeroko pojętym sektorze paliwowym.

Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą na podjęcie pracy we wszystkich branżach, w których aspekty środowiskowe i ochrony zasobów naturalnych są obowiązkowym kierunkiem działań między innymi w: przedsiębiorstwach w tym tych największych zajmujących się produkcją paliw (stałych, ciekłych i gazowych), wykorzystaniem paliw w celach energetycznych, przemyśle chemicznym, energetyce zawodowej, gazownictwie oraz ośrodkach badawczo-rozwojowych i technologicznych instytucjach badawczych.

WSPÓŁCZESNE TECHNOLOGIE PALIWOWE

Transformacja sektora paliwowo-energetycznego to jedno z największych wyzwań dla polskiej gospodarki i społeczeństwa, spełniając wymagania w zakresie bezpieczeństwa energetycznego, efektywności ekonomicznej i ochrony środowiska. Ścieżka dyplomowania WSPÓŁCZESNE TECHNOLOGIE PALIWOWE przygotowuje absolwentów tak, aby sprostali tym wyzwaniom.

Kształcenie w ramach tej ścieżki ma na celu ukształtowanie inżyniera, który zna współczesne i zaawansowane technologie związane z:

– paliwa stałymi (konwencjonalnymi, odpadowymi RDF – Refuse derived fuel, odzyskiwanymi z odpadów SRF – solid recovered fuel oraz biomasowymi),

– paliwami ciekłymi (konwencjonalnymi oraz biopaliwami I, II i III generacji) i gazowymi.

Ścieżka ta oferuje zdobycie wiedzy, i umiejętności w zakresie modelowania, ze szczególnym uwzględnieniem procesów wykorzystywanych w zaawansowanych technologiach paliwowych.

Absolwent będzie przygotowany do rozwiązywania zadań technologicznych w szeroko pojętym sektorze paliwowym, a zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą na podjęcie pracy między innymi w:

– przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją paliw (stałych, ciekłych i gazowych),

– wykorzystaniem paliw w celach energetycznych,

– przemyśle chemicznym,

– energetyce zawodowej,

– gazownictwie oraz

– ośrodkach badawczo-rozwojowych i technologicznych instytucjach badawczych.

 

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE PALIWOWE ścieżki dyplomowania

Studenci II stopnia kierunku NOWOCZESNE TECHNOLOGIE PALIWOWE mają do wyboru ścieżki dyplomowania:

ZAAWANSOWANE TECHNOLOGIE PALIWOWE – kształcenie w zakresie petrochemii, technologii i procesów chemicznych w
energetyce, technologii paliw ciekłych w tym procesów komponowania paliw ciekłych, nanotechnologii, biotechnologii,
procesów i konwersji energii elektrycznej do energii chemicznej paliw, procesów konwersji paliw w ogniwach paliwowych,
konwersji i oczyszczania gazów procesowych, technologii pozyskiwania wodoru i jego użytkowania, katalizy w technologii
paliw i biopaliw ciekłych.

OCHRONA ŚRODOWISKA W TECHNOLOGIACH PALIWOWYCH – kształcenie w zakresie ochrony środowiska w szczególności w
technologiach paliwowych, energochemicznej utylizacji odpadów przemysłu paliwowego i chemicznego, metod oczyszczania
wód i ścieków, optymalizacja procesów przemysłowych wspomaganych komputerowo, projektowania reaktorów i wybranych
procesów jednostkowych, gospodarki obiegu zamkniętego w sektorze paliwowo-energetycznym, oceny cyklu życia LCA,
procesów oczyszczania gazów przemysłowych i zagospodarowanie odpadów z sektora energetycznego.

Programy studiów, czyli programy zajęć dydaktycznych na Akademii Górniczo-Hutniczej zebrane są w jednej bazie SYLABUS

Wyszukiwanie informacji:

1. W pierwszej kolejności należy wybrać rok akademicki rozpoczęcia studiów.
W tym celu wybierz odpowiednią opcję:
Pokazuj tok studiów rozpoczynający się od roku akademickiego

2. Następnie wybierz interesujące Cię informacje z:
OFERTA WYDZIAŁU
lub
UCZELNIANA BAZA PRZEDMIOTÓW OBIERALNYCH

3. Baza zawiera zbiór szczegółowych informacji o zajęciach dydaktycznych dla wszystkich modułów (przedmiotów) według podziału na:
Stacjonarne – Studia I stopnia
Stacjonarne – Studia II stopnia

4. Dostęp do bazy znajduje się na stronie:

Sylabus AGH

Rekrutacja na kierunek prowadzona jest wyłącznie na podstawie średniej ze studiów (brak jest egzaminu wstępnego)

grafika technologia chemiczna

Kierunek TECHNOLOGIA CHEMICZNA należy do obszaru studiów technicznych. Jego odniesienie praktyczne w gospodarce związane jest z zagadnieniami inżynierii i technologii chemicznej Celem studiów jest przekazanie wiedzy ogólnej, koniecznej do wykonywania zawodu inżyniera oraz wiedzy z zakresu technologii chemicznej umożliwiającej samodzielne rozwiązywanie problemów występujących w realizacji procesów technologicznych.

Od roku akademickiego 2019/20 kierunek ten jest prowadzony wspólnie z Wydziałem Inżynierii Materiałowej i Ceramiki.

Na I stopniu studiów w ramach kierunku prowadzone są dwie ścieżki kształcenia: TECHNOLOGIE CHEMICZNE W ENERGETYCE (TCwE) realizowana na Wydziale Energetyki i Paliw oraz

CHEMIA I TECHNOLOGIA MATERIAŁÓW (CiTM) realizowana na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki.

Absolwenci I stopnia studiów tego kierunku mają ogólną wiedzę i umiejętności potrzebne do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach związanych z technologią chemiczną, a w szczególności z szeroko pojętą ceramiką i sektorem paliwowo-energetycznym.

Absolwenci studiów II stopnia na kierunku TECHNOLOGIA CHEMICZNA potrafią: rozwiązywać złożone zadania inżynierskie wykorzystując zaawansowane oprogramowanie, samodzielnie pracować w laboratorium chemicznym, zaplanować własne samokształcenie przez całe życie (m.in. na studiach trzeciego stopnia i podyplomowych) oraz zaprezentować posiadaną wiedzę i umiejętności, podjąć pracę zawodową w przemyśle chemicznym, paliwowo–energetycznym lub pokrewnym, na stanowiskach związanych z projektowaniem, organizacją i prowadzeniem procesów produkcyjnych, zastosować odpowiednie procedury analityczne do badań materiałów w przemyśle i laboratoriach technologicznych, zaprojektować i wytworzyć wyrób o określonych parametrach użytkowych, wykorzystać wiedzę matematyczną do opisu i modelowania procesów w technologiach materiałowych.

Zgodnie z misją AGH kierunek TECHNOLOGIA CHEMICZNA odpowiada na zapotrzebowanie rynku pracy i w pełni realizuje postulat służby dla polskiej gospodarki, szczególnie w sektorze technologii chemicznej, a aktualne przystosowywanie programów pełnego kształcenia na studiach (pierwszego i drugiego stopnia) prowadzonych na Wydziale Energetyki i Paliw do zmieniających się realiów i nowych wymagań krajowych/międzynarodowych, scharakteryzowanych w kategoriach efektów kształcenia w obszarze Polskich Ram Kwalifikacji (PRK), wpisuje się ściśle w strategię rozwoju Uczelni.

ŚCIEŻKI DYPLOMOWANA

Studenci II stopnia kierunku TECHNOLOGIA CHEMICZNA mają do wyboru trzy ścieżki dyplomowania w języku polskim i dwie w języku angielskim:

ANALITYKA PRZEMYSŁOWA I ŚRODOWISKOWA

Metody pobierania i przygotowania próbek analitycznych, metody i techniki analiz przemysłowych i środowiskowych, zarządzanie jakością w produkcji i laboratoriach badawczych, techniki separacyjne, gospodarka odpadami przemysłowymi.

PROEKOLOGICZNE PROCESY INŻYNIERII I TECHNOLOGII CHEMICZNEJ

Projektowanie, rozwijanie i realizacja procesów w inżynierii i technologii chemicznej z naciskiem na ekologię. Rozwijanie umiejętności przy wykorzystaniu profesjonalnego oprogramowania ChemCAD.

TECHNOLOGIE CHEMICZNE W ENERGETYCE

Prowadzenie badań, projektowanie, realizacja i rozwijanie chemicznych procesów technologicznych w przemyśle. Przygotowanie do rozwiązywania zadań technologicznych w przemyśle chemicznym, energetyce zawodowej, gazownictwie, instytucjach związanych z szeroko pojętą problematyką paliwowo-energetyczną

CHEMICAL TECHNOLOGIES IN ENERGY SECTOR

Specjalność w języku angielskim w inżynierii chemicznej łącząca zagadnienia przetwarzania konwencjonalnych i odnawialnych źródeł energii. Obejmuje zagadnienia dotyczące przejścia z technologii opartej na paliwach kopalnych w kierunku dekarbonizacji, obniżenia emisji CO2 w celu zapobiegania zmianom klimatycznym.

SUSTAINABLE FUELS ECONOMY

Specjalność prowadzona w języku angielskim. Poruszane zagadnienia zaznajamiają studentów z podstawami przetwórstwa paliw i wykorzystania odnawialnych źródeł energii, natomiast większy nacisk kładzie się na zarządzanie i prognozowanie rynku paliw i energii.

Programy studiów, czyli programy zajęć dydaktycznych na Akademii Górniczo-Hutniczej zebrane są w jednej bazie SYLABUS

Wyszukiwanie informacji:

1. W pierwszej kolejności należy wybrać rok akademicki rozpoczęcia studiów.
W tym celu wybierz odpowiednią opcję:
Pokazuj tok studiów rozpoczynający się od roku akademickiego

2. Następnie wybierz interesujące Cię informacje z:
OFERTA WYDZIAŁU
lub
UCZELNIANA BAZA PRZEDMIOTÓW OBIERALNYCH

3. Baza zawiera zbiór szczegółowych informacji o zajęciach dydaktycznych dla wszystkich modułów (przedmiotów) według podziału na:
Stacjonarne – Studia I stopnia
Stacjonarne – Studia II stopnia

4. Dostęp do bazy znajduje się na stronie:

Sylabus AGH

Zestawy przykładowych pytań egzaminacyjnych na kierunki studiów stacjonarnych drugiego stopnia, prowadzonych w języku polskim na Wydziale Energetyki i Paliw (wybierając jako pierwszą ścieżkę dyplomowania w języku polskim – egzamin zdaje się w języku polskim).

grafika energetyka odnawialna

Kierunek ENERGETYKA ODNAWIALNA I ZARZĄDZENIE ENERGIĄ

Kierunek Energetyka Odnawialna i Zarządzanie Energią należy do obszaru studiów technicznych. Jego odniesienie praktyczne w gospodarce związane jest z zagadnieniami energetyki odnawialnej oraz z podmiotami publicznymi zarządzającymi i koordynującymi politykę energetyczną oraz OZE na szczeblu lokalnym i ponadlokalnym. Celem studiów jest przekazanie wiedzy ogólnej, koniecznej do wykonywania zawodu inżyniera oraz wiedzy z zakresu zarówno energetyki odnawialnej, jak i zarządzania energią umożliwiającej samodzielne rozwiązywanie problemów występujących w realizacji procesów i technologii energetycznych.

Absolwenci I stopnia studiów kierunku ENERGETYKA ODNAWIALNA I ZARZĄDZANIE ENERGIĄ mają ogólną wiedzę i umiejętności potrzebne do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach związanych z pozyskiwaniem, przesyłaniem i konwersją energii ze źródeł odnawialnych wraz z problemami związanymi z magazynowaniem oraz użytkowaniem tej energii.

Absolwenci II stopnia studiów kierunku ENERGETYKA ODNAWIALNA I ZARZĄDZENIE ENERGIĄ mogą realizować swoją karierę zawodową podejmując pracę:

 • w przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem, produkcją i eksploatacją urządzeń i instalacji dla realizacji zagadnień energetyki odnawialnej,
 • w przedsiębiorstwach związanych z pozyskiwaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem, magazynowaniem, dystrybucją i użytkowaniem energii, w tym odnawialnych źródeł energii,
 • w biurach projektowych, laboratoriach badawczych i jednostkach naukowych, uczelniach,
 • w jednostkach administracji rządowej i samorządowej,
 • jako niezależni konsultanci i eksperci w zakresie oceny efektywności energetycznej obiektów, technologii i urządzeń, racjonalnego użytkowania energii oraz oceny ekologicznej i ekonomicznej procesów energetycznych,
 • w ramach własnej działalności gospodarczej w zakresie problematyki związanej z projektowaniem, budową, eksploatacją i remontami urządzeń i instalacji energetyki odnawialnej i nie tylko.

Absolwenci mogą również kontynuować rozwój naukowy na studiach doktoranckich. Zgodnie z misją AGH kierunek ENERGETYKA ODNAWIALNA I ZARZĄDZANIE ENERGIĄ odpowiada na zapotrzebowanie rynku pracy i w pełni realizuje postulat służby dla polskiej gospodarki, szczególnie w sektorze energetyki odnawialnej i  szeroko pojętego zarządzania energią, a aktualne przystosowywanie programów pełnego kształcenia na studiach (pierwszego i drugiego stopnia) prowadzonych na Wydziale Energetyki i Paliw do zmieniających się realiów i nowych wymagań krajowych/międzynarodowych, scharakteryzowanych w kategoriach efektów kształcenia w obszarze Polskich Ram Kwalifikacji (PRK),  wpisuje się ściśle w strategię rozwoju Uczelni.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie jako:

 • projektanci i konstruktorzy maszyn, urządzeń i instalacji energetyki odnawialnej
 • inżynierowie nadzoru,
 • specjaliści ds. oceny energetycznej i efektywnego zarządzania energią, a w szczególności energią odnawialną
 • konsultanci ds. problematyki energetycznej, przedsiębiorcy w branży energetyki odnawialnej,
 • specjaliści ds. zagadnień energetyki odnawialnej w organach administracji.

ŚCIEŻKI DYPLOMOWANIA

Studenci II stopnia kierunku ENERGETYKA ODNAWIALNA I ZARZĄDZANIE ENERGIĄ mają do wyboru trzy ścieżki dyplomowania:

EKONOMIKA, POLITYKA I ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

Wybór tej ścieżki dyplomowania umożliwi kształcenie w zakresie problemów rozwoju energetyki w aspekcie ekonomicznym, społecznym, zarządzania i ochrony środowiska. Absolwent przygotowany jest do zajmowania się zagadnieniami ekonomiki, polityki energetycznej oraz zarządzania energią w sektorze paliwowo-energetycznym. Ponadto absolwent posiądzie wiedzę z zakresu odnawialnych źródeł energii, wytwarzania i dystrybucji paliw, modelowania matematycznego sektorów paliwowo-energetycznych, rynków energii oraz prawa energetycznego i gazowego.

TECHNOLOGIE ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

Wybór tej ścieżki dyplomowania umożliwi kształcenie w zakresie energii odnawialnych i racjonalnego wykorzystania energii. Główny nacisk kładziony jest na współpracę z przemysłem oraz prowadzenie badań z zakresu energetyki odnawialnej. Absolwent będzie posiadać zaawansowaną wiedzę w zakresie instalacji: grzewczych oraz chłodniczych, biomasowych, opartych na energii słonecznej, sterowania w energetyce oraz inteligentnymi budynkami, energetyki wodnej, systemów hybrydowych, oraz społecznych aspektów energetyki odnawialnej.

SUSTAINABLE ENERGY SYSTEMS

Wybór tej ścieżki dyplomowania umożliwi kształcenie w języku angielskim w zakresie zagadnień związanych zarówno z technologiami energetyki odnawialnej jak również ekonomiki, polityki energetycznej oraz zarządzania energią w sektorze paliwowo-energetycznym. Absolwent będzie posiadać zaawansowaną wiedzę z zakresu planowania rozwoju zrównoważonych systemów energetycznych wykorzystujących odnawialne źródła energii, technologie magazynowania energii z uwzględnieniem sterowania popytem na energię. Ponadto absolwent posiądzie wiedzę z zakresu przedsiębiorczości, zarządzania zespołem, planowania biznesowego oraz rozwoju start-upów oferujących nowe usługi i produkty energetyczne.

Programy studiów, czyli programy zajęć dydaktycznych na Akademii Górniczo-Hutniczej zebrane są w jednej bazie SYLABUS

Wyszukiwanie informacji:

1. W pierwszej kolejności należy wybrać rok akademicki rozpoczęcia studiów.
W tym celu wybierz odpowiednią opcję:
Pokazuj tok studiów rozpoczynający się od roku akademickiego

2. Następnie wybierz interesujące Cię informacje z:
OFERTA WYDZIAŁU
lub
UCZELNIANA BAZA PRZEDMIOTÓW OBIERALNYCH

3. Baza zawiera zbiór szczegółowych informacji o zajęciach dydaktycznych dla wszystkich modułów (przedmiotów) według podziału na:
Stacjonarne – Studia I stopnia
Stacjonarne – Studia II stopnia

4. Dostęp do bazy znajduje się na stronie:

Sylabus AGH

Zestawy przykładowych pytań egzaminacyjnych na kierunki studiów stacjonarnych drugiego stopnia, prowadzonych w języku polskim na Wydziale Energetyki i Paliw (wybierając jako pierwszą ścieżkę dyplomowania w języku polskim – egzamin zdaje się w języku polskim).

grafika energetyka

Kierunek Energetyka należy do obszaru studiów technicznych. Jego odniesienie praktyczne w gospodarce związane jest z pozyskiwaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem, magazynowaniem i użytkowaniem energii oraz eksploatacją urządzeń, w których zachodzą te procesy. Celem studiów jest przekazanie wiedzy ogólnej, koniecznej do wykonywania zawodu inżyniera oraz wiedzy z zakresu energetyki umożliwiającej samodzielne rozwiązywanie problemów występujących w realizacji procesów i technologii energetycznych.

Absolwenci I stopnia studiów kierunku ENERGETYKA mają ogólną wiedzę i umiejętności potrzebne do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się problematyką energetyczną. Mogą pracować jako:

 • projektanci i konstruktorzy maszyn, urządzeń i instalacji energetycznych
 • inżynierowie nadzoru i inżynierowie energetycy,
 • specjaliści ds. oceny energetycznej i efektywnego zarządzania energią,
 • konsultanci ds. problematyki energetycznej, przedsiębiorcy w branży energetycznej.

Absolwenci II stopnia studiów kierunku ENERGETYKA mogą realizować swoją karierę zawodową podejmując pracę:

 • w przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem, produkcją i eksploatacją urządzeń i instalacji dla realizacji procesów energetycznych,
 • w przedsiębiorstwach związanych z pozyskiwaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem, magazynowaniem, dystrybucją i użytkowaniem energii, w tym odnawialnych źródeł energii,
 • w biurach projektowych, laboratoriach badawczych i jednostkach naukowych, uczelniach,
 • w jednostkach administracji rządowej i samorządowej,
 • jako niezależni konsultanci i eksperci w zakresie oceny efektywności energetycznej obiektów, technologii i urządzeń, racjonalnego użytkowania energii oraz oceny ekologicznej i ekonomicznej procesów energetycznych,
 • w ramach własnej działalności gospodarczej w zakresie problematyki związanej z projektowaniem, budową, eksploatacją i remontami urządzeń i instalacji energetycznych.

Absolwenci mogą również kontynuować rozwój naukowy na studiach doktoranckich. Zgodnie z misją AGH kierunek ENERGETYKA odpowiada na zapotrzebowanie rynku pracy i w pełni realizuje postulat służby dla polskiej gospodarki, szczególnie w sektorze energetycznym, a aktualne przystosowywanie programów pełnego kształcenia na studiach (pierwszego, drugiego, a także trzeciego stopnia) prowadzonych na Wydziale Energetyki i Paliw do zmieniających się realiów i nowych wymagań krajowych/międzynarodowych, scharakteryzowanych w kategoriach efektów kształcenia w obszarze Polskich Ram Kwalifikacji (PRK), wpisuje się ściśle w strategię rozwoju Uczelni. Jak wykazują prowadzone badania większość absolwentów kierunku ENERGETYKA znajduje zatrudnienie zgodne z ukończonym kierunkiem studiów i w okresie kilku miesięcy od ich ukończenia.

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Wydział Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie jest wśród najlepszych wydziałów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Kierunków Studiów PERSPEKTYWY 2019 – na drugiej pozycji – i przysługuje mu tytuł „Najlepsze studia w Polsce” dla kierunku /energetyka./

Studenci II stopnia kierunku ENERGETYKA mają do wyboru sześć ścieżek dyplomowania:

CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO i KLIMATYZACJA

Specjaliści i projektanci w zakresie efektywnego wykorzystania energii, projektowania, budowy i eksploatacji urządzeń cieplnych, procesów spalania i ochrony środowiska, ciepłownictwa i ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji, zintegrowanych systemów zarządzania energią. Są przygotowani do wykonywania audytów energetycznych i planowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych, sporządzania świadectw energetycznych budynków, samodzielnego projektowania systemów i instalacji grzewczych, ciepłowniczych oraz wentylacyjno-klimatyzacyjnych.

SYSTEMY MAGAZYNOWANIA i KONWERSJI ENERGII DLA E-MOBILITY

Specjaliści w zakresie badania właściwości materiałów dla ogniw paliwowych i technologii wodorowych, akumulatorów litowych dla przenośnej elektroniki i samochodów elektrycznych, ogniw fotoelektrochemicznych, a także materiałów termoelektrycznych stosowanych w energetyce. Absolwenci są przygotowani do pracy zarówno w tradycyjnym sektorze energetycznym, jak również w sektorze nowoczesnych technologii dla energetyki.

MODELOWANIE KOMPUTEROWE W ENERGETYCE

Specjaliści w zakresie wykorzystywania metod komputerowych do modelowania procesów fizycznych i chemicznych występujących w energetyce, modelowania elektrowni oraz identyfikowania problemów w systemach energetycznych, tworzenia własnych programów i procedur numerycznych projektowania procesów energetycznych, sterowania tymi procesami i ich optymalizacji.

SYSTEMY, MASZYNY i URZĄDZENIA ENERGETYCZNE

Specjaliści w zakresie projektowania, konstrukcji i eksploatacji podstawowych elementów infrastruktury energetyki. w szczególności maszyn i urządzeń cieplnych, jak m.in.: kotły i wymienniki ciepła, turbiny parowe i gazowe, silniki spalinowe, pompy, sprężarki, wentylatory, „czystych” technologii energetycznych, układów kogeneracji, pomiaru wielkości cieplno-przepływowych oraz systemów sterowania i kontroli pracy urządzeń.

URZĄDZENIA, SIECI i SYSTEMY ELEKTROENERGETYCZNE

Specjaliści w zakresie technologii wytwarzania, przesyłu, rozdziału oraz efektywnego i bezpiecznego użytkowania energii elektrycznej, przekształcania różnych form energii, w szczególności energii mechanicznej na elektryczną oraz elektrycznej na mechaniczną i cieplną.

ENERGY TRANSITION

Ścieżka dyplomowania „Energy Transition” prowadzona w języku angielskim skupia się na niezwykle ważnym aspekcie energetyki – jej przejściu z tradycyjnych paliw kopalnych na wykorzystanie odnawialnych i innych czystych form energii. Ponieważ spalanie paliw kopalnych generuje szereg zanieczyszczeń, w tym CO2, a tym samym odpowiada za degradację środowiska i zmiany klimatyczne, potrzebne są nowe i nowoczesne technologie oraz tzw. Transformacja Energetyczna. Właśnie w kierunku tej transformacji energetycznej „Energy Transition” kształceni będą na tej ścieżce nowi specjaliści, którzy nie tylko rozumieją, ale mogą również stosować i dalej rozwijać metody, które pozwolą wykorzystywać nie tylko węgiel do produkcji energii, ale również inne paliwa stałe, takie jak biomasa, czy paliwa alternatywne, gaz łupkowy lub wodór. Ścieżka stawia za cel wykształcenie specjalistów w technologiach energetycznych i procesach transformacji dla sektora energetycznego. Program kształcenia koncentruje się na nowoczesnych technologiach energetycznych, ze szczególnym uwzględnieniem energii odnawialnej, zaawansowanych czystych technologiach węglowych, zgazowaniu węgla i biomasy, katalitycznych technologiach przetwarzania paliw oraz ochronie środowiska. Dodatkowo oferowane są kursy planowania i prognozowania w systemach energetycznych, polityka energetyczna, zrównoważony rozwój energii, energia odnawialna oraz ogniwa paliwowe. Uzyskana wiedza umożliwi prowadzenie procesów transformacji energetycznej oraz ich analizę na różnych poziomach.

Programy studiów, czyli programy zajęć dydaktycznych na Akademii Górniczo-Hutniczej zebrane są w jednej bazie SYLABUS

Wyszukiwanie informacji:

1. W pierwszej kolejności należy wybrać rok akademicki rozpoczęcia studiów.
W tym celu wybierz odpowiednią opcję:
Pokazuj tok studiów rozpoczynający się od roku akademickiego

2. Następnie wybierz interesujące Cię informacje z:
OFERTA WYDZIAŁU
lub
UCZELNIANA BAZA PRZEDMIOTÓW OBIERALNYCH

3. Baza zawiera zbiór szczegółowych informacji o zajęciach dydaktycznych dla wszystkich modułów (przedmiotów) według podziału na:
Stacjonarne – Studia I stopnia
Stacjonarne – Studia II stopnia

4. Dostęp do bazy znajduje się na stronie:

Sylabus AGH

Zestawy przykładowych pytań egzaminacyjnych na kierunki studiów stacjonarnych drugiego stopnia, prowadzonych w języku polskim na Wydziale Energetyki i Paliw (wybierając jako pierwszą ścieżkę dyplomowania w języku polskim – egzamin zdaje się w języku polskim).

grafika EEE

Logo EEE

Kierunek studiów Energy and Environmental Engineering (E3) wychodzi naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu na kadrę w sektorach międzynarodowego przemysłu związanego z energetyką i ochroną środowiska. Kierunek zgodny jest ze strategią umiędzynarodowienia kształcenia realizowaną w AGH oraz działaniami w obszarze projektu Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza. Energy and Environmental Engineering (E3) stanowi nową, atrakcyjną ofertę studiów na AGH.

Międzynarodowy program studiów realizowanym jest wspólnie przez AGH oraz Shibaura Institute of Technology w Tokio, Japonia (SIT). Studiowanie odbywać się będzie w systemie podwójnego dyplomowania oznacza to, iż student broniący pracę dyplomową uzyska tytuł magistra inżyniera dwóch uczelni, co wyróżnia ten kierunek na tle innych oferowanych na AGH.

Na kierunku jest realizowana jedna ścieżka kształcenia Energy and Environmental Engineering. Szczegółowy opis znajduje się na stronie: strona programu Energy and Environmental Engineering

Programy studiów, czyli programy zajęć dydaktycznych na Akademii Górniczo-Hutniczej zebrane są w jednej bazie SYLABUS

Dostęp do bazy znajduje się na stronie:

Sylabus kierunku studiów drugiego stopnia Energy and Environmental Engineering

Sample sets of exam questions in the academic year 2021/2022 for full-time second-cycle studies conducted in English at the Faculty of Energy and Fuels (choosing English as the first diploma path – the exam is taken in English):

grafika technologie paliwowe

Kierunek ENERGETYKA WODOROWA

Studia magistersko-inżynierskie II stopnia na kierunku Energetyka Wodorowa zapewniają gruntowne przygotowanie w zakresie produkcji, magazynowania, przesyłania i użytkowania wodoru jak również prowadzenia badań, projektowania i eksploatacji urządzeń oraz systemów energetycznych i procesów technologicznych, w których wykorzystywany jest wodór.

W programie studiów znajdują się zagadnienia dotyczące zarówno wiedzy ogólnej, niezbędnej do wykonywania zawodu inżyniera jak i wiedzy specjalistycznej z obszaru energetyki wodorowej umożliwiającej samodzielne rozwiązywanie problemów z zakresu procesów i technologii wodorowych.

To perspektywiczny kierunek, który dzięki otwartemu na zmiany elastycznemu systemowi kształcenia opartemu o modułowość bloków obieralnych oraz uzupełnieniu programu o przedmioty poszerzające horyzonty i kształtujące umiejętności miękkie, przygotowuje absolwenta zarówno do przyszłych wyzwań na rynku pracy jak i kontynuowania kształcenia na poziomie studiów III stopnia. Absolwenci posiadają również podstawy do uruchomienia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Wodór postrzegany jest jako paliwo przyszłości, dlatego kierunek Energetyka Wodorowa wychodzi naprzeciw rosnącym i perspektywicznym potrzebom nowoczesnej innowacyjnej gospodarki wodorowej, której podstawowe założenia i cele wpisują się w krajową i europejską strategię pozyskiwania czystej energii, dekarbonizacji oraz ochrony klimatu.

Absolwenci kierunku Energetyka Wodorowa mogą pracować jako specjaliści w sektorze paliwowo- energetycznym, transporcie opartym na wodorze, w gazownictwie oraz przemyśle chemicznym, instytucjach badawczych, biurach projektowych a także w  firmach prywatnych zajmujących się szeroko rozumianymi technologiami wodorowymi.

W ramach kierunku Energetyka Wodorowa realizowana jest jedna ścieżka dyplomowania.

Opiekun kierunku: dr inż. Bogdan Samojeden

ENERGETYKA WODOROWA ścieżka dyplomowania

Na kierunku Energetyka Wodorowa realizowana jest jedna ścieżka kształcenia – Energetyka wodorowa.

Studenci w ramach tej ścieżki mają możliwość wyboru między trzema dużymi blokami obieralnymi:

 • Wytwarzanie wodoru
 • Magazynowanie i przesył wodoru
 • Wykorzystanie wodoru

Programy studiów, czyli programy zajęć dydaktycznych na Akademii Górniczo-Hutniczej zebrane są w jednej bazie SYLABUS

Wyszukiwanie informacji:

1. W pierwszej kolejności należy wybrać rok akademicki rozpoczęcia studiów.
W tym celu wybierz odpowiednią opcję:
Pokazuj tok studiów rozpoczynający się od roku akademickiego

2. Następnie wybierz interesujące Cię informacje z:
OFERTA WYDZIAŁU
lub
UCZELNIANA BAZA PRZEDMIOTÓW OBIERALNYCH

3. Baza zawiera zbiór szczegółowych informacji o zajęciach dydaktycznych dla wszystkich modułów (przedmiotów) według podziału na:
Stacjonarne – Studia I stopnia
Stacjonarne – Studia II stopnia

4. Dostęp do bazy znajduje się na stronie:

Sylabus kierunku studiów drugiego stopnia Energetyka Wodorowa

Rekrutacja na kierunek prowadzona jest wyłącznie na podstawie średniej ze studiów (brak jest egzaminu wstępnego)

Zapraszamy do obejrzenia filmów:

Oferta dla studentów Wydziału Energetyki i Paliw


Infrastruktura dydaktyczna dla studentów Wydziału Energetyki i Paliw