System Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Energetyki i Paliw obejmował w latach 2016-2019 zarówno aspekt decyzyjny (Dziekan, Rada Wydziału, Prodziekani), jak i monitorowanie systemu realizowane przez Prodziekana ds. Kształcenia na kierunku Energetyka, Pełnomocnika Dziekana ds. Jakości Kształcenia (między innymi: nadzór dydaktyki, ankietyzacja i hospitacje) oraz Zespół ds. Jakości Kształcenia i Zespół Audytu Dydaktycznego.

W związku z wprowadzeniem nowych przepisów Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (Dz.U. Poz. 1668 z 2018 r.) oraz wprowadzeniem nowego Statutu AGH, od roku akademickiego 2020/2021 Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia będzie oparty na Zarządzeniu Nr 91/2020 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Uczelniany Zespół Audytu Dydaktycznego funkcjonuje w oparciu o Zarządzenie Nr 101/2020 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie zasad i trybu funkcjonowania Uczelnianego Zespołu Audytu Dydaktycznego.

REGULAMIN PRAC WYDZIAŁOWEGO ZESPOŁU DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE ENERGETYKI I PALIW 2016-2019

Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia na Wydziale Energetyki i Paliw, zwany dalej Zespołem, działa w ramach określonych przez Zarządzenie Rektora AGH Nr 2/2013 oraz innych przepisów, związanych z prowadzaniem i doskonaleniem Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

  1. Nadrzędnym celem działania Zespołu jest ciągłe monitorowanie procesu kształcenia i dążenie do osiągnięcia najwyższej jakości kształcenia na Wydziale. W szczególności zespół:
  2. a) opracowuje i wprowadza procedury związane z podnoszeniem jakości kształcenia: -opiniuje do Rady Wydziału modyfikacje sylabusów przedmiotów i modułów, rekomenduje do Rady Wydziału wprowadzanie zmian do programów nauczania kształcenia, opiniuje do Dziekana tematy prac inżynierskich i magisterskich, zatwierdza zestawy pytań do egzaminu inżynierskiego i magisterskiego,
  3. b) współpracuje z Wydziałowym Zespołem Audytu Dydaktycznego, przy czym działalność Wydziałowego Zespołu Audytu Dydaktycznego jest niezależna,
  4. c) powołuje wśród swoich członków Sekcje oraz wskazuje osoby odpowiedzialne za dany zakres prac Sekcji,
  5. d) w przypadku głosowań jawnych, dopuszcza się możliwość głosowania internetowego. Wydrukowane emaile z głosem członków Zespołu dołącza się do protokołu kolejnego zebrania Zespołu.
  6. Zespół wprowadza zmiany w Regulaminie dotyczące jego działania na drodze głosowania zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 51% członków.

Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia 2016-2019
prof. dr hab. inż. Jacek Leszczyński

e-mail: jale:agh.edu.pl

Skład Wydziałowego Zespołu ds. Audytu Dydaktycznego 2016-2019

Prof. dr hab. inż. Janina MILEWSKA-DUDA (KTP) – Przewodniczący

Dr inż. Karol SZTEKLER (KMCiP)

Dr hab. inż. Ludwik PIEŃKOWSKI, prof. AGH (KEJ)

Dr inż. Elżbieta VOGT (KChWiNŚ)

Mgr inż. Wiktor PACURA – Przedstawiciel doktorantów

Inż. Natalia SALAMON -Przedstawiciel studentów

Skład Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia 2016-2019

Prof. dr hab. inż. Jacek LESZCZYŃSKI – Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia

Dr hab. inż. Konrad ŚWIERCZEK, prof. AGH – Prodziekan ds. Nauki

Dr inż. Leszek KURCZ – Prodziekan Wydziału ds. Kształcenia na kierunku Energetyka

Prof. dr hab. inż. Janusz SZMYD – Kierownik Studiów Doktoranckich

Dr inż. Marta WÓJCIK – Prodziekan Wydziału ds. Kształcenia na kierunkach: Technologia Chemiczna, Energetyka Odnawialna i Zarządzanie Energią

Dr hab. inż. Andrzej STRUGAŁA, prof. AGH – Przedstawiciel WEiP w Senackiej Komisji ds. Kształcenia i Spraw Studenckich

Dr hab. inż. Tadeusz Michał WÓJCIK, prof. AGH – Przedstawiciel WEiP w Uczelnianym Zespole ds. Jakości Kształcenia

Dr hab. inż. Katarzyna STYSZKO (KChWiNŚ)

Dr inż. Katarzyna SZARŁOWICZ ((KChWiNŚ)

Dr hab. inż. Jerzy CETNAR, prof. AGH (KEJ)

Dr inż. Grażyna DOMAŃSKA (KEJ)

Dr hab. Danuta OLSZEWSKA (KEW)

Dr hab. inż. Marek JASZCZUR (KPPE)

Dr hab. inż. Janusz DONIZAK (KPPE)

Dr hab. inż. Piotr BURMISTRZ (KTP)

Mgr inż. Przemysław GRZYWACZ (KTP)

Dr hab. Monika MOTAK, prof. AGH (KTP)

Dr hab. inż. Magdalena DUDEK (KZRE)

Dr inż. Artur WYRWA (KRZE)

Mariusz BADURA (WRSS) przedstawiciel studentów

Wiktoria GRZANKA (WRSS) przedstawiciel studentów

Mgr inż. Marta MARCZAK – przedstawiciel doktorantów

Mateusz ŚLIWIŃSKI – obsługa informatyczna

Anna Dudek – obsługa administracyjna

 

Sekcja ds. Ankietyzacji i Hospitacji (SdsAiH)

Dr hab. inż. Piotr BURMISTRZ (KTP) – Przewodniczący

Dr hab. inż. Magdalena DUDEK (KZRE)

Dr hab. inż. Marek JASZCZUR (KPPE)

Dr hab. Danuta OLSZEWSKA (KEW)

Dr inż. Grażyna DOMAŃSKA (KEJ)

Dr inż. Katarzyna STYSZKO (KChWiNŚ)

Mgr inż. Marta MARCZAK (Przedstawiciel doktorantów)

Mariusz BADURA (WRSS) przedstawiciel studentów

Sekcja ds. Dyplomowania (SdsD)

Dr hab. inż. Konrad ŚWIERCZEK prof. AGH (KEW) – Przewodniczący

Dr hab. Monika MOTAK, prof. AGH (KTP)

Dr hab. inż. Janusz DONIZAK (KPPE)

Mariusz BADURA (WRSS) przedstawiciel studentów

Wiktoria GRZANKA (WRSS) przedstawiciel studentów

Sekcja ds. Infrastruktury Dydaktycznej i Zasobów Bibliotecznych (SdsIDiZB)

Dr hab. inż. Katarzyna STYSZKO (KChWiNoŚ) – Przewodnicząca

Dr hab. inż. Marek JASZCZUR (KPPE)

Dr hab. inż. Piotr BURMISTRZ (KTP)

Sekcja ds. Kształcenia na poziomie 6 PRK (SdsK_6)

Dr inż. Leszek KURCZ (KMCiP) – Przewodniczący

Dr inż. Marta WÓJCIK (KTP) – Zastępca Przewodniczącego

Dr hab. inż. Jerzy CETNAR, prof. AGH (KEJ)

Dr hab. inż. Katarzyna STYSZKO (KChWiNoŚ)

Dr inż. Artur WYRWA (KZRE)

Sekcja ds. Kształcenia na poziomie 7 PRK (SdsK_7)

Dr inż. Marta WÓJCIK (KTP) – Przewodnicząca

Dr inż. Leszek KURCZ (KMCiP) – Zastępca Przewodniczącej

Dr hab. inż. Magdalena DUDEK, prof. AGH (KZRE)

Dr hab. inż. Marek JASZCZUR (KPPE)

Dr hab. inż. Konrad ŚWIERCZEK prof. AGH (KEW)

Sekcja ds. Kształcenia na poziomie 8 PRK (SdsK_8)

Prof. dr hab. inż. Janusz SZMYD (KPPE) – Przewodniczący

Dr hab. inż. Jerzy CETNAR, prof. AGH (KEJ)

Mgr inż. Marta MARCZAK (Przedstawiciel doktorantów)

Sekcja ds. Praktyk i Współpracy z Interesariuszami Zewnętrznymi (SdsPiWzIZ)

Dr inż. Artur WYRWA (KZRE) – Przewodniczący

Dr hab. Monika MOTAK, prof. AGH (KTP)

Mgr inż. Przemysław GRZYWACZ (KTP)

Dokumenty:

Dobre praktyki WEiP

Najlepiej_oceniani_pracownicy

ROCZNY_RAPORT_SAMOOCENY_WEiP_2016

ROCZNY_RAPORT_SAMOOCENY_WEiP_2017

ROCZNY_RAPORT_SAMOOCENY_WEiP_2018

ROCZNY_RAPORT_SAMOOCENY_WEiP_2019

ARCHIWUM